Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Transportministrene støtter ny plan for EU's transportnet (TEN-T)

Bruxelles, den 22. marts 2012 – Transportministrene nåede i dag til enighed om forslagene om at omdanne det eksisterende kludetæppe af veje, jernbaner, lufthavne og kanaler til et samlet europæisk transportnet. Den foreslåede forordning om retningslinjer for transeuropæiske net (TEN-T) skal fjerne flaskehalse ved grænserne, opgradere infrastrukturen og strømline trafikken på tværs af grænserne til gavn for passagerer og virksomheder i hele EU.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtalte: "Dette er et stort fremskridt. Transport er livsnerven i den europæiske økonomi. Og hvis transporten ikke fungerer problemfrit, vil vores økonomi blive svækket i stedet for at vokse. Ministrene har i dag givet stærk politisk opbakning til planerne om at bygge de strategiske transportforbindelser, der er nødvendige som grundlag for Europas fremtidige økonomiske vækst."

Ministrene tilsluttede sig følgende forslag fra Kommission:

1. Et nyt hovednet for transport i EU

Ministrene støttede forslagene om et hovednet for transport i EU, der skal være færdigt senest i 2030. Dette hovednet skal bygges op omkring 10 vigtige transportkorridorer og skal skabe de afgørende transportforbindelser, der er nødvendige for det indre marked og som drivkraft for fremtidig økonomisk vækst. Nettet vil tillade en mere effektiv målretning af EU's transportinvesteringer.

Hovednettet skal komplementeres af et mere omfattende transportnet, der skal være på plads i 2050. Dette net skal dække hele EU og gøre alle regioner tilgængelige. Begge lag omfatter alle transportformer: vejtransport, jernbanetransport, luftfart, transport ad indre vandveje og søfart, såvel som kombitransport.

Link til Rådets websted med de kort, som transportministrene er nået til enighed om i Rådet:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Høj teknisk standard i hovednettet

Kommissionens forslag opstiller fælles tekniske krav til TEN-T-infrastrukturen med særligt høje krav til hovednettet. Formålet er at sikre interoperabilitet i hele transportnettet.

Det er klart, at de tekniske krav til hovednettet skal være interoperable for hele nettet. For eksempel skal ERTMS (European Rail Traffic Management System) – de grundlæggende ITS-systemer til togkontrol - anvendes i de fleste dele af TEN-T-nettet. Ligeledes skal trafiksikkerhedsstandarder i form af krav til sikkerheden i tunneller og i vejnettet gælde for hele nettet, og de intelligente transportsystemer (ITS) skal være indbyrdes kompatible. Og hvis der i fremtiden bygges opladestationer til elbiler, skal de selvfølgelig opfylde fælles standarder, så bilerne kan benytte dem overalt i nettet.

3. 10 vigtige transportkorridorer

En væsentlig nyskabelse i de nye TEN-T-retningslinjer er indførelsen af 10 gennemførelseskorridorer i hovednettet. Dette er nødvendigt for at sikre en koordineret udvikling af nettet. Korridorerne vil samle de berørte medlemsstater såvel som de relevante parter, f.eks. infrastrukturforvaltere og brugere. Europæiske koordinatorer skal lede "korridorplatforme", der skal bringe alle berørte parter sammen og fungere som et vigtigt middel til at sikre koordinering, samarbejde og transparens.

Baggrund

Kommissionens TEN-T-forslag indeholder kort over det samlede net og hovednettet, tekniske krav og frister for færdiggørelse af nettet.

Ifølge forslagene skal det nye europæiske hovedtransportnet i 2030 omfatte:

  • 86 store europæiske havne med forbindelser til jernbane- og vejnettet

  • 37 vigtige lufthavne med jernbaneforbindelser til større byer

  • 15 000 km jernbaner, der opgraderes til højhastighedslinjer

  • 35 større grænseoverskridende projekter, der skal reducere flaskehals­problemerne

Kommissionens forslag til kort over hovednettet, nationale kort og oversigter over projekter findes på http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

TEN-T-retningslinjerne er et vigtigt element i den infrastrukturpakke, som Kommissionen fremlagde i oktober 2011, og som også omfatter Connecting Europe-faciliteten og initiativet om projektobligationer.

Hvad nu?

Den aftale, der er indgået i dag, er det første skridt i lovgivningsprocessen. Forordningsforslaget mangler stadig at blive godkendt af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen. Afstemningen i Parlamentet forventes at finde sted i starten af 2013. Hvis der er tilstrækkelig politisk vilje til det, vil den endelige lovtekst kunne vedtages i første halvår af 2013.

Yderligere baggrundsinformation om Kommissionens forslag om TEN-T:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar