Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Ministrowie transportu udzielają poparcia dla nowej bazowej sieci transportowej UE

Bruksela, dnia 22 marca 2012 r. – W dniu dzisiejszym ministrowie transportu osiągnęli porozumienie dotyczące propozycji przekształcenia obecnej niejednolitej struktury dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i kanałów w jednolitą europejską sieć transportową. Dzięki proponowanemu rozporządzeniu w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich (TEN-T) zostaną usunięte transgraniczne zatory, nastąpi modernizacja infrastruktury i usprawnienie transportu transgranicznego w całej UE dla pasażerów i przedsiębiorstw.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: To bardzo istotny krok naprzód. Transport stanowi siłę napędową gospodarki europejskiej. A jeżeli nie działa bez zakłóceń, nasza gospodarka osłabia się i nie rozwija. W dniu dzisiejszym ministrowie transportu stanowczo poparli plany budowy strategicznych połączeń transportowych niezbędnych do stymulowania wzrostu gospodarczego Europy w przyszłości.

Ministrowie transportu zatwierdzili propozycje Komisji w następujących obszarach:

1. Nowa bazowa sieć transportowa UE

Ministrowie transportu poparli propozycje dotyczące realizacji bazowej sieci transportowej UE do roku 2030. Zbudowana w oparciu o 10 głównych korytarzy transportowych bazowa sieć będzie zapewniać kluczowe połączenia transportowe niezbędne dla rozwoju jednolitego rynku i napędzania wzrostu gospodarczego w przyszłości. Umożliwi ona bardziej precyzyjne i skuteczne ukierunkowanie inwestycji UE w sektorze transportu.

W perspektywie do roku 2050 sieć bazową uzupełni wchodząca w jej skład kompleksowa sieć transportowa. Ta kompleksowa sieć obejmie całą UE i zapewni dostępność wszystkich jej regionów. Oba poziomy obejmować będą wszystkie rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy, morski oraz żeglugę śródlądową, jak również platformy intermodalne.

Linki do map uzgodnionych na posiedzeniu Rady ds. Transportu znajdują się na stronie internetowej Rady:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Wymagające normy techniczne dla sieci bazowej

Propozycje Komisji określają zestaw wspólnych wymogów technicznych dla infrastruktury TEN-T, przy czym w stosunku do bazowej sieci transportowej zastosowano by ostrzejsze wymogi. Powyższe założenie ma na celu zapewnienie efektywnej interoperacyjności połączeń transportowych w ramach całej sieci.

Jest rzeczą jasną, że zwłaszcza w przypadku sieci bazowej, wymogi techniczne muszą mieć interoperacyjny charakter w odniesieniu do całej sieci. Przykładem powyższego jest europejski system zarządzania ruchem kolejowym, w ramach którego inteligentne systemy transportowe służące sterowaniu pociągami muszą działać w przeważającej części sieci TEN-T. Podobnie normy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeśli chodzi o wymogi dotyczące dróg oraz tuneli, muszą obowiązywać w całej sieci, a technologia dotycząca inteligentnych systemów transportowych musi zostać połączona. Również w przypadku budowy w przyszłości infrastruktury punktów ładowania pojazdów elektrycznych, muszą one w oczywisty sposób spełniać wspólne normy, tak aby możliwe było ich wykorzystanie przez samochody w całej sieci.

3. 10 podstawowych korytarzy transportowych

Jedną z najważniejszych innowacji w nowych wytycznych TEN-T jest wprowadzenie 10 korytarzy realizacyjnych dla bazowej sieci transportowej. Jest to niezbędne dla zapewnienia skoordynowanego rozwoju sieci. Korytarze spowodują zbliżenie państw członkowskich, przez które przebiegają, a także właściwych zainteresowanych stron, np. zarządców infrastruktury i jej użytkowników. Europejscy koordynatorzy przewodniczyć będą „platformom ds. korytarzy”, które skupią wszystkie zainteresowane podmioty i staną się głównym narzędziem zapewniającym koordynację, współpracę i przejrzystość.

Dodatkowe informacje

W propozycjach Komisji dotyczących TENT-T określono mapy, wymogi techniczne oraz docelowe terminy realizacji sieci kompleksowej i sieci bazowej.

Zgodnie z nowymi propozycjami do 2030 r. nowa europejska bazowa sieć transportowa połączy:

  • 86 głównych portów lotniczych Europy z połączeniami kolejowymi i drogowymi;

  • 37 kluczowych portów lotniczych z połączeniami kolejowymi do dużych miast;

  • 15 000 km linii kolejowych zmodernizowanych do dużych prędkości;

  • 35 dużych projektów transgranicznych mających na celu usunięcie zatorów.

Propozycje Komisji dotyczące map sieci bazowych, map krajowych, wykazów projektów znajdują się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm .

Wytyczne dotyczące TEN-T stanowią istotny element pakietu infrastrukturalnego przedstawionego przez Komisję w październiku 2011 r., w ramach którego uwzględniono również instrument „Łącząc Europę” i inicjatywę w zakresie obligacji na finansowanie projektów.

Kolejne kroki

Zawarte w dniu dzisiejszym uzgodnienia stanowią pierwszy etap procedury prawodawczej. Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek musi jeszcze zostać zatwierdzone w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski, w którym głosowanie powinno się odbyć na początku 2013 r. Przy dużej dozie woli politycznej ostateczna wersja rozporządzenia może zostać przyjęta w pierwszej połowie 2013 r.

Więcej informacji ogólnych na temat propozycji Komisji dotyczących TEN-T można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar