Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA FI ET LT LV PL RU

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Ökat samarbete med Östersjöstrategin

Bryssel den 23 mars 2012 – I ett meddelande om den första av de makroregionala strategierna, EU:s strategi för Östersjöområdet, redogör kommissionen för hur man föreslår att utöka samarbetet mellan Östersjöländerna. Strategin går ut på att öka EU-bidragens bidrag till gemensamma mål som bättre vattenkvalitet i hela Östersjöområdet. I meddelandet anges tre mål för samarbetet: ”Rädda Östersjön”, ”Integrera Östersjöområdet” och ”Öka välståndet”. Inom dessa mål finns övergripande mål och indikatorer, och kommissionen föreslår att ytterligare mål ska sättas upp inom varje sektor. Dessutom anger kommissionen hur de berörda parterna kan förbättra sina gemensamma ansträngningar genom att samråda kring politiska beslut och tillgängliga medel. Kommissionen förtydligar också ansvarsfördelningen mellan de berörda parterna för att ge strategin en fast grund inför programperioden 2014–2020.

– EU:s strategi för Östersjöområdet ger resultat, men den här första makroregionala strategin ger oss också värdefulla lärdomar inför framtiden. EU-länderna har bett kommissionen att lägga fram rekommendationer för att öka strategins genomslag, och det är just det som dagens meddelande går ut på. Jag är särskilt glad över att de deltagande länderna har beslutat att sätta upp tydliga, gemensamma mål och indikatorer för sig själva, eftersom jag är säker på att det bidrar till att leda framtidens satsningar rätt, säger regionalkommissionär Johannes Hahn.

Dagens meddelande följer efter kommissionens första rapport om strategin i somras och rådets slutsatser den 15 november 2011. EU-länderna och kommissionen är överens om att indikatorer och mål behövs för att öka fokuseringen på prioriterade områden och för att utvärdera och kommunicera strategin. Nedan följer några exempel på indikatorer för strategins tre mål:

Rädda Östersjön

  • Ren sjöfart: alla olagliga utsläpp ska bort till 2020.

  • Säker sjöfart: 20 % färre olyckor 2020 än 2010.

  • Ökat samarbete mellan sjöfartsmyndigheterna för bättre lägesbild och effektivitet till sjöss senast 2015.

Integrera Östersjöområdet

  • Fullständig, hållbar sammanlänkning av Östersjöländernas gas- och elmarknader senast 2015, enligt planen för sammanlänkning av Östersjöområdets energimarknader.

Öka välståndet

  • Volymen på handel och gränsöverskridande tjänster inom Östersjöområdet ska öka med 15 % till 2020.

Bakgrund

Sedan strategin inleddes 2009 (IP/09/893) har de åtta EU-länder som deltar i den och deras partnerländer utanför EU tagit fram nya sätt att samarbeta kring bl.a. innovationsfrämjande och vattenkvaliteten i Östersjön.

Strategin underlättar nya projekt och driver på befintliga. Dess helhetsgrepp uppmuntrar bättre strategisk utveckling och anpassning av finansiering och resurser, vilket leder till bättre framsteg mot EU:s mål i strategin Europa 2020.

Alla EU-program i området förväntas bidra till strategin genom anpassning av prioriteringar, projekt och finansiering. Östersjöprogrammet 2007–2013 har hittills varit huvudkällan för finansiering av Östersjöstrategin, i det att nästan hälften av programmets budget (88 miljoner euro) och projekt (31 stycken) har anknytning till strategin: 13 av projekten är flaggskeppsprojekt inom strategin, medan 18 projekt bidrar till den. Det är viktigt att alla tillgängliga finansieringskällor i allt högre grad anpassas till strategins mål.

Kommissionen lade fram en första rapport om strategin sommaren 2011 och därefter lade rådet fram sina slutsatser. Kommissionen kommer under 2013 att bedöma mervärdet i den makroregionala metoden på begäran av Europeiska rådet.

Några exempel på arbete inom strategin

Projektet Baltic Deal går ut på att minska jordbrukets utsläpp av näringsämnen i Östersjön. Jordbrukarföreningar har inlett projektet som en reaktion på den tilltagande övergödningen i Östersjön. Projektet bygger nu broar mellan miljö och jordbruk och samarbetar med projekt inom strategins del för välstånd för största möjliga övergripande inverkan.

BaltAdapt är den första makroregionala anpassningsplanen, och den går längre än rent nationella strategier för klimatförändringar. Projektet, som leds av Sverige, försöker skapa de praktiska förutsättningarna för att genomföra Östersjöområdets plan för anpassning till klimatförändringar och påverka politik, program och föreskrifter. Projektet ska också förmedla kunskaper mellan forskare och politiska beslutsfattare för att stärka den institutionella kapaciteten.

Projektet Baltic Science Link är inriktat på forskningsinfrastruktur och innovation. Infrastrukturen bör användas på bästa sätt för att stärka Östersjöområdets vetenskapliga kapacitet, konkurrenskraft och attraktivitet. Det kan ske genom att man bygger upp ett starkt nätverk mellan högskolor, forskningsinstitut och näringsliv i området, nämligen Baltic Science Link. Befintlig stark forskning inom biovetenskap och materialteknik utgör kärnan i de vetenskapliga klustren. Projektet är i dag ett samarbete mellan DESY/Hamburg och Vetenskapsrådet i Sverige. Flera delprojekt håller på att bildas.

Baltfish är ett forum som grundats för att stärka samarbetet mellan Östersjöländerna som ett första steg mot ökad regionalisering av förvaltningen av fisket. Sverige leder forumet, som samarbetar med andra Östersjöorganisationer som den regionala rådgivande nämnden för Östersjön och Helsingforskommissionen för att stärka den polisiära övervakningen och de berörda parternas medverkan i förvaltningen av fisket. Kärnan i forumet utgörs av en högnivågrupp bestående av Östersjöländernas direktörer för fiske och kommissionens direktör för fiske i Östersjön.

Projektet Cohiba kartlägger och mäter de största källorna till elva särskilt allvarliga farliga utsläpp för att komma fram till kostnadseffektiva sätt att minska utsläppen. Projektet främjar också bästa praxis och kapacitetsuppbyggnad. Cohiba leds av Finlands miljöcentral och omfattar 22 partner i åtta länder. Verksamheten är fördelad på sex områden, som övervakas av nationella institut och myndigheter i Finland, Sverige, Lettland och Tyskland i samarbete med Helsingforskommissionen.

Mer information:

Toppmöte inom Baltic Development Forum och Östersjöstrategins årsforum 2012 – Danmark den 18 juni 2012

Rapport från konferensen 2011 – New Ambitions for the Baltic Sea Region

Kontaktperson:

Ton Van Lierop +32 22966565


Side Bar