Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Satiksmes ministri atbalsta jauno ES transporta pamattīklu (TEN-T)

Brisele, 2012. gada 22. marts. Satiksmes ministri šodien panāca vienošanos par priekšlikumiem pārveidot pašreizējo sadrumstaloto autoceļu, dzelzceļu, lidostu un kanālu tīklu par vienotu transporta tīklu (TEN-T). Ierosinātā regula par Eiropas transporta tīkla (TEN-T) pamatnostādnēm likvidēs pārrobežu caurlaidspējas nepietiekamību, uzlabos infrastruktūru un visā ES vienkāršos pārrobežu transporta operācijas, gan pasažieriem, gan uzņēmumiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: ”Tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu. Transports ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Ja transporta plūsmā radīsies traucējumi, tas vājinās ekonomiku un tās izaugsmi. Ministri šodien ir pauduši stingru politisko atbalstu plāniem izbūvēt stratēģiskos transporta savienojumus, kas vajadzīgi Eiropas ekonomikas turpmākai izaugsmei."

Ministri pauda atbalstu šādiem Komisijas priekšlikumiem.

1. Jauns ES transporta pamattīkls

Ministri atbalstīja priekšlikumus par mērķtiecīgu ES transporta pamattīkla pabeigšanu līdz 2030. gadam. Šis pamattīkls sastāvēs no 10 galvenajiem transporta koridoriem un veidos svarīgākos transporta savienojumus, kas nepieciešami vienotā tirgus sekmīgai darbībai un turpmākai ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Tas ļaus precīzāk un efektīvāk veikt ieguldījumus ES transporta infrastruktūrā.

Transporta plūsma uz transporta pamattīklu tiks novadīta pa visaptverošu transporta tīklu, kuru paredzēts pabeigt līdz 2050. gadam. Šis visaptverošais tīkls aptvers visu ES un nodrošinās piekļuvi visiem reģioniem. Abi tīkli ietver visus transporta veidus: autoceļus, dzelzceļu, gaisa satiksmi, iekšzemes ūdensceļus un pārvadājumus pa jūru, kā arī kombinētā transporta platformas.

Saites uz Padomes tīmekļa vietni, kur iespējams iepazīties ar kartēm, par kurām panākta vienošanās Transporta padomē:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Augsti tehniskie standarti pamattīklā

Komisijas priekšlikumi nosaka kopīgās tehniskās prasības TEN-T infrastruktūrai, ar stingrākām prasībām attiecībā uz transporta pamattīklu. Šādu prasību mērķis ir nodrošināt transporta savienojumu optimālu savstarpēju izmantojamību visā tīklā.

Skaidrs, ka jo īpaši attiecībā uz pamattīklu tehniskajām prasībām jābūt savietojamām visā tīklā. Piemēram, Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS), kas ir galvenā intelektiskā transporta sistēma vilcienu satiksmes vadībai, ir jāizmanto lielākajā daļā TEN-T tīkla. Tāpat arī visā tīklā jāievēro ceļu satiksmes drošības standarti attiecībā uz tuneļu drošību un ceļu satiksmes drošību un jāievieš ITS (intelektisku transporta sistēmu) tehnoloģija. Turklāt, loģiski, ka nākotnē būvējot akumulatoru uzlādes infrastruktūru elektroautomobiļiem, uzlādes punktiem jāatbilst kopīgiem standartiem, lai automobiļus varētu uzlādēt jebkur tīklā.

3. Desmit galvenie transporta koridori

Svarīgs jauno TEN-T pamatnostādņu jaunievedums ir 10 pamattīklu veidojoši koridori. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu tīkla saskaņotu attīstību. Šie koridori tuvinās attiecīgās dalībvalstis, kā arī attiecīgās ieinteresētās personas, piemēram, infrastruktūras pārvaldītājus un lietotājus. Eiropas mēroga koordinatori vadīs transporta koridoru forumus (tā sauktās “koridoru platformas”), kas pulcēs visas ieinteresētās personas un būs svarīgs līdzeklis, ar kura palīdzību nodrošinās koordināciju, sadarbību un pārredzamību.

Vispārīga informācija

Komisijas TEN-T priekšlikumos ir noteiktas kartes, tehniskās prasības un mērķu izpildes termiņi saistībā ar visaptverošā tīkla un pamattīkla pabeigšanu.

Saskaņā ar jaunajiem priekšlikumiem jaunais Eiropas transporta pamattīkls līdz 2030. gadam:

  • savienos 86 svarīgas Eiropas ostas ar dzelzceļu un autoceļiem;

  • nodrošinās 37 svarīgākajām lidostām dzelzceļa savienojumus ar lielākajām pilsētām;

  • pārveidos 15 000 km dzelzceļa par ātrgaitas dzelzceļu;

  • īstenos 35 lielus pārrobežu projektus, lai mazinātu caurlaidspējas nepietiekamību.

Komisijas priekšlikumus par pamattīkla kartēm, valstu kartēm un projektu sarakstiem skatīt šajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

TEN-T pamatnostādnes ir svarīgs elements infrastruktūras priekšlikumu paketē, ar ko Komisija nāca klajā 2011. gada oktobrī un kurā ietverts arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un projektu obligāciju iniciatīva.

Kas notiks turpmāk?

Šodien panāktā vienošanās ir pirmais solis likumdošanas procedūrā. Ierosinātā regula pirmajā lasījumā vēl jāapstiprina Eiropas Parlamenta deputātiem. Paredzēts, ka Eiropas Parlamenta balsojums notiks 2013. gada sākumā. Izrādot spēcīgu politisko apņemšanos, tiesību akta galīgais variants varētu tikt pieņemts 2013. gada pirmajā pusgadā.

Sīkāku informāciju par Komisijas priekšlikumiem par TEN-T skat.

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar