Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Transporto ministrai pritarė naujam pagrindiniam ES transporto tinklui (TEN-T)

2012 m. kovo 22 d. Transporto ministrai šiandien pasiekė susitarimą dėl pasiūlymų dabartinį Europos kelių, geležinkelių, oro uostų ir kanalų margumyną paversti darniu Europos transporto tinklu. Siūlomas reglamentas dėl transeuropinių tinklų (TEN-T) gairių padės visos Europos Sąjungos keleiviams ir įmonėms pašalinti tarpvalstybines kliūtis, modernizuoti infrastruktūrą ir racionalizuoti tarpvalstybines transporto operacijas.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Tai labai svarbus žingsnis į priekį. Transportas – Europos ekonomikos gyvybingumo šaltinis. Jeigu transporto sistema veiks prastai, mūsų ekonomika susilpnės ir nebeaugs. Šiandien ministrai išreiškė stiprią politinę paramą planams kurti strategines transporto jungtis, kurios būtinos tolesniam Europos ekonomikos augimui užtikrinti.“

Ministrai pritarė šiems Komisijos pasiūlymams:

1. Naujas pagrindinis ES transporto tinklas

Ministrai pritarė siūlymams iki 2030 m. baigti kurti aiškiai apibrėžtą pagrindinį ES transporto tinklą. Sukūrus tokį pagrindinį tinklą (jį sudarys 10 didelių transporto koridorių) ims veikti bendrai rinkai ir tolesnei ekonomikos plėtrai labai svarbios transporto jungtys, o ES investicijos į transportą taps tikslingesnės ir veiksmingesnės.

Pagrindinį tinklą papildys visuotinis transporto tinklas, kuris prie pagrindinio tinklo bus prijungtas iki 2050 m. Visuotinis tinklas aprėps visą Europos Sąjungą ir susies visus regionus. Abiejų lygmenų tinklai apima visų rūšių transportą: kelių, geležinkelių, oro, vidaus vandenų ir jūrų transportą, taip pat įvairiarūšes platformas.

Žr. Tarybos tinklalapį, kuriame pateikiami Transporto tarybos patvirtinti žemėlapiai:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Aukšti techniniai pagrindinio tinklo standartai

Komisijos pasiūlymuose TEN-T infrastruktūrai nustatyti bendri techniniai reikalavimai, o pagrindiniam transporto tinklui keliami griežtesni reikalavimai. Taip siekiama užtikrinti, kad transporto jungtys sklandžiai veiktų visame tinkle.

Akivaizdu, kad būtina užtikrinti techninių reikalavimų (ypač pagrindiniam tinklui keliamų reikalavimų) sąveiką visame tinkle. Pavyzdžiui, ERTMS (Europos geležinkelių eismo valdymo sistema) – traukinių eismui valdyti skirta pagrindinė intelektinė transporto sistema – turi būti taikoma didesnėje TEN-T tinklo dalyje. Taip pat ir kelių eismo saugos standartai, t. y. tunelių saugos reikalavimai ir kelių eismo saugos reikalavimai, turi būti taikomi visame tinkle, o su intelektinėmis transporto sistemomis susijusios technologijos turi būti suvienodintos. Be to, jei ateityje būtų statomi elektra varomų transportų priemonių įkrovos punktai, jie turėtų atitikti bendrus standartus, kad automobilius elektra būtų galima pakrauti bet kurioje tinklo vietoje veikiančiame įkrovos punkte.

3. 10 didelių transporto koridorių

Pagrindinė naujųjų TEN-T gairių naujovė – tai, kad pagrindinį transporto tinklą sudarys 10 transporto koridorių. Tokie koridoriai padės užtikrinti koordinuotą tinklo plėtrą. Jie padės suburti suinteresuotąsias valstybes nares ir atitinkamas suinteresuotąsias šalis, pavyzdžiui, infrastruktūros valdytojus ir naudotojus. Visas suinteresuotąsias šalis suburs vadinamieji transporto koridorių centrai, kuriems pirmininkaus Europos koordinatoriai. Tai bus pagrindinė koordinavimo, bendradarbiavimo ir skaidrumo užtikrinimo priemonė.

Pagrindiniai faktai

Komisijos TEN-T pasiūlymuose pateikiami žemėlapiai, nustatomi techniniai reikalavimai ir terminai, iki kurių reikia baigti kurti visuotinį ir pagrindinį tinklus.

Naujuose pasiūlymuose numatyta, kad naujajame pagrindiniame Europos transporto tinkle iki 2030 m. :

  • 86 pagrindiniai Europos uostai bus sujungti geležinkeliais ir keliais;

  • 37 svarbūs oro uostai bus geležinkeliais sujungti su dideliais miestais;

  • 15 000 km geležinkelio linijų bus pertvarkyta į greitaeigio geležinkelio linijas;

  • bus įgyvendinti 35 pagrindiniai tarpvalstybinių kliūčių mažinimo projektai.

Komisijos siūlomi pagrindinio tinklo žemėlapiai, nacionaliniai žemėlapiai ir projektų sąrašai pateikiami tinklalapyje http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

TEN-T gairės – tai svarbi 2011 m. spalio mėn. Komisijos pasiūlyto su infrastruktūra susijusių teisės aktų rinkinio dalis (į tą teisės aktų rinkinį dar įtrauktas pasiūlymas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir projektų obligacijų iniciatyva).

Tolesni veiksmai

Šiandien pasiektas susitarimas – tai pirmasis teisėkūros procedūros etapas. Siūlomą reglamentą per pirmąjį svarstymą dar turi patvirtinti Europos Parlamento nariai. A vote by the European Parliament is foreseen for early 2013. Jeigu bus parodyta stipri politinė valia, galutinė teksto redakcija galėtų būti patvirtinta pirmoje 2013 m. pusėje.

Daugiau pagrindinės informacijos apie Komisijos TEN-T pasiūlymus galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Asmenys ryšiams :

Helen Kearns, tel.+32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar