Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Tien jaar euro

Brussel, 2 januari 2012 - Op 1 januari 2002 zijn in de Europese Unie voor het eerst eurobiljetten en –munten in omloop gebracht. Dit ging gepaard met een onderlinge afstemming van het monetaire beleid en met een nauwere samenwerking tussen de eurolidstaten op een schaal die niet eerder was vertoond. Hoewel met de euro en de EMU (Economische en Monetaire Unie) een solide basis werd gelegd voor economische vooruitgang, volgde door de bankencrisis van 2008 en de nasleep ervan een zware vuurproef. Het welslagen van de euro bleek afhankelijk van solide en houdbare overheidsfinanciën en van een deugdelijk macro-economisch beleid. Met de onlangs doorgevoerde aanscherping van de EU‑regelgeving voor het economisch bestuur en het toezicht ligt er inmiddels een basis voor herstel, dat nog steviger zal worden met het zogeheten begrotingspact waarover de EU-leiders een principeakkoord hebben gesloten in het streven naar begrotingsdiscipline en een nauwere coördinatie van het economisch beleid in het eurogebied.

In de periode vóór de crisis heeft de euro gezorgd voor macro-economische stabiliteit in de vorm van een stabiele inflatie, een lage rente, een uitzonderlijk lange periode van economische groei, en een versterking van de interne markt. Inmiddels gebruiken al 332 miljoen mensen de euro. Zij hoeven geen wisselkosten meer te betalen en kunnen de prijzen in de verschillende eurolanden dankzij de grotere transparantie met elkaar vergelijken en op basis daarvan grensoverschrijdende transacties aangaan.

Olli Rehn, als vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met economische en monetaire aangelegenheden en de euro, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Ondanks de kwetsbare economische situatie van nu is dit het moment om nog eens te herinneren aan de visie die destijds ten grondslag lag aan de euro, en van daaruit weer te werken aan een krachtig Europa dat volop kansen biedt. Alle benodigde ingrediënten zijn er al. Ook is er genoeg mankracht. Nu komt het aan op politieke wil, vastberadenheid en snelle actie om de economische groei te herstellen, meer banen te scheppen en het vertrouwen onder beleggers en het publiek te herstellen."

Achtergrond

Om de begrotingsdiscipline te handhaven, moeten alle potentiële leden van het eurogebied vóór de invoering van de euro eerst zonder uitzondering voldoen aan strenge economische en monetaire eisen. De euro heeft de lidstaten gedwongen tot een nauwere samenwerking met als gemeenschappelijk oogmerk een stabiele munteenheid en economie waarvan iedereen zou profiteren. Vóór het uitbreken van de bankencrisis in 2008 was de Europese Unie goed op weg om dit doel te verwezenlijken.

Binnen het eurogebied zijn in de loop van het decennium echter budgettaire en macro-economische onevenwichtigheden ontstaan. De publieke sector heeft enorme inspanningen moeten leveren om deze onevenwichtigheden aan te pakken en de belangen van de overheid, het bedrijfsleven en de burger in de EU te beschermen. Zonder de EMU zou de mondiale financiële crisis een reeks rampzalige valutacrises in Europa hebben ontketend. De gevolgen daarvan voor de economie, de overheid, het bedrijfsleven en het dagelijks leven zouden niet te overzien zijn geweest.

De EMU en de euro waren en zijn in wezen nog steeds bedoeld om de werking van de Europese economie te verbeteren en te zorgen voor meer banen en een beter leven voor de Europeanen. De euro is geen zuiver technische monetaire constructie, maar staat symbool voor de wil tot samenwerking in een geest van solidariteit.

De euro brengt op zich geen economische stabiliteit en groei. Deze stabiliteit en groei komen in de eerste plaats tot stand door een solide aansturing van de euro‑economie op basis van het EU-Verdrag en het SGP (stabiliteits- en groeipact) als centraal onderdeel van de EMU.

Daarnaast is de euro als munteenheid van de Europese Unie het belangrijkste instrument om de voordelen van de interne markt, het handelsbeleid en politieke samenwerking te versterken.

Onlangs is het SGP uitgebreid met de zogeheten sixpack, nieuwe regelgeving die op 13 december 2011 in de EU in werking is getreden en die er meer dan ooit voor zal zorgen dat iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken, en dus goed zal helpen om de EU-economie te stabiliseren en een nieuwe crisis te voorkomen. Het instrumentarium omvat begrotingsvoorschriften met voor het eerst ook nadruk op de terugdringing van hoge schulden, en daarnaast een geloofwaardig sanctiemechanisme en een effectief kader waarmee bredere macro-economische onevenwichtigheden kunnen worden voorkomen en aangepakt.

Deze baanbrekende vernieuwingen zijn al een paar dagen na de Europese Raad van 9 december van kracht geworden. Op deze top hebben de EU-leiders moedige besluiten genomen om de geloofwaardigheid van de crisisaanpak kracht bij te zetten. Daarbij is de economische aansturing met het oog op het nieuwe begrotingspact verder versterkt en zijn de financiële vangnetten verstevigd om het besmettingsgevaar in de hand te houden met als uiteindelijke bedoeling de economische groei en de werkgelegenheid te beschermen.

Voor meer informatie:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

Website van DG ECFIN:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_nl.htm

Contact:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22952658)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Catherine Bunyan (+32 22996512)


Side Bar