Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Banknoty i monety euro – 10 lat później

Bruksela, 2 stycznia 2012 r. – Dzień 1 stycznia 2002 r. zapisał się jako data wprowadzenia banknotów i monet euro w Unii Europejskiej. Krok ten zapoczątkował bezprecedensowy proces zbliżania polityki monetarnej oraz bliższą współpracę między państwami strefy euro. Chociaż euro oraz unia gospodarcza i walutowa stanowią solidną podstawę wzrostu gospodarczego, kryzys bankowy z 2008 r. i jego następstwa wystawiły ten system na ciężką próbę. Sukces euro okazał się zależny od istnienia zdrowych i zrównoważonych finansów publicznych oraz funkcjonowania solidnej polityki makroekonomicznej. Podstawa ożywienia gospodarczego już istnieje, a stanowią ją niedawno wzmocnione unijne przepisy w sprawie zarządzania gospodarczego i nadzoru. Perspektywę ożywienia gospodarczego dodatkowo wzmacnia „pakt fiskalny” uzgodniony przez przywódców UE, mający na celu utrzymanie dyscypliny budżetowej oraz zacieśnianie koordynacji polityki gospodarczej i zarządzania w całej strefie euro.

W okresie poprzedzającym kryzys cała strefa euro czerpała korzyści ze stabilnej sytuacji makroekonomicznej charakteryzującej się stabilnym poziomem inflacji, niskimi stopami procentowymi, wyjątkowo długim okresem wzrostu gospodarczego oraz silniejszym rynkiem wewnętrznym. 332 mln osób używających euro nie musi już ponosić dodatkowych kosztów związanych z wymianą walut. Wprowadzenie wspólnej waluty zwiększyło również przejrzystość transakcji transgranicznych, umożliwiając konsumentom porównywanie cen w poszczególnych państwach należących do strefy euro.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro, Olli Rehn, powiedział: „w kontekście obecnego braku stabilności gospodarczej nadszedł właściwy moment, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady, w oparciu o które stworzono euro, oraz zapewnić powrót Europy na ścieżkę silnego wzrostu i przywrócić w Europie szanse gospodarcze. Posiadamy zasoby, posiadamy też siłę roboczą. Oczekujemy natomiast woli politycznej, ogromnej determinacji i szybkich działań mających na celu przywrócenie wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i przywrócenie zaufania inwestorów oraz ogółu społeczeństwa.”

Kontekst

Przed przystąpieniem do strefy euro wszystkie potencjalne państwa członkowskie są bez wyjątku zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych kryteriów gospodarczych i monetarnych w celu utrzymania dyscypliny budżetowej. Wspólna waluta wymogła na państwach członkowskich ściślejszą współpracę na rzecz wspólnego celu, jakim jest zapewnienie stabilnej waluty i gospodarki, niosących korzyści dla wszystkich obywateli. Zanim nastąpił kryzys sektora bankowego w 2008 r. Unia Europejska była na dobrej drodze do osiągnięcia tych celów.

W ramach strefy euro w ciągu ostatniej dekady narosły niestety zaburzenia równowagi makroekonomicznej i budżetowej. Wyeliminowanie tych zaburzeń w UE wymagało ogromnych wysiłków ze strony sektora publicznego, podejmowanych w celu ochrony interesów rządów, przedsiębiorstw i obywateli w całej UE. Bez unii gospodarczej i walutowej globalny kryzys finansowy wywołałby całą serię niszczących kryzysów walutowych w Europie. Trudno sobie wyobrazić ewentualne skutki tych kryzysów dla gospodarki, rządów, przedsiębiorstw, a nawet codziennego życia obywateli.

Podstawowym celem unii gospodarczej i walutowej oraz wprowadzenia euro było – i nadal jest – umożliwienie lepszego funkcjonowania europejskiej gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy i zapewnianie Europejczykom lepszych warunków życia. Euro nie jest tylko techniczną umową walutową, lecz stanowi także symbol determinacji w dążeniu do współpracy w duchu solidarności.

Samo euro nie jest w stanie zapewnić stabilności gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Cele te można przede wszystkim osiągnąć poprzez należyte zarządzanie gospodarką strefy euro zgodnie z zasadami Traktatu UE oraz paktu stabilności i wzrostu, stanowiącego centralny element unii gospodarczej i walutowej.

Euro jako waluta Unii Europejskiej stanowi również kluczowy mechanizm pomnażania korzyści, jakie niosą jednolity rynek, polityka handlowa i współpraca polityczna.

Pakt stabilności i wzrostu niedawno wzmocniono pakietem sześciu wniosków ustawodawczych dotyczących zarządzania gospodarczego, które weszły w życie w UE w dniu 13 grudnia 2011 r. Szczególnie teraz te nowe instrumenty pomogą zapewnić przestrzeganie przez wszystkie państwa wspólnie uzgodnionych zasad, tym samym znacznie przyczyniając się do stabilizacji unijnej gospodarki i zapobiegając wystąpieniu nowego kryzysu. Ten zbiór narzędzi obejmuje przepisy budżetowe oraz nowe rozwiązania kładące nacisk na ograniczanie wysokiego poziomu zadłużenia, którym towarzyszy wiarygodny mechanizm nakładania sankcji, a także skuteczne ramy służące zapobieganiu i eliminowaniu szerszych zaburzeń równowagi makroekonomicznej.

Ten ważny „kamień milowy” położono zaledwie kilka dni po szczycie Rady Europejskiej, który odbył się w dniu 9 grudnia, na którym przywódcy UE podjęli odważne decyzje mające na celu zwiększenie wiarygodności naszych działań podejmowanych w odpowiedzi na kryzys, przewidując dalsze wzmocnienie zarządzania gospodarczego w kierunku nowego paktu fiskalnego, jak i zwiększenie zabezpieczeń finansowych w celu ograniczenia efektu domina i ostatecznie ochrony wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Więcej informacji:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

Strony internetowe Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_pl.htm

Kontakt:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar