Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV ET LT LV PL RU

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Itämeri-strategia tiivistää yhteistyötä

Bryssel 23. maaliskuuta 2012 – Euroopan komissio antoi tänään tiedonannon ensimmäisestä makroaluestrategiastaan eli Itämeren aluetta varten laaditusta Euroopan unionin strategiasta (European Union Strategy for the Baltic Sea Region). Tiedonannossa esitellään tavat, joilla komissio aikoo tehostaa osallistujamaiden välistä yhteistyötä. Itämeri-strategian tavoitteena on lisätä EU:n rahoituksen vaikutusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen eli esimerkiksi vedenlaadun parantamiseen koko Itämeren alueella. Tiedonannossa asetetaan yhteistyölle kolme uutta painopistettä: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Tiedonannossa esitetään näihin painopisteisiin perustuvat koko strategian kattavat tavoitteet ja indikaattorit ja ehdotetaan, että yksityiskohtaisempia tavoitteita määritellään kullakin alalla. Lisäksi tiedonannossa esitetään, miten kaikki asianomaiset tahot voivat tehostaa yhteisiä ponnistelujaan sopeuttamalla toimintaa koskevat päätökset paremmin käytettävissä olevaan rahoitukseen. Siinä myös selvennetään, mitkä ovat kunkin tahon tehtävät ja vastuut pyrittäessä saamaan strategia vakaalle pohjalle ennen rahoituskautta 2014–2020.

Aluepolitiikasta vastaavan komissaarin Johannes Hahnin mukaan EU:n Itämeri-strategia tuottaa tulosta jo nyt, ja koska se on ensimmäinen makroaluestrategia, siitä saadaan myös arvokasta kokemusta tulevaisuutta varten. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet komissiota antamaan suosituksia strategian vaikutusten lisäämiseksi, ja juuri siitä on kysymys tämänpäiväisessä tiedonannossa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että osallistujavaltiot ovat päättäneet asettaa itselleen selkeitä yhteisiä päämääriä ja määrittää tavoitteita ja indikaattoreita. Se auttaa varmasti kohdentamaan tulevia ponnisteluja paremmin”, Hahn totesi.

Ennen tätä tiedonantoa komissio antoi ensimmäisen kertomuksensa Itämeri-strategiasta viime kesänä, minkä jälkeen neuvosto antoi asiaa koskevat päätelmät 15. marraskuuta 2011. Jäsenvaltiot ja komissio ovat yksimielisiä siitä, että indikaattoreita ja tavoitteita tarvitaan, jotta toiminta voitaisiin keskittää entistä voimakkaammin prioriteetteihin ja strategian myöhempi arviointi sekä siitä tiedottaminen olisi tehokkaampaa. Esimerkkejä strategian kolmeen yleistavoitteeseen liittyvistä indikaattoreista:

Meren pelastaminen

  • Puhdas merenkulku: laittomien päästöjen mereen laskemisen loppuminen vuoteen 2020 mennessä

  • Turvallinen merenkulku: onnettomuuksien väheneminen 20 prosentilla (verrattuna vuoteen 2010) vuoteen 2020 mennessä

  • Merivalvontaviranomaisten välisen yhteistyön tiivistyminen merta koskevan tietämyksen ja tehokkuuden lisäämiseksi vuoteen 2015 mennessä.

Alueen yhdistäminen

  • Itämeren alueen valtioiden kaasu- ja sähkömarkkinoiden täysimääräinen ja ympäristön kannalta kestävä yhteenliittäminen vuoteen 2015 mennessä Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelman mukaisesti.

Hyvinvoinnin lisääminen

  • Alueiden välisen kaupan ja valtioiden rajat ylittävien palvelujen lisääntyminen 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Tausta

Sen jälkeen, kun EU:n strategia Itämeren aluetta varten käynnistyi vuonna 2009 (IP/09/893), siihen osallistuvat kahdeksan jäsenvaltiota sekä niiden EU:hun kuulumattomat kumppanimaat ovat kehittäneet uudenlaista yhteistyötä, jonka avulla ne voivat perusteellisemmin puuttua ongelmiin, kuten Itämeren vedenlaatuun, tarpeeseen edistää innovointia koko alueella sekä moniin muihin haasteisiin.

Strategia helpottaa uusien hankkeiden toteuttamista ja antaa lisäpontta käynnissä oleville hankkeille. Strategian kokonaisvaltainen lähestymistapa kannustaa parempaan politiikan laadintaan ja rahoituksen ja resurssien mukauttamiseen, mikä helpottaa EU:n Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden toteuttamista.

Kaikkien alueella toteutettavien EU-ohjelmien prioriteetteja, hankkeita ja rahoitusta odotetaan mukautettavan siten, että ohjelmat osaltaan edistävät strategian toteutumista. Toimenpideohjelma Baltic Sea Region Programme 2007–2013 on tähän mennessä ollut Itämeri-strategian tärkein rahoituksen lähde. Lähes puolet ohjelman talousarviosta (88 miljoonaa euroa) ja hankkeista (31) liittyy strategiaan: niistä 13 on strategian lippulaivahankkeita ja 18 edellisiin liittyviä hankkeita. On tärkeää, että kaikkia käytettävissä olevia rahoituslähteitä mukautetaan yhä enemmän strategian tavoitteisiin.

Euroopan komissio julkaisi ensimmäisen kertomuksensa Itämeri-strategiasta kesällä 2011, minkä jälkeen annettiin neuvoston päätelmät. Vuonna 2013 komissio tekee Eurooppa-neuvoston pyynnöstä arvioinnin makroalueellisen lähestymistavan tuomasta lisäarvosta.

Esimerkkejä EU:n Itämeri-strategiaan liittyvästä työstä:

Baltic Deal ‑hankkeen tavoitteena on vähentää maataloudesta johtuvaa ravinteiden valumista Itämereen. Maataloustuottajien liitot käynnistivät hankkeen vastatakseen Itämeren pahenevaan rehevöitymistilanteeseen. Hankkeessa luodaan yhteyksiä ympäristönsuojelun tarpeiden ja maatalouteen liittyvien huolenaiheiden välille ja tehdään yhteistyötä strategiaan sisältyvän hyvinvointitavoitteen piiriin kuuluvien hankkeiden kanssa mahdollisimman laajan, eri aloille ulottuvan vaikutuksen aikaansaamiseksi.

BaltAdapt on ensimmäinen makroalueellinen ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva suunnitelma, jossa tarkastellaan asioita kansallisia näkökohtia laajemmin. Ruotsin vetämän hankkeen tarkoituksena on luoda toimintapohja koko Itämeren alueen kattavan ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan strategian toteuttamista varten. Hakkeessa pyritään myös vaikuttamaan politiikkaan, ohjelmiin ja sääntelyyn. Lisäksi sen tarkoituksena on luoda poliittisten päättäjien ja tutkijoiden välille tiedonvälitysmekanismi, joka parantaa hallintoelinten valmiuksia.

Baltic Science Link ‑hankkeessa käsitellään tutkimusinfrastruktuuria ja innovointia. Kyseistä infrastruktuuria olisi hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti alueen tieteen tason ja kilpailukyvyn sekä houkuttelevuuden parantamiseksi. Tähän voidaan päästä rakentamalla alueen yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuusyritysten välille luja verkko – Baltic Science Link. Tiedeklustereiden ytimen muodostavat alueen jo nykyisin vahvat tutkimusalat eli biotieteet ja materiaalitekniikka. Tällä hetkellä hanke perustuu hampurilaisen DESY-tutkimuskeskuksen ja Ruotsin tiedeneuvoston väliseen yhteistyöhön, ja useita alahakkeita on syntymässä.

Baltfish on foorumi, joka perustamisella pyrittiin tiivistämään Itämeren ympäristön jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä; se oli ensimmäinen askel kohti kalastuksenhoidon laajamittaisempaa alueellistamista. Foorumi toimii Ruotsin johdolla ja työskentelee yhdessä asian kannalta merkityksellisten Itämeren alueen organisaatioiden kuten Itämeren alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan ja HELCOMin kanssa pyrkien tukemaan politiikan toteuttamista ja asiaankuuluvien sidosryhmien osallistumista kalastuksenhoitoon. Foorumissa on keskeisenä toimijana korkean tason ryhmä, jonka muodostavat Itämeren alueella sijaitsevien jäsenvaltioiden kalastusjohtajat ja komissiossa Itämeren kalastuksesta vastaavan yksikön johtaja.

COHIBA-hankkeessa määritetään 11:n erityistä huolta aiheuttavan haitallisen aineen tärkeimmät lähteet ja tehdään niitä koskevia mittauksia. Tavoitteena on kehittää kustannustehokkaita käsittelyvaihtoehtoja mereen joutuvien päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi hankkeella edistetään hyviä käytäntöjä ja valmiuksien lisäämistä. Hankkeen vetäjänä on Suomen ympäristökeskus, ja siinä on mukana 22 kumppania kahdeksasta maasta. Työ on jaettu kuuteen pääosioon, joita valvovat asiaankuuluvat kansalliset laitokset ja virastot Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Saksassa yhdessä Itämeren suojelukomission kanssa.

Lisätietoja:

BDF:n kokous ja Itämeri-strategian vuosifoorumi (BDF Summit and EUSBSR Annual Forum 2012) – Tanska, 18. kesäkuuta

Vuoden 2011 kokousraportti – New Ambitions for the Baltic Sea Region

Yhteyshenkilö:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar