Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljö: EU-kommissionen uppmanar Sverige att följa EU-lagstiftningen om strategiska miljökonsekvensbedömningar

Bryssel den 22 mars 2012 – EU-kommissionen uppmanar Sverige att anpassa sin nationella lagstiftning om bedömningen av planers och programs miljöpåverkan till EU:s bestämmelser. Den nuvarande svenska lagstiftningen om strategiska miljöbedömningar har fortfarande brister. På rekommendation av miljökommissionär Janez Potočnik sänder kommissionen därför ett motiverat yttrande till Sverige. Om inget tillfredsställande svar inkommit inom två månader får kommissionen föra ärendet till EU-domstolen.

EU-kommissionen ber Sverige se till att direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan helt införlivas med svensk lagstiftning. Enligt den svenska lagstiftningen måste t.ex. strategiska bedömningar endast ställas till förfogande för parter som lämnat synpunkter i samrådet inför utarbetandet av planen. Direktivets har dock mer långtgående krav som innebär att information inte bara ska lämnas till parter som deltagit i samrådet utan till alla myndigheter och allmänheten som inbjudits att delta, men inte har gjort det. De ska alltså också få tillgång till planen. Sverige har tidigare lovat att ändra sin lagstiftning senast våren 2011, men i och med att ändringarna fortfarande inte antagits sänder kommissionen ett motiverat yttrande och ger Sverige en tidsfrist på två månader för att svara.

Bakgrund

Enligt direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbedömning göras av planer och program som utarbetas av myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, när dessa planer kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därmed kan miljöhänsyn beaktas redan i samband med utarbetandet och antagandet av sådana planer och program, vilket bidrar till en hållbar utveckling.

Miljökonsekvensbedömningen görs i samband med utarbetandet av planerna, innan de antas. Arbetet innefattar en miljörapport, som beskriver vilka betydande miljöeffekter som kan väntas och rimliga alternativ, samt samråd med allmänheten, myndigheter med ansvar för miljöfrågor och andra medlemsstater, om betydande gränsöverskridande effekter väntas.

För aktuell statistik om överträdelser i allmänhet, se:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Se även MEMO/12/200

Kontaktpersoner:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar