Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI EL

Europese Commissie - Persbericht

Milieumisdrijven: de Commissie daagt Cyprus voor het Hof omdat het nalaat EU-voorschriften om te zetten in nationaal recht

Brussel, 22 maart 2012 – De Europese Commissie daagt Cyprus voor het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat het nalaat maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat ernstige schendingen van het milieurecht van de EU als strafbare feiten worden beschouwd en bestraft. De termijn voor omzetting van Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht verstreek op 26 december 2010. Cyprus heeft echter nog steeds niet de maatregelen vastgesteld die nodig zijn om de richtlijn in nationaal recht om te zetten. Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon zal de Commissie het Hof verzoeken om Cyprus een dwangsom van 5 909,40 euro per dag op te leggen, te betalen totdat alle nationale maatregelen zijn vastgesteld die nodig zijn voor een volledige omzetting.

Vandaag heeft de Commissie ook een met redenen omkleed advies – het tweede stadium in de inbreukprocedure – gestuurd naar België, waarbij dit land werd aangemaand de omzetting van dezelfde richtlijn binnen twee maanden te voltooien. Wanneer de Belgische autoriteiten hieraan niet binnen deze termijn voldoen, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie.

De Commissie is verheugd dat Griekenland en Finland de in hun nationale wetgeving vastgestelde, volledige omzettingsmaatregelen hebben meegedeeld. Als gevolg daarvan sluit de Commissie thans de inbreukprocedures tegen deze landen.

Achtergrond

Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht streeft ernaar een hoger niveau van milieubescherming te bereiken door ervoor te zorgen dat in alle lidstaten strafrechtelijke maatregelen mogelijk zijn als reactie op ernstige schendingen van de EU-voorschriften inzake milieubescherming. De richtlijn bevat een lijst van inbreuken zoals het illegaal overbrengen van afvalstoffen of de handel in bedreigde dier- of plantensoorten. Deze handelingen moeten in alle lidstaten als strafbare feiten worden beschouwd. Rechtspersonen moeten voor dergelijke strafbare feiten ook aansprakelijk worden gesteld. De richtlijn verplicht lidstaten ertoe ervoor te zorgen dat de strafbare feiten strafbaar worden gesteld met “doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties”.

De praktische gevolgen van het achterwege blijven van omzetting

Wanneer een lidstaat nalaat de richtlijn om te zetten, is het onmogelijk dat daar de gemeenschappelijke minimumvoorschriften op strafrechtelijk gebied gelden voor ernstige inbreuken op de EU-wetgeving inzake milieubescherming. Zulke in de hele EU geldende regels zijn van wezenlijk belang om de samenwerking te bevorderen tussen de rechtelijke autoriteiten in de lidstaten en om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van de eventuele mazen in de wetgeving.

Voor meer informatie

Over inbreukprocedures: MEMO/12/200

Over de onderhavige zaak: IP/11/739

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Contact :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar