Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

En ny djurskyddsstrategi: EU-kommissionen vill förbättra kvaliteten

Bryssel den 19 januari 2012 – EU-kommissionen antar i dag en ny fyraårig strategi (2012–2015) som syftar till att ytterligare förbättra djurskyddet i EU.

– Ikraftträdandet nyligen av lagstiftningen om värphöns visade att det fortfarande finns problem med djurskyddet i flera EU-länder, säger EU:s hälso- och konsument­kommissionär John Dalli. Det görs ansträngningar, men många problem måste angripas på ett annat sätt för att mer varaktiga resultat ska kunna uppnås. Den nya strategin ger möjlighet till en lämplig flexibilitet, så att näringsidkarna kan uppnå de nödvändiga djurskyddsstandarderna på olika sätt. Genom att sörja för bästa möjliga politiska samstämmighet och öppenhet på marknaden i ett heltäckande regelverk för djurskydd kommer man att minimera de faktiska och upplevda spänningarna mellan djurskydd och ekonomi. Djurskyddsåtgärder måste vara kostnadseffektiva. Den föreslagna tilldelningen av medel för utbildning förväntas vara ytterst kostnadseffektiv såväl ekonomiskt som i fråga om djurskydd.

Behovet av förändring

EU:s djurskyddslagstiftning, som utvecklats som svar på kriser och politiska krav under de senaste trettio åren, är ofta detaljerad och sektorsspecifik, men långt ifrån heltäckande. Bestämmelserna tillämpas inte på ett enhetligt sätt i EU-länderna, vilket skapar olika villkor inom denna viktiga näringsgren. Med tanke på de mycket olika klimatförhållanden, markförhållanden och driftssystem som denna lagstiftning ska tillämpas på behövs en ändring.

Den nya strategin har formen av ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Varför finns det fortfarande problem?

I kommissionens meddelande konstateras det att brister i EU-ländernas tillämpning av EU-lagstiftningen på flera områden är en av de viktigaste faktorer som negativt påverkar djurskyddet i EU. Ett annat hinder för ett fullständigt och enhetligt genomförande är att marknaden inte erbjuder tillräckliga ekonomiska incitament för att följa lagstiftningen.

I meddelandet noterar man också att många berörda parter inte har tillräckliga kunskaper om djurskydd, och man framhåller luckor i EU-lagstiftningen som gör det svårare att säkerställa lämpliga djurskyddsvillkor för vissa typer av djur.

Föreslagna åtgärder

För att ta itu med dessa problem innehåller strategin två delar: ett förslag till en heltäckande djurskyddslag och en förstärkning av de nuvarande åtgärderna. Lagförslaget förväntas främja ett innovativt synsätt inriktat på faktiska djurskydds­resultat i stället för mekanistiska insatser och förstärka fokus på de berörda parternas utbildning och fackkompetens.

I den andra delen föreslås en förstärkning och optimering av kommissionens nuvarande åtgärder: förbättrade verktyg för att öka EU-ländernas efterlevnad av lagstiftningen, en intensifiering av det befintliga internationella samarbetet i djurskyddsfrågor, bättre information till konsumenterna och undersökningar inom de områden där de största problemen med djurskydd tycks finnas.

Bakgrund

Kommissionen antog 2006 en första djurskyddsstrategi. I gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 samlades de olika aspekterna av EU:s djurskyddspolitik för hållning av flera miljarder djur för ekonomiska ändamål.

Den nya strategin bygger på den gamla och i synnerhet på erfarenheterna från fem års genomförande av den första handlingsplanen. Att en ny strategi är nödvändig blir uppenbart om man betänker hur viktiga djuren är i vårt dagliga liv.

Jordbrukssektorn är den sektor där flest djur används. På gårdar runt om i EU finns det ca två miljarder fåglar (slaktkycklingar, värphöns, kalkoner, ankor och gäss) och trehundra miljoner däggdjur (kor, svin, får osv.). Det finns också ganska många sällskapsdjur i EU, enligt beräkningar t.ex. omkring hundra miljoner hundar och katter. Värdet av djuruppfödningen i EU beräknas uppgå till ca 150 miljarder euro per år. EU:s bidrag till stöd för djurskyddet uppskattas till 70 miljoner euro per år. Bidraget går till jordbrukare i form av djurskyddsstöd inom program för landsbygds­utveckling eller till annan verksamhet på djurskyddsområdet, t.ex. forskning, ekonomiska studier, informationsinsatser och utbildning.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar