Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Środowisko: Komisja apeluje do Polski o zapewnienie właściwego unieszkodliwiania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Bruksela, 22 marca 2012 r. – Komisja Europejska zwraca się do Polski o dostosowanie prawa krajowego do unijnych przepisów dotyczących właściwego unieszkodliwiania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja jest zaniepokojona istniejącymi wciąż niedociągnięciami oraz powolnym tempem zmian w polskim ustawodawstwie. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja kieruje zatem uzasadnioną opinię. Polska ma dwa miesiące na wywiązanie się z obowiązków. Jeżeli tego nie zrobi, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji dostarczenie takiego pojazdu do zakładu przetwarzania nie powinno wiązać się z jakimikolwiek kosztami. Producenci samochodów lub profesjonalni importerzy powinni zorganizować i finansować systemy darmowego odbioru pojazdów stanowiących odpad z wyjątkiem sytuacji, gdy są one dostarczane bez podstawowych części, takich jak silnik, lub gdy rzeczywiste koszty odbioru nie mogą zostać odzyskane w trakcie unieszkodliwienia. Służy to nałożeniu odpowiedzialności na producentów i zagwarantowaniu, że użytkownicy końcowi i małe przedsiębiorstwa nie będą musiały brać udziału w kosztach systemu odbioru. Zgodnie z polskim ustawodawstwem osoby fizyczne i podmioty działające na małą skalę (przywożące do Polski mniej niż 1000 pojazdów rocznie) mają jednak obowiązek wniesienia rocznej opłaty w wysokości 500 zł (121 EUR) na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska. Komisja jest zdania, że kwota ta została ustalona w sposób arbitralny, niezwiązany z rzeczywistymi kosztami odbioru i jest szczególnie niekorzystna dla małych podmiotów. Osoby fizyczne, zajmujące się przywozem pojazdów, również są zobowiązane do ponoszenia części kosztów systemu odbioru, mimo że zgodnie z dyrektywą tylko producenci samochodów i profesjonalni importerzy powinni ponosić za to odpowiedzialność.

W wezwaniu do usunięcia uchybienia z dnia 14 maja 2009 r. Komisja przedstawiła w skrócie szereg luk i niedociągnięć. Mimo że Polska wykazała gotowość do dalszej zmiany swoich przepisów, Komisja jest zaniepokojona tempem zmian dotyczących systemu odbioru. Projekt zmian wciąż nie został przyjęty, a ponieważ stanowi to znaczące opóźnienie w usuwaniu niedociągnięć stwierdzonych w 2009 r., Komisja kieruje do Polski uzasadnioną opinię.

Kontekst

Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji ma na celu zmniejszenie ilości odpadów pochodzących z pojazdów, których okres użytkowania już się zakończył. Państwa członkowskie muszą ustanowić systemy odbioru pojazdów oraz zagwarantować, że będą one przekazywane do uprawnionych zakładów przetwarzania i rozbierane przed przetworzeniem. Muszą one także dopilnować, aby wszystkie części niebezpieczne dla środowiska były odzyskiwane. Priorytetem musi być ponowne użycie i odzyskiwanie części pojazdów. Więcej informacji na temat polityki w sprawie odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

Szczegółowe informacje na temat unijnych przepisów w zakresie odpadów znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państw członkowskich znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Zob. również MEMO/12/200

Kontakt:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar