Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Обществени поръчки: Комисията предприема мерки за спазване на правилата на ЕС относно обществените поръчки в областта на отбраната

Брюксел, 22 март 2012 г. — Днес Европейската комисия предприе мерки, които да гарантират, че две държави членки (България и Люксембург) спазват своите задължения по прилагането на правилата на ЕС относно обществените поръчки в областта на отбраната. Комисията е загрижена от факта, че те не са изпълнили ангажиментите, произтичащи от Директивата относно поръчките за строителство, доставки и услуги в областта на отбраната и сигурността, която урежда възлагането на поръчки за оръжие, муниции и военни материали (и свързаните с тях строителство и услуги) за целите на отбраната, както и за чувствителни доставки, строителство и услуги за целите на сигурността. Ако директивата не се прилага изцяло във всички държави членки, то дружествата и данъкоплатците не могат да извлекат полза от по-лесния достъп до прозрачен, открит и по-конкурентоспособен пазар в областта на отбраната.

Споменатите правила са съобразени със спецификата на пазарите на оборудване за целите на отбраната и сигурността (2009/81/EC).

Крайният срок за тяхното въвеждане изтече на 20 август 2011 г. Постигането на тази цел зависи от своевременното и правилно прилагане на директивата. В тази връзка Комисията изпрати мотивирани становища до България и Люксембург. Ако в срок от два месеца техните национални органи не представят задоволителни отговори, Комисията може да се обърне към Съда на Европейския съюз и да поиска налагането на финансови санкции.

Каква е целта на въпросното правило на ЕС?

С директивата на европейско равнище се въвеждат:

  • справедливи и прозрачни правила, подпомагащи достъпа на дружествата до пазарите в областта на отбраната и сигурността в други държави от ЕС;

  • гъвкавост на възложителите за договаряне на подробностите по елементите на сложни поръчки;

  • възможност за възложителите да изискват от доставчиците гаранции за защитата на класифицираната информация от неразрешен достъп, както и за сигурността на снабдяването, така че въоръжените сили да получават доставките в срок — особено по време на криза или въоръжен конфликт.

Директивата обхваща специфични договори за възлагане на обществени поръчки в областта на сигурността и отбраната за:

  • военно оборудване1 и свързаните с него строителство и услуги;

  • чувствително оборудване, строителство и услуги в областта на сигурността, във връзка с които се налага достъп до класифицирана информация.

Възлагането на поръчки за неспециално и невоенно оборудване, строителство и услуги от възложители от сферата на отбраната и сигурността се урежда от Директивата относно обществените поръчки (2004/18/EC).

Двете директиви са съобразени с член 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което означава, че държавите от ЕС могат да изключат поръчките в областта на отбраната и сигурността, ако разпоредбите на Директива 2009/81/ЕО не са достатъчни за защита на техните основни интереси в сферата на сигурността.

По какъв начин държавите членки нарушават това правило?

Мнозинството държави членки вече са приключили или приключват транспонирането на директивата, докато в България и Люксембург цялостният процес все още предстои и се извършва много бавно.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm

Актуална информация относно процедурата за нарушение, отнасяща се до всички държави членки, ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/index_bg.htm

За допълнителни сведения относно процедурата за нарушение вж.

MEMO/12/200

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Оръжие, муниции и военни материали, включени в списъка от 1958 г., който определя обхвата на член 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website