Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Eurosedlar och euromynt – 10 år senare

Bryssel den 2 januari 2012 – Den 1 januari 2002 infördes eurosedlar och euromynt i EU, vilket var inledningen på en helt ny samordning av den monetära politiken och ett närmare samarbete mellan länderna i euroområdet. Euron och EMU utgjorde en god grund för ekonomiska framsteg, men bankkrisen 2008 och dess konsekvenser satte systemet på hårda prov. Eurons framgång har visat sig vara beroende av sunda och hållbara offentliga finanser och en solid makroekonomisk politik. De nyligen skärpta EU-bestämmelserna om ekonomisk styrning och övervakning har skapat en grund för återhämtning. Grunden håller också på att stärkas genom en finanspolitisk pakt som EU:s ledare kommit överens om för att åstadkomma budgetdisciplin liksom stärkt styrning och samordning av den ekonomiska politiken i hela euroområdet.

Före krisen rådde i hela euroområdet makroekonomisk stabilitet som kännetecknades av stabil inflation, låga räntor, en exceptionellt lång period av ekonomisk tillväxt och en allt starkare inre marknad. De 332 miljoner människor som använder euron behöver inte längre betala extra för att växla valuta och de gränsöverskridande transaktionerna är mer genomsynliga, vilket gör att konsumenterna kan göra prisjämförelser mellan olika länder i euroområdet.

- Mot bakgrund av dagens ekonomiska sårbarhet är det nu lämpligt att påminna om de grundläggande principerna bakom euron och återskapa ett starkt Europa med många möjligheter, säger Olli Rehn, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron. Han fortsätter: - Vi har tegelsten och murbruk, och vi har arbetskraft. Vi behöver nu politisk vilja, stark beslutsamhet och snabba åtgärder för att återskapa ekonomisk tillväxt, skapa fler arbetstillfällen och återupprätta investerarnas och allmänhetens tillit.

Bakgrund

Innan de potentiella medlemsländerna ansluter sig till euron måste de utan undantag uppfylla strikta ekonomiska och monetära kriterier för att upprätthålla budgetdisciplin. Euron har medfört tätare samarbete mellan medlemsstaterna för att uppnå det gemensamma målet stabil valuta och ekonomi, vilket gynnar alla. Innan bankkrisen inträffade 2008 var EU på god väg att uppnå dessa mål.

Icke desto mindre har finanspolitiska och makroekonomiska obalanser byggts upp i euroområdet under det senaste årtiondet. För att komma till rätta med dessa obalanser har den offentliga sektorn tvingats till enorma insatser för att skydda staternas, företagens och invånarnas intressen i hela EU. Utan EMU skulle den globala finanskrisen ha utlöst en rad förödande valutakriser i Europa. Effekterna på ekonomi, stater, företag och även medborgarnas vardag skulle ha blivit oöverskådliga.

Det grundläggande målet med EMU och euron har varit, och är fortfarande, att den europeiska ekonomin ska fungera bättre, att det ska skapas fler arbetstillfällen och att invånarna i Europa ska få ett bättre liv. Euron är inte bara ett tekniskt och monetärt arrangemang, utan även en symbol för viljan att samarbeta solidariskt.

Euron medför i sig inte ekonomisk stabilitet och tillväxt. För det första åstadkoms detta genom en sund förvaltning av ekonomin i euroområdet i enlighet med bestämmelserna i EU-fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten, som är en central beståndsdel i EMU.

För det andra är euron som EU:s valuta den centrala mekanismen för att stärka fördelarna med den inre marknaden, handelspolitiken och det politiska samarbetet.

Stabilitets- och tillväxtpakten har nyligen stärkts genom de sex lagförändringar som trädde i kraft den 13 december 2011. Dessa nya instrument kommer att bidra till att garantera att alla följer de gemensamt överenskomna reglerna. De kommer således att kraftigt bidra till att stabilisera EU:s ekonomi och förhindra nya kriser. Redskapen omfattar finanspolitiska regler, en ny betoning på att sänka höga skuldnivåer, uppbackat av en trovärdig sanktionsmekanism, och en effektiv ram för att förebygga och rätta till bredare makroekonomiska obalanser.

Denna viktiga milstolpe skapades bara några dagar efter Europeiska rådets möte den 9 december, då EU:s ledare fattade modiga beslut för att öka krishanteringens trovärdighet, när det gäller både ytterligare ekonomisk styrning för att åstadkomma en ny finanspolitisk pakt och stärkande av finansiella brandväggar för att begränsa krisens spridning och således i slutändan skydda ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Mer information:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

Webbplats för GD Ekonomi och finans:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sv.htm

Kontaktpersoner:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22 95 26 58)

Vandna Kalia (+32 22 99 58 24)

Catherine Bunyan (+32 22 99 65 12)


Side Bar