Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Ministers van vervoer steunen het nieuwe basisvervoersnetwerk van de EU (TEN-T)

Brussel, 22 maart 2012 – De vervoersministers hebben vandaag overeenstemming bereikt over voorstellen om het huidige lappendeken van wegen, spoorwegen, luchthavens en kanalen te bundelen in één Europees vervoersnetwerk. Dankzij de voorgestelde verordening inzake de richtsnoeren voor trans-Europese netwerken (TEN-T) zullen knelpunten bij grensovergangen worden weggewerkt, zal de infrastructuur worden verbeterd en zal het grensoverschrijdend vervoer van reizigers en goederen in de hele EU worden gestroomlijnd.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, zei hierover: "Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Vervoer is van vitaal belang voor de Europese economie. Als het vervoer niet vlot doorstroomt, verzwakt onze economie en kan zij niet verder groeien. De ministers hebben nu krachtige politieke steun gegeven voor plannen om de strategische vervoersverbindingen aan te leggen die nodig zijn voor de economische groei van Europa in de toekomst."

De ministers hebben hun goedkeuring gehecht aan de voorstellen van de Commissie voor:

1. Een nieuwe basisvervoersnetwerk

De ministers hebben voorstellen gesteund voor een gericht basisvervoersnetwerk in de EU, dat uiterlijk 2030 moet zijn voltooid. Het wordt opgebouwd rond 10 grote vervoerscorridors en zorgt voor de levensnoodzakelijke verkeersaders die nodig zijn ter ondersteuning van de interne markt en voor de toekomstige economische groei. Dit maakt een meer gerichte en doeltreffende concentratie van EU-investeringen in vervoer mogelijk.

Het basisnetwerk wordt aangevuld met een uitgebreid vervoersnetwerk dat de aanvoer verzorgt, met als perspectief 2050. Dit uitgebreide netwerk moet zorgen voor een volledige dekking van de EU en de ontsluiting van alle regio’s. Beide lagen omvatten alle vervoerswijzen: weg-, spoor‑, luchtvervoer, binnen‑ en zeescheepvaart en intermodale platforms.

Voor links naar de website van de Raad, met kaarten waarover in de Raad Vervoer overeenstemming is bereikt, zie:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Hoge technische normen voor het basisnetwerk

De voorstellen van de Commissie bevatten gemeenschappelijke technische vereisten voor de TEN-T-infrastructuur – met strengere eisen voor het basisnetwerk. Daarmee wordt gezorgd voor naadloze interoperabiliteit van vervoersverbindingen in het gehele net.

Het is duidelijk dat in het bijzonder voor het basisnetwerk de technische vereisten interoperabel moeten zijn voor het hele netwerk. Zo moeten bijvoorbeeld voor het ERTMS (European Rail Traffic Management System - Europees beheersysteem voor het spoorverkeer) de basissystemen voor de besturing van de treinen van toepassing zijn op de meeste delen van het TEN-T-netwerk. Ook verkeersveiligheidsnormen met betrekking tot de veiligheid in tunnels en verkeersveiligheidseisen moeten in het hele netwerk gelden en de technologie voor ITS (Intelligent Transport Systems - intelligente vervoersystemen) moet compatibel zijn. Ook als er in de toekomst oplaadpunten voor elektrische voertuigen worden gebouwd, moeten deze voldoen aan gemeenschappelijke normen zodat de voertuigen ze in het hele netwerk kunnen gebruiken.

3. 10 grote vervoerscorridors

Een belangrijke innovatie van de nieuwe TEN-T-richtsnoeren is de invoering van 10 grote corridors voor de aanleg van het basisvervoersnetwerk. Dit is nodig om te zorgen voor een gecoördineerde ontwikkeling van het netwerk. De corridors brengen de betrokken lidstaten samen met belanghebbenden zoals infrastructuurbeheerders en ‑gebruikers. Europese coördinatoren treden op als voorzitter van "corridorplatforms" waaraan wordt deelgenomen door alle betrokken partijen. Deze platforms worden een belangrijk instrument om te zorgen voor coördinatie, samenwerking en transparantie.

Achtergrond

In de TEN-T-voorstellen van de Commissie zijn de kaarten, technische vereisten en de beoogde termijnen voor de voltooiing van het basis- en het uitgebreide netwerk opgenomen.

Volgens de nieuwe voorstellen zal het nieuwe Europese basisvervoersnetwerk zorgen voor de verbinding tussen:

  • 86 grote Europese havens met spoor- en wegverbindingen

  • 37 belangrijke luchthavens met spoorverbindingen naar grote steden

  • 15 000 km voor hoge snelheden aangepaste spoorlijnen

  • 35 grote grensoverschrijdende projecten om knelpunten weg te werken.

Zie http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm voor de voorstellen van de Commissie voor kaarten van het basisnetwerk, nationale kaarten en projectlijsten.

De TEN-T-richtsnoeren vormen een belangrijk onderdeel van het infrastructuurpakket dat de Commissie in oktober 2011 heeft voorgesteld en dat ook de snelle verbindingen voor Europa (Connecting Europe Facility) en het initiatief inzake projectobligaties bevatte.

Wat gebeurt er verder?

Het akkoord van vandaag is een eerste stap in het wetgevingsproces. De voorgestelde verordening moet nog in eerste lezing worden goedgekeurd door leden van het Europees Parlement. De stemming in het Europees Parlement wordt verwacht begin 2013. Als er een voldoende politieke wil aanwezig is, kan de definitieve tekst in de eerste helft van 2013 worden vastgesteld.

Voor meer achtergrondinformatie over het TEN-T-voorstellen:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar