Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Обществени поръчки: Комисията предприема мерки за спазване на правилата на ЕС относно обществените поръчки в областта на отбраната

Брюксел, 22 март 2012 г. — Днес Европейската комисия предприе мерки, които да гарантират, че две държави членки (България и Люксембург) спазват своите задължения по прилагането на правилата на ЕС относно обществените поръчки в областта на отбраната. Комисията е загрижена от факта, че те не са изпълнили ангажиментите, произтичащи от Директивата относно поръчките за строителство, доставки и услуги в областта на отбраната и сигурността, която урежда възлагането на поръчки за оръжие, муниции и военни материали (и свързаните с тях строителство и услуги) за целите на отбраната, както и за чувствителни доставки, строителство и услуги за целите на сигурността. Ако директивата не се прилага изцяло във всички държави членки, то дружествата и данъкоплатците не могат да извлекат полза от по-лесния достъп до прозрачен, открит и по-конкурентоспособен пазар в областта на отбраната.

Споменатите правила са съобразени със спецификата на пазарите на оборудване за целите на отбраната и сигурността (2009/81/EC).

Крайният срок за тяхното въвеждане изтече на 20 август 2011 г. Постигането на тази цел зависи от своевременното и правилно прилагане на директивата. В тази връзка Комисията изпрати мотивирани становища до България и Люксембург. Ако в срок от два месеца техните национални органи не представят задоволителни отговори, Комисията може да се обърне към Съда на Европейския съюз и да поиска налагането на финансови санкции.

Каква е целта на въпросното правило на ЕС?

С директивата на европейско равнище се въвеждат:

  • справедливи и прозрачни правила, подпомагащи достъпа на дружествата до пазарите в областта на отбраната и сигурността в други държави от ЕС;

  • гъвкавост на възложителите за договаряне на подробностите по елементите на сложни поръчки;

  • възможност за възложителите да изискват от доставчиците гаранции за защитата на класифицираната информация от неразрешен достъп, както и за сигурността на снабдяването, така че въоръжените сили да получават доставките в срок — особено по време на криза или въоръжен конфликт.

Директивата обхваща специфични договори за възлагане на обществени поръчки в областта на сигурността и отбраната за:

  • военно оборудване1 и свързаните с него строителство и услуги;

  • чувствително оборудване, строителство и услуги в областта на сигурността, във връзка с които се налага достъп до класифицирана информация.

Възлагането на поръчки за неспециално и невоенно оборудване, строителство и услуги от възложители от сферата на отбраната и сигурността се урежда от Директивата относно обществените поръчки (2004/18/EC).

Двете директиви са съобразени с член 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което означава, че държавите от ЕС могат да изключат поръчките в областта на отбраната и сигурността, ако разпоредбите на Директива 2009/81/ЕО не са достатъчни за защита на техните основни интереси в сферата на сигурността.

По какъв начин държавите членки нарушават това правило?

Мнозинството държави членки вече са приключили или приключват транспонирането на директивата, докато в България и Люксембург цялостният процес все още предстои и се извършва много бавно.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm

Актуална информация относно процедурата за нарушение, отнасяща се до всички държави членки, ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/index_bg.htm

За допълнителни сведения относно процедурата за нарушение вж.

MEMO/12/200

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Оръжие, муниции и военни материали, включени в списъка от 1958 г., който определя обхвата на член 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


Side Bar