Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Eurobankovky a euromince – sú tu už10 rokov

Brusel, 2.január 2012 – 1. január 2002 sa zapísal ako deň zavedenia eurobankoviek a euromincí v Európskej únii. Tento krok viedol k zladeniu menových politík a užšej spolupráci medzi krajinami eurozóny, ktoré nemali obdobu. Zatiaľ čo euro a hospodárska a menová únia poskytovali dobrý základ pre hospodársky rast, banková kríza v roku 2008 a jej dôsledky v plnom rozsahu otestovali tento systém. Ukázalo sa, že úspech eura závisí od zdravých a udržateľných verejných financií a silných makroekonomických politík. EÚ už pripravila základy oživenia nedávno posilnenými pravidlami správy ekonomických záležitostí a dohľadu. Tieto základy sa ďalej posilňujú prostredníctvom „fiškálnej dohody“, na ktorej sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli v priebehu presadzovania rozpočtovej disciplíny a posilnenej koordinácie hospodárskych politík a správy v celej eurozóne.

Eurozóna ako celok využívala v predkrízovom období výhody makroekonomickej stability so stabilnou infláciou, s nízkymi úrokmi, výnimočne dlhým obdobím hospodárskeho rastu a so silnejším vnútorným trhom. 332 miliónov ľudí, ktorí euro používajú, už nemusí platiť dodatočné náklady na výmenu meny a zvýšila sa transparentnosť cezhraničných transakcií, čo spotrebiteľom umožňuje porovnávať ceny medzi jednotlivými krajinami eurozóny.

Podpredseda Európskej komisie pre hospodárske a menové záležitosti a euro Olli Rehn vyhlásil: „Vzhľadom na súčasnú zraniteľnosť hospodárstva máme príležitosť pripomenúť si základné zásady, na ktorých bolo euro vybudované, a prinavrátiť Európe jej silu a schopnosť ponúkať nové možnosti. Máme stavebný materiál aj pracovné sily. Teraz očakávame politickú vôľu, silné odhodlanie a rázne činy, aby sme znovu nastolili hospodársky rast, vytvorili viac pracovných miest a obnovili dôveru investorov a verejnosti.“

Kontext

Pred prijatím eura sa od všetkých potenciálnych členských krajín bez výnimky vyžaduje, aby na zachovanie rozpočtovej disciplíny splnili prísne hospodárske a menové kritériá. Euro podnietilo členské štáty k užšej spolupráci pri dosahovaní spoločného cieľa – stabilnej meny a hospodárstva – ktoré by boli prínosom pre nás všetkých. Pred vypuknutím bankovej krízy v roku 2008 bola Európska únia na ceste k dosiahnutiu uvedených cieľov.

Vnútri eurozóny však napriek tomu vznikali počas uplynulého desaťročia fiškálne a makroekonomické nerovnováhy. Odstraňovanie týchto nerovnováh v EÚ si vyžadovalo od verejného sektora obrovské úsilie, aby sa v celej EÚ ochránili záujmy vlád, podnikov a občanov. Bez hospodárskej a menovej únie by svetová finančná kríza bola bývala rozpútala v Európe sériu devastujúcich menových kríz. Ich účinok na hospodárstva, vlády, podniky a dokonca každodenný život by bol býval nepredstaviteľný.

Základným účelom hospodárskej a menovej únie a eura bolo – a stále je – umožniť európskemu hospodárstvu, aby lepšie fungovalo, vytváralo viac pracovných miest a lepší život pre Európanov. Euro nie je len technická menová dohoda, ale aj symbol odhodlania pracovať spoločne v duchu solidarity.

Euro neprináša hospodársku stabilitu a rast samo osebe. V prvom rade významnú úlohu zohráva spoľahlivé riadenie hospodárstva v eurozóne podľa pravidiel Zmluvy o Európskej únii a Paktu o stabilite a raste, ktoré sú ťažiskom hospodárskej a menovej únie.

Po druhé, euro ako mena Európskej únie je kľúčovým mechanizmom zvyšovania prínosov jednotného trhu, obchodnej politiky a politickej spolupráce.

Pakt o stabilite a raste bol práve posilnený prostredníctvom balíka šiestich legislatívnych návrhov, ktorý v EÚ nadobudol účinnosť 13. decembra 2011. Tieto nové nástroje teraz pomôžu zabezpečiť viac ako kedykoľvek predtým, aby sa všetci pridŕžali spoločne dohodnutých pravidiel, a do významnej miery tak pomôžu stabilizovať hospodárstvo EÚ a predísť opätovnému vzniku novej krízy. Tento balík nástrojov zahŕňa fiškálne pravidlá a nový dôraz na znižovanie vysokých úrovní dlhu s podporou dôveryhodného mechanizmu sankcií, ako aj účinný rámec predchádzania rozsiahlejším makroekonomickým nerovnováham a ich riešenia.

Tento významný míľnik bol pripravený len niekoľko dní po zasadnutí Európskej rady (9. decembra), na ktorom vedúci predstavitelia EÚ prijali odvážne rozhodnutia posilniť dôveryhodnosť našej reakcie na krízu, pokiaľ ide o ďalšie posilnenie správy ekonomických záležitostí smerom k dosiahnutiu novej fiškálnej dohody, ako aj posilnenie finančných obranných valov voči škodlivým vplyvom, a tým v podstate chrániť hospodársky rast a pracovné miesta.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

Webová stránka GR ECFIN:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar