Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI LT LV PL RU

Euroopa Komisjon – pressiteade

Läänemere strateegia lisab koostööd

Brüssel, 23. märts 2012. Euroopa Komisjon avaldas täna teatise oma esimese makropiirkondliku strateegia – Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia – kohta. Teatises kirjeldatakse, kuidas komisjon kavatseb lisada strateegias osalevate riikide vahelist koostööd. Strateegia eesmärk on suurendada ELi vahendite mõju, et seeläbi saavutada ühised eesmärgid, näiteks vee kvaliteedi paranemine kogu piirkonnas. Teatises pakutakse koostööle välja kolm uut keskset suunda: kaitsta Läänemerd, ühendada piirkond ja suurendada heaolu. Tekstis esitatakse neil suundadel põhinevad ja kogu strateegiat hõlmavad konkreetsed eesmärgid ja näitajad ning soovitatakse iga sektori jaoks panna paika veelgi täpsemad eesmärgid. Lisaks kirjeldatakse teatises, kuidas kõik asjaosalised saavad tõhustada ühiseid jõupingutusi, viies poliitilised otsused ja kasutada olevad vahendid paremini vastavusse. Ühtlasi selgitatakse kõigi asjaosaliste ülesandeid ja vastutusalasid, et strateegia oleks 2014.–2020. aasta programmiperioodiks kindlalt valmis.

Regionaalpoliitika voliniku Johannes Hahni sõnul on ELi Läänemere strateegia tulemusi näha juba nüüd ning ühtlasi saadakse esimese taolise makropiirkondliku strateegiaga väärtuslikke kogemusi tuleviku tarbeks. „Liikmesriigid on palunud komisjonilt soovitusi selle kohta, kuidas suurendada strateegia mõju, ning tänase teatisega neid soovitusi antaksegi. Eriti hea meel on mul selle üle, et strateegias osalevad riigid on otsustanud seada endale selged ühised eesmärgid ning nende hindamiseks vajalikud näitajad ja konkreetsemad eesmärgid. Olen kindel, et see annab edasisele tööle selgema suuna."

Enne tänase teatise vastuvõtmist on sama teemat käsitletud komisjoni möödunudsuvises esimeses aruandes ELi Läänemere strateegia kohta ja nõukogu 15. novembri 2011. aasta järeldustes. Liikmesriigid ja komisjon on ühte meelt, et prioriteetsetele valdkondadele keskendumiseks ning strateegia hilisemaks hindamiseks ja selleteemaliseks teabevahetuseks on vaja konkreetseid näitajaid ja eesmärke. Allpool mõned näited strateegia kolme üldise eesmärgi puhul kasutatavatest näitajatest.

Läänemere kaitse

  • Keskkonnasõbralik laevandus: heite ebaseaduslik merrejuhtimine kõrvaldatakse aastaks 2020.

  • Ohutu laevandus: õnnetusjuhtumite arvu vähendatakse 20% aastaks 2020 (võrreldes 2010. aasta tasemega).

  • Tihedam koostöö mereseireasutuste vahel, et suurendada aastaks 2015 merendusalast teadlikkust ja merenduse tõhusust.

Piirkonna ühendamine

  • Läänemere piirkonna riikide gaasi- ja elektriturgude täielik ja keskkonnasäästlik ühendamine aastaks 2015 vastavalt energiaturgude sidumise kavale.

Heaolu suurendamine

  • Piirkonnasisese kaubavahetuse ja piiriüleste teenuste kasv 15% aastaks 2020.

Taustteave

Alates ELi Läänemere piirkonna strateegia käivitamisest aastal 2009 (IP/09/893) on 8 selles osalevat liikmesriiki ja nende ELi mittekuuluvad partnerid töötanud välja uued tihedamad koostööviisid, et lahendada selliseid probleeme nagu Läänemere veekvaliteet, vajadus edendada piirkonnas innovatsiooni ja terve rida muid küsimusi.

Strateegia toetab uusi projekte ja annab olemasolevatele hoogu juurde. Tänu sellele integreeritud lähenemisviisile kujundatakse poliitikat ning kooskõlastatakse rahastamist ja ressursse paremini, mis aitab tulemusrikkalt rakendada strateegia „Euroopa 2020” eesmärke.

Eeldatavasti annavad kõik piirkonnas elluviidavad ELi programmid panuse strateegiasse oma prioriteetide, projektide ja rahastamise vastavusseviimise kaudu. Läänemere piirkonna programm aastatel 2007–2013 on seni olnud Läänemere strateegia rahastamise peamine allikas: peaaegu pool programmi eelarvest (88 miljonit eurot) ja projektidest (31) on strateegiaga seotud: 13 projekti on strateegia juhtprojektid ja 18 toetavad neid. On oluline, et üha enam viiakse kõik kasutadaolevad rahastamisvahendid vastavusse strateegia eesmärkidega.

Euroopa Komisjon avaldas esimese aruande ELi Läänemere strateegia kohta 2011. aasta suvel ning pärast seda ilmusid ka nõukogu järeldused. 2013. aastal annab komisjon Euroopa Ülemkogu palvel hinnangu makropiirkondliku lähenemise lisaväärtusele.

Mõned näited ELi Läänemere strateegia raames tehtud tööst

Projekt Baltic Deal keskendub põllumajandusest lähtuvate toitainete vähendamisele Läänemeres. Põllumeeste ühendused käivitasid selle projekti, et aidata lahendada Läänemere üha suuremast eutrofeerumisest tulenevaid probleeme. See ainulaadne projekt püüab viia kokku keskkonna vajadused ja põllumajanduse huvid. Ühtlasi tehakse koostööd strateegia raames heaolule pühendatud projektidega, et tagada võimalikult suur sektoriülene mõju.

BaltAdapt on esimene makropiirkondlik kliimamuutustega kohanemise kava, mis läheneb kliimamuutustele üldisemalt, kui seda võimaldaks puhtriiklik lähenemine. Rootsi juhitava projektiga püütakse luua tegevusbaas kogu Läänemere piirkonda hõlmava kliimamuutustega kohanemise strateegia rakendamisele ning mõjutada poliitikakujundamist, programme ja õigusnorme. Lisaks tahetakse projektiga panna alus poliitiliste otsuste tegijate ja teadlaste vahelisele teadmiste vahendamise protsessile, et seeläbi suurendada institutsioonilist suutlikkust.

Projekt Baltic Science Link tegeleb teaduse infrastruktuuri ja innovatsiooniga. Infrastruktuuri tuleks kasutada optimaalselt, et tugevdada piirkonna teadussuutlikkust ja konkurentsivõimet ning atraktiivust. Selle eesmärgi võib saavutada piirkonna ülikoolide, teadusasutuste ja tööstuse vahelise tugeva võrgustiku rajamisega – st Läänemere teadusvõrgustikuga. Kõnealuste teadusklastrite tuumiku moodustavad valdkonnad, mis on piirkonnas juba praegu väga tugevad: bioteadused ja materjalitehnoloogia. Praegu on projekti näol tegemist Hamburgis asuva teaduskeskuse DESY ja Rootsi teadusnõukogu koostööga ning käivitatakse ka mitmeid allprojekte.

Baltfish on foorum, mis loodi esimese sammuna kalavarude majandamise edasisel piirkondadeks jaotamisel, et tõhustada Läänemere-äärsete liikmesriikide koostööd. Rootsi juhtimisel tegutseb foorum koos asjaomaste Läänemere piirkonna organisatsioonidega, näiteks Läänemere piirkonna nõuandekomisjoni ja Helsingi komisjoniga (HELCOM), et tugevdada poliitika rakendamist ja asjaomaste huvirühmade integreerimist kalavarude majandamisse. Foorumi tuumiku moodustab kõrgetasemeline rühm, mis koosneb Läänemere-äärsete liikmesriikide kalandusnõukogude direktoritest ja Euroopa Komisjonis Läänemere kalandusküsimustega tegeleva üksuse juhatajast.

Projekti COHIBA raames tehakse kindlaks 11 kõige enam muret tekitava ohtliku aine kõige olulisemad allikad ja teostatakse nendega seotud mõõtmisi. Projekti eesmärk on luua kulutõhusaid võimalusi merre juhitavate heitmete vähendamiseks. Ühtlasi toetab projekt parimaid tavasid ja suutlikkuse suurendamist. COHIBA vedajaks on Soome Keskkonnainstituut ning projektis osaleb 22 partnerit kaheksast riigist. Töö jaguneb kuue peamise valdkonna vahel, millega tegelevad lisaks Helsingi komisjonile ka asjaomased riiklikud asutused ja instituudid Soomes, Rootsis, Lätis ja Saksamaal.

Lisateave:

Läänemeremaade Arengu Foorumi tippkohtumine ja ELi Läänemere strateegia 2012. aasta foorum Taanis 18. juunil.

2011. aasta konverentsi aruanne: "'New Ambitions for the Baltic Sea Region"

Kontaktisik:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar