Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Transpordiministrid toetavad uut ELi põhitranspordivõrku (TEN-T)

Brüssel, 22. märts 2012. Täna jõudsid transpordiministrid kokkuleppele ettepanekutes ühendada Euroopa praegune ebaühtlane maanteede, raudteede, lennujaamade ja siseveeteede võrgustik ühtseks transpordivõrguks. Üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T) käsitlevate suuniste kohta kavandatud määruse eesmärk on kõrvaldada piiriülesed kitsaskohad, ajakohastatakse taristut ning ühtlustatakse piiriülesed reisijate- ja kaubaveod kogu Euroopas.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Tegemist on väga märkimisväärse edasiminekuga. Transport on Euroopa majanduse alustala. Kui puudub sujuvalt toimiv transpordisüsteem, nõrgeneb meie majandus ja me ei suuda tagada selle kasvu. Täna avaldasid ministrid tugevat poliitilist toetust kavale ehitada välja Euroopa edasise majanduskasvu jaoks vajalikud strateegilised transpordiühendused.”

Ministrid kiitsid heaks komisjoni ettepanekud järgmistes valdkondades.

1. ELi uus põhitranspordivõrk

Ministrid toetasid ettepanekuid, milles keskendutakse ELi põhitranspordivõrgu väljaehitamisele 2030. aastaks. Kümnest kõige olulisemast transpordikoridorist koosnev põhivõrk tagab ühtse turu toetamiseks ja edasise majanduskasvu soodustamiseks äärmiselt olulised transpordiühendused. Tänu sellele on võimalik täpsemalt ja tõhusamalt planeerida ELi transpordiinvesteeringuid.

Põhivõrku hakkab toetama üldtranspordivõrk, mis 2050. aastaks peaks sellega ühendatama. Üldvõrk katab kogu ELi ja tagab juurdepääsu kõikidele piirkondadele. Kumbki võrk hõlmab kõiki transpordiliike: maantee-, raudtee-, lennu-, sisevee- ja meretransport ning mitmeliigilise transpordi platvormid.

Nõukogu veebisait ja transpordiministrite nõukogus heakskiidetud kaardid on saadaval järgmistel aadressidel:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Põhivõrgu suhtes kehtivad ranged tehnilised normid

Komisjoni ettepanekutega kehtestatakse TEN-T taristu kohta ühised tehnilised nõuded, kusjuures põhivõrgu puhul on need rangemad. Niiviisi püütakse tagada transpordiühenduste sujuv koostalitlus kogu võrgus.

On selge, et tehniliste nõuetega on vaja tagada eelkõige kogu põhivõrgu koostalitlus. Näiteks on TEN-T võrgu enamikus osades vaja rongide kontrollimiseks rakendada Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) põhilisi arukaid transpordisüsteeme. Samavõrra tuleb kõikjal võrgus rakendada maanteeohutusstandardeid, st tunnelite ja maanteede ohutuse nõudeid, mida tuleb täiendada arukate transpordisüsteemide tehnoloogiaga. Kui tulevikus ehitatakse elektriautode jaoks laadimispunktid, peavad ka need vastama ühisstandarditele, et autodel oleks võimalik neid kasutada kõikjal võrgus.

3. Kümme kõige olulisemat transpordikoridori

Uute TEN-T suuniste peamine uuendus on põhitranspordivõrgu kümme koridori. Need on vajalikud transpordivõrgu koordineeritud väljaarendamiseks. Nende koridoridega ühendatakse asjaomased liikmesriigid ja sidusrühmad, nt taristuettevõtjad ja -kasutajad. Kõiki sidusrühmi ühendavaid nn koridoriplatvorme, mis on koordineerimise, koostöö ja läbipaistvuse tagamise peamine vahend, hakkavad juhtima Euroopa koordinaatorid.

Taustteave

Komisjoni TEN-T-alastes ettepanekutes määratakse kindlaks kaardid, tehnilised nõuded ning üld- ja põhivõrgu väljaehitamise tähtajad.

Uute ettepanekute kohaselt ühendab uus Euroopa põhitranspordivõrk 2030. aastaks:

  • 86 peamist Euroopa sadamat raudtee- ja maanteeühendustega,

  • 37 peamist lennujaama raudteeühendusega suurematesse linnadesse,

  • 15 000 km raudteeliini, mis on ümber ehitatud kiirraudteeliinideks,

  • 35 suuremat piiriülest projekti, et vähendada kitsaskohti.

Komisjoni ettepanekud, mis käsitlevad põhivõrgu ja riikide kaarte ning projektide loetelusid, on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

TEN-T suunised moodustavad olulise osa taristupaketist, mille komisjon esitas 2011. aasta oktoobris ning mis lisaks transpordivaldkonnale hõlmab veel Euroopa Ühendamise Rahastut ja projektivõlakirju käsitlevat algatust.

Mis saab edasi?

Täna saavutatud kokkulepe on õigusloomeprotsessi esimene etapp. Esildatud määruse peavad veel heaks kiitma Euroopa Parlamendi saadikud esimesel lugemisel. Euroopa Parlamendis peaks küsimus pandama hääletusele 2013. aasta algul. Tugeva poliitilise tahte korral võiks õigusakti vastu võtta 2013. aasta esimesel poolel.

Täpsem teave komisjoni TEN-T-alaste ettepanekute kohta on saadaval aadressil:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar