Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Liikenneministereiltä tuki Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) uudelle ydinverkolle

Bryssel 22.3.2012 – liikenneministerit pääsivät tänään sopimukseen ehdotuksista, joilla nykyisiä teitä, rautateitä, lentoasemia ja kanavia yhdennetään eurooppalaiseksi liikenneverkoksi. Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivoja koskevassa asetusehdotuksessa käsitellään raja-alueiden liikenteen pullonkaulojen poistamista ja liikenneinfrastruktuurin parantamista sekä selkiytetään matkustajien ja liikeyritysten tarvitsemien valtioiden rajat ylittävien liikennepalvelujen tarjoamista kaikkialla EU:ssa.

”Tämä on hyvin tärkeä edistysaskel. Liikenne on elinehto Euroopan taloudelle. Jos liikenne ei toimi, talous heikkenee ja kasvu pysähtyy. Ministerit ovat nyt antaneet vahvan poliittisen tuen suunnitelmille niiden strategisten liikenneyhteyksien rakentamiseksi, jotka ovat välttämättömiä Euroopan talouskasvulle tulevaisuudessa", sanoi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

Ministerit hyväksyivät seuraavat komission ehdotukset:

1. EU:n uusi liikenteen ydinverkko

Ministerit kannattivat ehdotuksia EU:n keskitetyn liikenteen ydinverkon toteuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Verkko perustuu kymmeneen keskeiseen liikennekäytävään ja turvaa sisämarkkinoiden ja tulevaisuuden talouskasvun kannalta välttämättömät liikenneyhteydet. Se mahdollistaa EU:n liikenneinvestointien paremman ja tehokkaamman kohdentamisen.

Ydinverkkoa täydennetään vuoteen 2050 mennessä kattavalla syöttöliikenneverkolla, jolla varmistetaan koko EU:n tarvitsemat liikenneyhteydet ja kaikkien alueiden saavutettavuus. Kumpikin kerros käsittää kaikki liikennemuodot: maantie-, rautatie-, lento-, sisävesi- ja meriliikenne sekä niiden yhtymäkohtina toimivat intermodaalikeskukset.

Lisätietoja ja liikenneasioiden neuvoston hyväksymiä karttoja neuvoston verkkosivustolla:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Korkeat tekniset vaatimukset ydinverkolle

Komission ehdotuksiin sisältyy TEN-T-verkon infrastruktuuria koskevia yhteisiä teknisiä vaatimuksia ja tiukempia vaatimuksia liikenteen ydinverkolle. Niiden tarkoituksena on varmistaa saumattomien liikenneyhteyksien yhteentoimivuus koko verkossa.

On selvää, että erityisesti ydinverkon teknisten vaatimusten on oltava yhteentoimivia kaikkialla verkossa. Esimerkiksi Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmää (ERTMS), joka on älykkäiden liikennejärjestelmien perussovellus junien kulun valvomiseksi, on sovellettava suurimmalla osalla TEN-T-verkkoa. Samoin on sovellettava koko verkossa tunnelien turvallisuutta koskevia tieliikenteen turvallisuusstandardeja ja liikenneturvallisuusvaatimuksia sekä hyödynnettävä myös näiden suhteen älykkäitä liikennejärjestelmiä. Lisäksi on otettava huomioon, että jos tulevaisuudessa rakennetaan sähköajoneuvojen latauspisteitä, niiden on tietysti perustuttava yhteisiin standardeihin, jotta autot voivat käyttää niitä kaikkialla verkossa.

3. 10 keskeistä liikennekäytävää

Uusien TEN-T-suuntaviivojen merkittävä uutuus ovat ydinverkon kymmenen käytävää, joiden tarkoitus on auttaa ydinverkon toteutuksessa. Niitä tarvitaan varmistamaan verkon koordinoitu kehittäminen. Käytävät kokoavat yhteen jäsenvaltioita ja sidosryhmiä, esimerkiksi infrastruktuurin haltijoita ja käyttäjiä. Käytäviä varten perustetaan tärkeimmistä sidosryhmistä muodostuvia yhteistyöfoorumeja, joiden puheenjohtajina toimivat eurooppalaiset koordinaattorit. Näillä foorumeilla on keskeinen merkitys käytävien kehittämisen koordinoinnin, yhteistyön ja avoimuuden takaajina.

Tausta

Komission TEN-T-ehdotuksissa määritellään kartat, tekniset vaatimukset ja tavoitemääräajat kattavan verkon ja ydinverkon toteuttamiselle.

Uusien ehdotusten mukaan uuden Euroopan liikenteen ydinverkon tavoitteita ovat vuoteen 2030 mennessä seuraavat:

  • 86 Euroopan tärkeimmän sataman yhdistäminen rautatie- ja maantieverkkoon

  • 37:ltä keskeiseltä lentoasemalta raideliikenneyhteys suurimpiin kaupunkeihin

  • 15 000 rautatiekilometrin muuttaminen suurnopeusradoiksi

  • 35 valtioiden rajat ylittävää suurta hanketta pullonkaulojen vähentämiseksi

Ydinverkon karttoja, jäsenvaltioiden karttoja ja hankeluetteloita koskevat komission ehdotukset ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

TEN-T-suuntaviivat ovat tärkeä osa komission lokakuussa 2011 esittämää infrastruktuuripakettia, johon sisältyi myös verkkojen Eurooppa ‑rahoitusväline ja hankejoukkovelkakirja-aloite.

Mitä seuraavaksi?

Tänään saavutettu yhteisymmärrys on lainsäädäntömenettelyn ensimmäinen vaihe. Ehdotetulle asetukselle tarvitaan vielä Euroopan parlamentin jäsenten hyväksyntä Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä. Euroopan parlamentin on tarkoitus äänestää asiasta vuoden 2013 alussa. Jos poliittista tahtoa riittää, lopullinen teksti voi olla mahdollista hyväksyä vuoden 2013 alkupuoliskolla.

Lisää taustatietoja komission TEN-T ehdotuksista:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61


Side Bar