Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Eurobankovky a euromince 10 let od uvedení do oběhu

Brusel 2. leden 2012 – 1. leden 2002 se do historie zapsal jako den zavedení eurobankovek a euromincí v Evropské unii. Tím došlo k ojedinělé harmonizaci měnových politik a užší spolupráci mezi zeměmi eurozóny. Zatímco euro a hospodářská a měnová unie vytvořily solidní základ pro hospodářský růst, bankovní krize z roku 2008 a její důsledky vystavily systém náročné zatěžkávací zkoušce. Ukázalo se, že úspěch eura závisí na zdravých a udržitelných veřejných financích a na stabilní makroekonomické politice. Předpisy v oblasti hospodářského řízení a dozoru, které EU nedávno zpřísnila, představují základ hospodářského oživení. Tento základ dále posiluje „fiskální úmluva“, na které se dohodli vedoucí představitelé EU ve snaze dosáhnout rozpočtové disciplíny a posílit koordinaci hospodářské politiky a správy v celé eurozóně.

V období před krizí panovala v celé eurozóně makroekonomická stabilita, což se projevovalo stabilní inflací, nízkými úrokovými sazbami, mimořádně dlouhým obdobím hospodářského růstu a silnějším vnitřním trhem. 332 milionů lidí, kteří používají euro, již dnes nemusí platit za směnu valut a zvýšila se transparentnost přeshraničních transakcí, což spotřebitelům umožňuje porovnávat ceny mezi jednotlivými zeměmi eurozóny.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro Olli Rehn uvedl: „V souvislosti se současnou ekonomickou nestabilitou nadešel vhodný okamžik připomenout si základní zásady, na nichž bylo euro postaveno, a navrátit Evropě její sílu a schopnost nabízet nové příležitosti. Máme stavební materiál i pracovní síly. Nyní očekáváme politickou vůli, silné odhodlání a rázné činy, abychom znovu nastolili hospodářský růst, vytvořili více pracovních míst a obnovili důvěru investorů a veřejnosti.“

Souvislosti

V zájmu zachování rozpočtové kázně musejí před zavedením eura všechny potenciální členské země bez výjimky splňovat přísná hospodářská a měnová kritéria. Euro přimělo členské státy k užší spolupráci při dosahování společného a pro všechny prospěšného cíle, jímž je stabilní měna a hospodářství. Před vypuknutím bankovní krize v roce 2008 byla Evropská unie na cestě k dosažení těchto cílů.

Uvnitř eurozóny se však během uplynulého desetiletí vytvořila fiskální a makroekonomická nerovnováha. Aby se tato nerovnováha v EU odstranila, veřejný sektor musel vyvinout obrovské úsilí k ochraně zájmů vlád, podniků i občanů v celé EU. Bez hospodářské a měnové unie by globální finanční krize v Evropě rozpoutala sérii devastujících měnových krizí. Jejich dopad na hospodářství, vlády, podniky i na každodenní život jednotlivých občanů by byl nepředstavitelný.

Základním cílem hospodářské a měnové unie a eura bylo – a stále je – umožnit lepší fungování evropského hospodářství, vytvářet více pracovních míst a zlepšit život Evropanů. Euro není jen technické měnové ujednání, ale i symbol odhodlání pracovat společně v duchu solidarity.

Euro samo o sobě nepřináší hospodářskou stabilitu a růst. K tomu je v první řadě zapotřebí spolehlivého řízení hospodářství v eurozóně podle pravidel Smlouvy o EU a Paktu stability a růstu, které jsou základními prvky hospodářské a měnové unie.

Zadruhé, euro je jako měna Evropské unie klíčovým mechanismem pro zvyšování přínosů jednotného trhu, obchodní politiky a politické spolupráce.

Pakt o stabilitě a růstu byl právě posílen balíkem šesti legislativních návrhů, který v EU vstoupil v platnost 13. prosince 2011. Tyto nové nástroje pomohou nyní více než kdy jindy zajistit, aby všichni dodržovali společně dohodnutá pravidla, a do značné míry tak přispějí ke stabilizaci hospodářství EU a prevenci výskytu nové krize. Tento soubor nástrojů zahrnuje fiskální pravidla, klade důraz na snížení vysoké úrovně zadlužení s podporou důveryhodného mechanismu sankcí a obsahuje účinný rámec pro předcházení makroekonomickým nerovnováhám a jejich odstraňování.

Tohoto významného milníku bylo dosaženo jen několik dní po zasedání Evropské rady 9. prosince, na němž vedoucí představitelé EU přijali odvážné rozhodnutí posílit důveryhodnost naší reakce na krizi, ať už jde o další zpřísnění správy ekonomických záležitostí k dosažení nové fiskální úmluvy, nebo o posílení finančních obranných mechanismů, které mají zabránit dalšímu rozšíření krize a chránit tak hospodářský růst a pracovní místa.

Více informací v:

MEMO/11/945

MEMO/11/898

a na internetových stránkách GŘ ECFIN:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22952658)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Catherine Bunyan (+32 22996512)


Side Bar