Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Ministři dopravy podporují novou hlavní dopravní síť EU (TEN-T)

V Bruselu dne 22. března 2012 – Ministři dopravy dnes dosáhli dohody o návrhu, jehož cílem je přetvořit stávající nesourodý systém silnic, železnic, letišť a kanálů v ucelenou evropskou dopravní síť. Navržené nařízení o pokynech pro transevropskou dopravní síť (TEN-T) odstraní přeshraniční úzká místa, zmodernizuje infrastrukturu a zjednoduší přeshraniční dopravní operace pro cestující i podniky v celé EU.

Místopředseda Komise Siim Kallas, který je příslušný pro dopravu, v této souvislosti prohlásil: „Jedná se o velmi významný krok vpřed. Doprava je pro evropské hospodářství životně důležitá. A pokud nebude hladká, naše hospodářství bude slábnout a neporoste. Ministři dnes vyjádřili důraznou politickou podporu plánům na vybudování strategických dopravních propojení, jež jsou nezbytná k nastartování budoucího hospodářského růstu Evropy.“

Ministři schválili tyto návrhy Komise:

1. Nová hlavní dopravní síť EU

Ministři podpořili návrhy týkající se vybrané výstavby hlavní dopravní sítě EU, jež by měla být dokončena do roku 2030. Tato hlavní síť, vybudovaná za použití 10 hlavních realizačních dopravních koridorů, vytvoří životně důležitá dopravní spojení, jež jsou nezbytná k podpoře jednotného trhu a k nastartování budoucího hospodářského růstu. Umožní přesnější a efektivnější zacílení investic EU do dopravy.

Hlavní síť bude doplněna komplexní dopravní sítí, jež se s ní do roku 2050 propojí. Tato komplexní síť zajistí plné pokrytí EU a přístupnost všech regionů. Obě sítě zahrnují všechny druhy dopravy: silniční, železniční, leteckou, vnitrozemské vodní cesty a námořní dopravu a také intermodální platformy.

Odkazy na internetové stránky Rady s plány dohodnutými na zasedání Rady pro dopravu lze nalézt zde:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Technické normy vysoké úrovně pro hlavní síť

Návrhy Komise stanoví společné technické požadavky na infrastrukturu TEN-T – s přísnějšími požadavky na hlavní dopravní síť. Tím se zabezpečí hladká interoperabilita dopravních spojení v rámci celé sítě.

Je zřejmé, že zejména u hlavní sítě musí být technické požadavky interoperabilní napříč celým systémem. Například to znamená, že ERTMS (Evropský systém řízení železničního provozu), tedy základní inteligentní dopravní systémy řízení vlaků, musí být uplatňovány na většinu částí sítě TENT-T. Rovněž musí v celé síti platit normy bezpečnosti silničního provozu, pokud jde o požadavky na bezpečnost tunelů a silnic. Je rovněž třeba zjistit provázanost ITS („inteligentních“ dopravních systémů). V budoucnu je při případném budování infrastruktury dobíjecích míst pro elektrická vozidla logicky třeba sledovat společné normy, aby automobily mohly tato místa používat v celé síti.

3. Deset hlavních dopravních koridorů

Hlavní inovací nových pokynů pro TEN-T je zavedení 10 realizačních koridorů v hlavní dopravní síti. To je nezbytné k zajištění koordinovaného rozvoje sítě. Koridory spojí dotčené členské státy, jakož i relevantní zúčastněné strany, například manažery a uživatele infrastruktury. Evropští koordinátoři budou předsedat tzv. platformám koridorů, na nichž se sejdou všechny zúčastněné subjekty. Tyto platformy budou hlavním nástrojem zaručujícím koordinaci, spolupráci a transparentnost.

Souvislosti

V návrzích Komise týkajících se TEN-T jsou vymezeny mapy, technické požadavky a termíny pro dokončení komplexní i hlavní sítě.

Podle nových návrhů hlavní evropská dopravní síť do roku 2030 propojí:

  • 86 hlavních evropských přístavů se železnicemi a silnicemi,

  • 37 hlavních letišť s významnými městy pomocí železnice,

  • 15 000 km železničních tratí zmodernizovaných na vysokorychlostní tratě,

  • 35 významných přeshraničních projektů, jejichž cílem je zlepšit průchodnost.

Návrhy plánů Komise, vnitrostátních map a seznamů projektů týkajících se hlavní sítě lze nalézt na adrese http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

Pokyny pro TEN-T jsou významným prvkem balíku týkajícího se infrastruktury, který Komise předložila v říjnu 2011 a který obsahuje také nástroj pro propojení Evropy a iniciativu týkající se dluhopisů na financování projektu.

Co bude následovat?

Dohoda dnes dosažená je prvním krokem v legislativním procesu. Navržené nařízení musí ještě schválit poslanci Evropského parlamentu v prvním čtení. Evropský parlament by o něm měl hlasovat začátkem roku 2013. Za předpokládané politické vůle by mělo být konečné znění přijato v první polovině roku 2013.

Další informace související s návrhy Komise ohledně TEN-T lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar