Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Komisia žiada Slovensko, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ o strategickom environmentálnom posudzovaní vplyvu a o odpadoch z obalov

Brusel, 22. marca 2012 – Komisia zasiela Slovensku dve odôvodnené stanoviská k jeho environmentálnym právnym predpisom. Prvé sa týka posudzovania vplyvu, keďže Komisia sa domnieva, že možné environmentálne účinky programu budovania ciest v rokoch 2007 – 2010 na Slovensku neboli posúdené v súlade s požiadavkami práva EÚ. Druhé sa týka netransponovania právnych predpisov o obaloch a odpadoch z obalov. Komisia preto na odporúčanie Európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika zasiela dve odôvodnené stanoviská. Ak Komisia nedostane do dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže túto vec postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Slovensko v prípade svojho „Programu prípravy a výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v rokoch 2007 – 2010“ neuskutočnilo environmentálne posúdenie, ktoré sa vyžaduje podľa smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní. Komisia 25. novembra 2010 zaslala Slovensku formálnu výzvu. Slovensko vyhlásilo, že uvedený program má charakter finančného alebo rozpočtového programu, a preto sa naň uvedená smernica nevzťahuje. Z posúdenia, ktoré Komisia vykonala, vyplýva, že hoci uvedený program obsahuje finančné a rozpočtové prvky, obsahuje aj opatrenia, ktoré majú zreteľný účinok na životné prostredie. Komisia preto zasiela Slovensku odôvodnené stanovisko a poskytuje mu dva mesiace na odpoveď.

Cieľom smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov je predchádzať využívaniu veľkých objemov obalov a tvorbe odpadu z obalov a znižovať objem obalov a odpadu z obalov. Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, Slovensko doteraz správne netransponovalo niekoľko ustanovení uvedenej smernice. Slovenskými právnymi predpismi sa v dostatočnej miere nepodporuje recyklácia a používanie recyklovaných materiálov, ani sa neuprednostňuje spätné získavanie energie v prípade, že by to z environmentálnych a nákladovo-príjmových dôvodov bolo vhodnejšie ako recyklácia materiálu. Okrem toho slovenské právo obsahuje niekoľko ustanovení, ktorými sa obmedzuje hospodárska súťaž, pokiaľ ide o obaly a odpad z obalov. Komisia zaslala 25. novembra 2010 Slovensku formálnu výzvu. Slovensko súhlasilo so zmenou a doplnením svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ale Komisia je znepokojená tempom tejto zmeny, a preto zasiela odôvodnené stanovisko.

Kontext

Podľa smernice 2001/42/ES o strategickom environmentálnom posudzovaní sa v súvislosti s plánmi a programami, ktoré vypracovali orgány na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a ktoré majú pravdepodobne významný účinok na životné prostredie, vyžaduje, aby boli podrobené posúdeniu ich vplyvu na životné prostredie. Umožní sa tým integrovať otázky týkajúce sa životného prostredia do prípravy a prijímania týchto plánov a programov, pričom sa zároveň prispeje aj k udržateľnému rozvoju.

Environmentálne posudzovanie sa uskutočňuje počas prípravy takýchto plánov a pred ich prijatím. Jeho súčasťou sú environmentálna správa, v ktorej sa uvádzajú možné výrazné vplyvy na životné prostredie a primerané alternatívy, ako aj výsledky konzultácií s verejnosťou, orgánmi zodpovednými za životné prostredie a ostatnými členskými štátmi v prípade, že by mohlo dôjsť k významnému cezhraničnému vplyvu.

Cieľom smernice o obaloch je predchádzať využívaniu obalov a tvorbe odpadu z obalov a znižovať objem obalov a odpadu z obalov. Na základe smernice o obaloch sa od členských štátov vyžaduje, aby predchádzali tvorbe odpadu z obalov, a aby tak zabezpečili, že hmotnosť a objem obalov umiestnených na trh budú obmedzené na minimum, a aby vybudovali systém opätovného využívania obalov, čím by sa znížil ich vplyv na životné prostredie. Zavádzajú sa ňou aj ciele recyklácie a zhodnotenia pre obaly zo skla, papiera, kartónu, kovu, plastu a dreva. Vzťahuje sa na všetky obaly v celom výrobnom a spotrebnom reťazci. V súvislosti s touto smernicou sa podobné konanie vo veci porušenia právnych predpisov vedie aj proti Poľsku a Francúzsku (sú v štádiu odôvodneného stanoviska) (pozri v uvedenom poradí IP/11/1275 a IP/12/67).

Ďalšie informácie:

Aktuálne štatistické údaje týkajúce sa nesplnenia povinnosti vo všeobecnosti sa nachádzajú na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Viac podrobností o politike EÚ o baloch a odpadoch z obalov:

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_en.htm

Viac podrobností o politike o environmentálnom posudzovaní:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Pozri aj MEMO/12/200

Kontakt :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar