Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Транспортните министри подкрепят нова основна транспортна мрежа на ЕС (ТЕМ-Т)

Брюксел, 22 март 2012 г. — Днес министрите на транспорта постигнаха споразумение относно предложенията за превръщане на съществуващата мозайка от пътища, железопътни линии, летища и канали в обединена европейска транспортна мрежа. Предложеният регламент за насоки за трансевропейските мрежи (ТЕМ-Т) ще премахне трансграничните проблемни участъци, ще модернизира инфраструктурата и ще опрости трансграничните транспортни операции за пътниците и предприятията в целия ЕС.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по транспорта Сийм Калас заяви: „Това е много голяма крачка напред. Транспортът е кръвоносната система на европейската икономика. И ако не функционира гладко, нашата икономика ще се отслаби и няма да бележи растеж. Днес министрите дадоха силна политическа подкрепа на плановете да се изградят стратегическите транспортни връзки, необходими за подхранване на бъдещия икономически растеж на Европа.“

Министрите одобриха предложенията на Комисията за:

1. Нова основна транспортна мрежа на ЕС

Министрите подкрепиха предложения за целенасочена основна транспортна мрежа на ЕС, която да бъде завършена до 2030 г. Изградена на базата на 10 главни изпълнителни транспортни коридора, тази основна мрежа ще установи жизненоважните транспортни връзки, необходими да се подкрепи единният пазар и да се подхрани бъдещият икономически растеж. Тя позволява по-съсредоточено и по-ефективно насочване на транспортните инвестиции на ЕС.

До 2050 г. основната мрежа ще бъде допълнена от широкообхватна, захранваща я транспортна мрежа. Тази широкообхватна мрежа ще осигури пълно покритие на ЕС и достъпа до всички региони. И двете нива на мрежата включват всички видове транспорт: автомобилен, железопътен, въздушен, по вътрешни водни пътища и морски транспорт, както и интермодални платформи.

За връзки към интернет сайта на Съвета, с карти, одобрени от Съвета по транспорт, вж.:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/129080.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings

2. Високи технически стандарти за основната мрежа

Предложенията на Комисията определят общи технически изисквания към инфраструктурата на ТЕМ-Т — като изискванията към основната транспортна мрежа са по-строги. Това е с цел да се осигури безпроблемна оперативна съвместимост на транспортните връзки в цялата мрежа.

Ясно е, особено за основната мрежа, че техническите изисквания трябва да са оперативно съвместими в цялата мрежа. Например, ERTMS (Европейската система за управление на железопътното движение) — основните системи на ИТС за контрол на влаковете трябва да се прилагат в повечето части на мрежата ТЕМ-Т. По същия начин стандартите за пътна безопасност по отношение на изискванията за безопасност на тунелите и изискванията за пътна безопасност трябва да се прилагат за цялата мрежа, като технологията на ИТС (интелигентни транспортни системи) също трябва да бъде включена. Също така станциите за зареждане на електрически автомобили, които може да бъдат построени в бъдеще, логично трябва да отговарят на общи стандарти, така че да могат да се използват от автомобилите в цялата мрежа.

3. 10 главни транспортни коридора

Важна иновация в новите насоки за TEМ-T е въвеждането на 10 изпълнителни коридора за основната транспортна мрежа. Това е необходимо, за да се гарантира координираното развитие на мрежата. Коридорите ще съберат заедно засегнатите държави членки, както и съответните заинтересовани страни, например управителите на инфраструктура и потребителите. Европейски координатори ще председателстват „коридорни платформи“, които ще обединят всички заинтересовани страни. Те ще бъдат основен инструмент за гарантиране на координация, сътрудничество и прозрачност.

Контекст

Предложенията на Комисията за ТЕМ-Т определят картите, техническите изисквания и целевите крайни срокове за изпълнението на широкообхватната и на основната мрежа.

Съгласно новите предложения, новата основна европейска транспортна мрежа ще свърже: до 2030 г.:

  • 86 главни европейски пристанища с железопътни и пътни връзки

  • 37 ключови летища с железопътни връзки към големите градове

  • 15 000 км железопътни линии, модернизирани за висока скорост

  • 35 големи трансгранични проекта за намаляване проблемните участъци

Вж. http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm за предложенията на Комисията за карти на основната мрежа, национални карти, списъци с проекти.

Насоките за ТЕМ-Т са важен елемент от инфраструктурния пакет, предложен от Комисията през октомври 2011 г., който също така включва Механизма за свързване на Европа и инициативата за облигации за проекти.

Какво предстои?

Постигнатото днес споразумение е първа стъпка от законодателния процес. Предложеният регламент все още предстои да бъде одобрен от депутатите в Европейския парламент на първо четене. Гласуване на Европейския парламент е предвидено за началото на 2013 г. Със силна политическа воля, окончателният текст може да бъде приет през първата половина на 2013 г.

За повече информация относно предложенията на Комисията за ТЕМ-Т:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm

За връзка:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar