Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI ET LT LV PL RU

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Strategien for Østersøområdet fremskynder samarbejdet

Bruxelles, den 23. marts 2012 – Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en meddelelse om den første af Europa-Kommissionens makroregionale strategier, EU's strategi for Østersøområdet, hvor der står, hvad Kommissionen foreslår for at sætte fart i samarbejdet mellem de deltagende stater. Målet for strategien er at styrke virkningerne af EU-midlerne for at nå fælles mål, såsom bedre vandkvalitet i hele regionen. I meddelelsen er der fastlagt tre nye mål for samarbejdet: "at redde Østersøen", "forbindelser til regionen" og "øget velfærd". I forbindelse med disse mål er der fastlagt mål og indikatorer for hele strategien, og der er forslag om fastlæggelse af yderligere mål inden for hver sektor. Herudover beskrives i meddelelsen, hvorledes alle involverede kan forbedre deres fælles indsats ved at arbejde stærkere for en tilpasning af deres politikafgørelser og en justering af de disponible midler. I meddelelsen gøres der også rede for, hvilke roller og ansvarsområder alle involverede har for at skabe et solidt grundlag for strategien til forberedelse af programmeringsperioden 2014-2020.

Kommissionsmedlem, Johannes Hahn, med ansvar for regional udvikling, udtalte: "EU-strategien for Østersøområdet giver resultater, men denne banebrydende makroregionale strategi giver os også værdifulde erfaringer, der kan bruges fremover. Medlemsstaterne har anmodet Kommissionen om at udarbejde henstillinger for at styrke virkningen af strategien, og det er netop, hvad dagens meddelelse gør. Jeg glæder mig især over, at de deltagende stater har besluttet at sætte sig klare fælles mål i form af målsætninger og indikatorer, og jeg er sikker på, at dette vil medvirke til, at fremtidens indsats bliver mere koncentreret."

Dagens meddelelse er en opfølgning af Kommissionens første rapport om EU's strategi for Østersøområdet fra sidste sommer og Rådets konklusioner af 15. november 2011. Medlemsstaterne og Kommissionen er enige om, at der er brug for indikatorer og målsætninger for at sætte mere fokus på de prioriterede områder, den efterfølgende evaluering og meddelelsen om strategien. Følgende indikatorer er eksempler på de indikatorer, der er fastlagt for strategiens tre mål:

"At redde Østersøen"

  • Ren skibsfart: stop for ulovlige udledninger inden 2020

  • Sikker søtransport: nedsættelse med 20 % inden 2020 af antallet af ulykker sammenlignet med 2010

  • Øget samarbejde mellem havovervågningsmyndighederne for at styrke den maritime viden og effektivitet på havet inden 2015.

"Forbindelser til regionen"

  • En fuldstændig og miljømæssigt bæredygtig sammenkobling af de baltiske staters gas- og elmarkeder inden 2015 i overensstemmelse med planen for sammenkobling af det baltiske energimarked.

"Øget velfærd"

  • En stigning på 15 % i omfanget af interregional handel og grænseoverskridende tjenesteydelser inden 2020.

Baggrund

Siden lanceringen i 2009 (IP/09/893) har de 8 medlemsstater, der er involveret i EU's strategi for Østersøregionen, og deres tredjelandepartnere udviklet nye måder til et mere intensivt samarbejde for at løse problemer, såsom vandkvaliteten i Østersøen, behovet for fremme af innovation i regionen og en lang række andre spørgsmål.

Strategien gør det lettere at starte nye projekter og giver eksisterende større kraft. Endvidere sikrer strategiens integrerede tilgang en bedre udarbejdelse af politikker samt en justering af finansiering og ressourcer, hvilket fører til en bedre gennemførelse af EU's overordnede mål i Europa 2020.

Alle EU-programmerne i regionen forventes at bidrage til strategien gennem en justering af deres prioriterede områder, projekter og finansiering. Programmet for Østersøområdet 2007-2013 har hidtil været den vigtigste finansieringskilde for strategien for Østersøområdet: Næsten halvdelen af programmets budget (88 mio. EUR), og (31) projekter har været forbundet med strategien: 13 er flagskibsprojekter i strategien, og 18 projekter bidrager til denne. Det er vigtigt, at alle disponible finansieringskilder i stigende grad tilpasses strategiens mål.

Europa-Kommissionen offentliggjorde en første rapport om EU's strategi for Østersøområdet i sommeren 2011, og denne blev efterfulgt af Rådets konklusioner. I 2013 vil Kommissionen evaluere merværdien af den makroregionale fremgangsmåde efter anmodning fra Det Europæiske Råd.

Følgende er eksempler på tiltag i forbindelse med EU's strategi for Østersøområdet:

Baltic Deal-projektet fokuserer på en mindskelse af landbrugets udslip af næringsstoffer i Østersøen. Landbrugsorganisationerne har startet dette projekt som reaktion på den øgede eutrofiering af Østersøen. Dette enestående projekt bygger nu bro mellem miljøbehov og landbrugsinteresser og arbejder sammen med projekter i forbindelse med strategiens velfærdssøjle for at sikre den størst mulige tværsektorielle virkning.

BaltAdapt er den første makroregionale plan for tilpasninger overhovedet og går langt videre end nationale tiltag i forbindelse med klimaændringer. Med Sverige som leder forsøger man i projektet at skabe et operationelt grundlag for gennemførelsen af strategien for tilpasning til klimaændringer i hele Østersøområdet og for påvirkning af politikker, programmer og forordninger. BaltAdapt forsøger ligeledes at etablere en proces for videnformidling mellem politiske beslutningstagere og forskere, som skal føre til en bedre institutionel kapacitet.

Projektet Baltic Science Link fokuserer på forskningsinfrastruktur og innovation. Denne infrastruktur bør udnyttes optimalt for at styrke den videnskabelige viden og konkurrenceevne samt regionens attraktivitet. Dette kunne sikres ved at opbygge et stærkt netværk mellem universiteter, forskningsinstitutter og erhvervslivet i regionen, Baltic Science Link. Forskningsområder i regionen, der allerede er stærke – biovidenskab og materialeteknologi – udgør kernen i disse videnskabelige clusters. Projektet i dag er med en lang række delprojekter, som er ved at blive dannet, et samarbejde mellem DESY/Hamburg og Det Svenske Forskningsråd.

Baltfish er et forum, som blev oprettet for at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne i Østersøområdet som et første skridt mod en yderligere regionalisering af fiskeriforvaltningen. Med Sverige som leder arbejder forummet sammen med relevante Østersøorganisationer, herunder BS RAC og Helcom for at styrke den politiske gennemførelse og inddragelsen af de involverede interesserede parter i fiskeriforvaltningen. Hjørnestenen i dette forum udgøres af gruppen på højt niveau, der består af fiskeridirektørerne i Østersøområdets medlemsstater og direktøren for fiskeri i Østersøen i Europa-Kommissionen.

Projektet COHIBA identificerer og måler de vigtigste kilder i 11 farlige stoffer, der især giver anledning til bekymring, for at skabe omkostningseffektive styringsoptioner til mindskelse af udslip. Projektet fremmer også bedste praksis og opbygning af kapacitet. COHIBA ledes af Det Finske Miljøinstitut, og 22 partnere i 8 lande er involveret. Arbejdet er fordelt på seks hovedområder, som overvåges af de relevante nationale institutter og agenturer i Finland, Sverige, Letland og Tyskland sammen med Helsingforskommissionen.

Yderligere oplysninger:

Topmødet i Baltic Development Forum og det årlige forum for EU's strategi for Østersøområdet 2012 (BDF Summit and EUSBSR Annual Forum 2012) – i Danmark, den 18. juni

Konferencerapport fra 2011 – 'New Ambitions for the Baltic Sea Region'

Kontaktperson:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar