Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Podatek od transakcji finansowych pozwoli obniżyć oparte na DNB składki państw członkowskich do budżetu UE o 50%

Bruksela, dnia 23 marca 2012 r. – Podatek od transakcji finansowych (PTF) umożliwi znaczną obniżkę wysokości składek wpłacanych przez państwa członkowskie do budżetu UE, o ile zostanie zatwierdzony jako nowe źródło zasobów własnych w ramach budżetu UE. Według szacunków przedstawionych dziś przez Komisję Europejską składki państw członkowskich w 2020 r. byłyby niższe o 54 mld euro.

Komisja proponuje, aby dwie trzecie dochodów z tytułu PTF szło do budżetu UE, co umożliwiłoby zmniejszenie wkładów państw członkowskich obliczanych na podstawie DNB, a pozostałą jedną trzecią zatrzymywały państwa członkowskie. Stąd też każde euro pobrane na poczet PTF stanowiłoby ostatecznie zysk dla państw członkowskich, poprzez bezpośredni pobór podatków czy też zmniejszenie wkładów do budżetu UE.

„Sektor finansowy nie płaci podatku VAT i otrzymywał znaczne wsparcie udzielane z pieniędzy podatników”, stwierdził komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski. „Opodatkowanie transakcji instytucji finansowych stawką 0,01 proc. jest sprawiedliwym rozwiązaniem. Ponadto pozbawione gotówki rządy w całej UE mogą jedynie cieszyć się z przewidywanych dochodów, jakie do 2020 r. wpłyną z tego tytułu”.

Jeśli wnioski Komisji zostaną przyjęte, w 2020 r. poszczególne państwa członkowskie mogłyby obniżyć swoje bezpośrednie składki do budżetu UE oparte na DNB zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli.

Szacowana obniżka składki opartej na DNB do budżetu UE w rozbiciu na poszczególne państwa członkowskie

(w mln euro)

 

2020

 

2020

 

2020

 

2020

BELGIA

-1.588

GRECJA

-896

LUKSEMBURG

-154

RUMUNIA

-634

BUŁGARIA

-176

HISZPANIA

-4741

WĘGRY

-423

SŁOWENIA

-166

REPUBLIKA CZESKA

-658

FRANCJA

-8768

MALTA

-27

SŁOWACJA

-338

DANIA

-1.026

WŁOCHY

-6457

NIDERLANDY

-2634

FINLANDIA

-834

NIEMCY

-10.753

CYPR

-80

AUSTRIA

-1248

SZWECJA

-1664

ESTONIA

-67

ŁOTWA

-81

POLSKA

-1813

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

-7692

IRLANDIA

-534

LITWA

-131

PORTUGALIA

-645

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

-54226

Przyjęty sposób obliczania

Opierając się na danych z 2010 r., Komisja Europejska oszacowała, że kwota pobrana z tytułu PTF wyniosłaby 57 mld euro. Zakładając, że liczba podlegających opodatkowaniu transakcji rosłaby proporcjonalnie do wzrostu DNB w UE, kwota 57mld euro urosłaby w 2020 r. do 81 mld EUR. Komisja Europejska sugeruje, aby dwie trzecie z 81 mld euro (czyli 54,2 mld euro) wykorzystano na finansowanie wydatków unijnych. Jak wynika z wniosku Komisji, oparte na DNB składki krajowe bez PTF wynosiłyby w 2020 r. 110 mld euro. Przy uwzględnieniu PTF państwa członkowskie mogłyby zatem zaoszczędzić 50 proc. swojej składki krajowej opartej na DNB. Umieszczona wyżej tabela ukazuje, jaką kwotę w euro mogłoby zaoszczędzić w 2020 r. każde państwo członkowskie ze swojej składki opartej na DNB.

Kalendarium

W dniu 29 czerwca 2011 r., przedstawiając swoje propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, Komisja stwierdziła, że system finansowania wieloletniego budżetu UE powinien być bardziej przejrzysty i sprawiedliwy oraz że należy obniżyć składki państw członkowskich. To właśnie wówczas padła propozycja, aby wprowadzić podatek od transakcji finansowych jako nowe źródło zasobów własnych.

W dniu 28 września 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie podatku od transakcji finansowych nakładanego na wszystkie transakcje przeprowadzane między instytucjami finansowymi, jeżeli co najmniej jedna strona uczestnicząca w transakcji ma siedzibę na terenie UE. Wymiana akcji i obligacji będzie opodatkowana według stawki 0,1%, natomiast umowy dotyczące instrumentów pochodnych – według stawki 0,01%. Komisja proponuje, aby podatek ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

W dniu 9 listopada Komisja przedstawiła wniosek w sprawie szczegółowego rozporządzenia dotyczącego uczynienia dochodów z PTF nowym źródłem zasobów własnych w ramach przyszłych budżetów UE, jak również inne wnioski, w których wyjaśniono możliwe interakcje pomiędzy dyrektywą w sprawie podatku od transakcji finansowych a przepisami dotyczącymi zasobów własnych.

W oparciu o przedstawione wnioski Komisji dokonała oceny ewentualnego wpływu wprowadzenia podatku od transakcji finansowych na budżet UE.

Podatek od transakcji finansowych

Opodatkowanie transakcji finansowych mogłoby stanowić nową grupę dochodów, która pozwoliłaby obniżyć składki państw członkowskich do budżetu UE, pozostawiałaby rządom krajowym większą swobodę działania i stanowiłaby wkład w ogólny wysiłek na rzecz konsolidacji budżetowej w całej Europie. W niektórych państwach członkowskich istnieje już pewna forma opodatkowania transakcji finansowych. Niemniej jednak – z uwagi na poziom działalności transgranicznej oraz dużą mobilność podstaw opodatkowania – działania na poziomie UE mogłyby okazać się bardziej skuteczne i efektywne niż nieskoordynowane działania państw członkowskich.

Inicjatywa UE stanowi pierwszy krok na drodze do powszechnego stosowania PTF na świecie.

Dochody budżetu UE

Zasoby własne są głównym źródłem dochodów UE. Dzielą się one obecnie na trzy rodzaje (podane poniżej dane to szacunkowe wartości na rok 2012 r.):

tradycyjne zasoby własne (15 proc. budżetu, 19,3 mld euro): najstarszy rodzaj zasobów to cła przywozowe nakładane na produkty pochodzące spoza UE oraz opłaty wyrównawcze od cukru. Rządy państw UE zachowują 25 proc. na poczet poboru;

zasoby własne oparte na podatku od wartości dodanej (VAT) (11 proc. budżetu, 14,5 mld euro): zharmonizowana podstawa VAT obciążana jest jednakową stawką dla wszystkich państw członkowskich. Opodatkowana podstawa VAT nie może przekroczyć 50 proc. DNB danego państwa. Zasadę tę wprowadzono po to, by mniej zamożne państwa nie musiały płacić nieproporcjonalnie wysokich kwot (w takich krajach wartość konsumpcji – a tym samym VAT– stanowi zazwyczaj wyższy odsetek dochodu narodowego);

zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB): (73 proc. budżetu, 93,7 mld euro): w odniesieniu do DNB każdego państwa członkowskiego stosowana jest standardowa stawka procentowa. Ten rodzaj zasobów wykorzystuje się do zbilansowania dochodów i wydatków, tj. aby sfinansować tę część budżetu, która nie została sfinansowana z innych źródeł dochodu;

pozostałe dochody (1 proc. budżetu, 1,6 mld euro): istnieją również inne źródła dochodów budżetowych, takie jak podatki od wynagrodzeń pracowników instytucji UE, składki wpłacane przez państwa spoza UE na niektóre programy unijne oraz kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji itp.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa komisarza ds. programowania finansowego i budżetu Janusza Lewandowskiego:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_pl.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Programowania Finansowego i Budżetu: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska(+32 2 295 23 92)


Side Bar