Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Nova strategija za dobro počutje živali: Evropska komisija želi izboljšati kakovost

Bruselj, 19. januarja 2012 – Evropska komisija je danes sprejela novo štiriletno strategijo (2012–2015) za nadaljnje izboljšanje dobrega počutja živali v Evropski uniji.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Nedavno sprejeta zakonodaja o kokoših nesnicah je pokazala, da imajo številne države članice še vedno težave z dobrim počutjem živali. Kljub prizadevanjem je treba številne zadeve obravnavati drugače, da bodo doseženi trajnejši rezultati. Nova strategija bo nosilcem dejavnosti omogočila več prožnosti pri izbiri načinov za doseganje rezultatov v zvezi z dobrim počutjem. Optimalna usklajenost politike in tržna preglednost v celovitem zakonodajnem okviru za dobro počutje živali bosta zmanjšali dejanska ali dojeta neravnotežja med dobrim počutjem živali in gospodarnostjo poslovanja. Ukrepi za dobro počutje živali morajo biti stroškovno učinkoviti. Po pričakovanjih bo poraba sredstev, namenjenih za izobraževanje in usposabljanje, zelo stroškovno učinkovita, tako z ekonomskega vidika kot z vidika dobrega počutja živali.“

Potreba po spremembah

Zakonodaja EU o dobrem počutju živali, pripravljena kot odziv na izbruhe bolezni in politične zahteve v zadnjih treh desetletjih, je pogosto natančna in specifična za sektor, vendar se izvaja le sporadično. Zaradi neenotne uporabe teh pravil v državah članicah ne veljajo isti pogoji za vse akterje v tem pomembnem gospodarskem sektorju. Zaradi različnih podnebnih in zemeljskih značilnosti ter metod kmetovanja to področje evropske zakonodaje kliče po spremembi.

Nova strategija je bila sprejeta v obliki sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.

Zakaj težave še niso odpravljene?

Komisija je v sporočilu opredelila, da je slabo izvrševanje številnih delov zakonodaje EU v državah članicah eden od glavnih razlogov za slabo počutje živali v EU. Dodatna ovira za celovito in enotno izvajanje zakonodaje je tudi dejstvo, da trg ne zagotavlja ustreznih ekonomskih spodbud za njeno izvajanje.

Sporočilo tudi navaja, da številni akterji nimajo zadostnega znanja o dobrem počutju živali, in razkriva vrzeli v zakonodaji EU, ki otežujejo zagotavljanje ustreznih pogojev za dobro počutje nekaterih kategorij živali.

Predlagani ukrepi

Za obravnavo teh vprašanj in izzivov strategija predlaga dvojni pristop: predlog za celovito zakonodajo o dobrem počutju živali in krepitev trenutnih ukrepov. Predlagana zakonodaja naj bi spodbujala inovativni pristop, ki bi se osredotočal na dejanske rezultate dobrega počutja namesto le na bivanjske razmere, in usmerjala prizadevanja v izobraževanje in določanje poklicnih standardov vseh zadevnih akterjev.

Drugi del predloga ja krepitev in optimizacija trenutnih ukrepov Komisije: boljša orodja za boljše izpolnjevanje zakonodajnih zahtev v državah članicah; spodbujanje obstoječega mednarodnega sodelovanja na področju dobrega počutja živali; boljše obveščanje potrošnikov in izvajanje študij na področjih dobrega počutja živali, ki imajo največ težav.

Ozadje

Komisija je leta 2006 prvič sprejela strategijo za dobro počutje živali. Akcijski načrt Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 je združil različne vidike politike EU o dobrem počutju živali, ki ureja rejo na milijarde živali za gospodarske namene.

Nova strategija gradi na prejšnji strategiji in zlasti na izkušnjah, pridobljenih med petletnim izvajanjem prvega akcijskega načrta. Že najmanjši razmislek o pomenu živali v našem vsakdanjiku je dovolj, da se pokaže potreba po novi strategiji.

Kmetijski sektor je največji sektor, ki vključuje živali. Na kmetijah po EU se redi približno dve milijardi ptic (piščanci za proizvodnjo mesa, kokoši nesnice, purani, race in gosi) in tri sto milijonov sesalcev (krave, prašiči, ovce itd.). Tudi število hišnih živali v EU je dokaj visoko, po ocenah je psov in mačk približno sto milijonov. Vrednost živinorejskega sektorja v EU je ocenjena na približno 150 milijard evrov. Prispevek Unije k podpiranju dobrega počutja živali je ocenjen na 70 milijonov evrov na leto, bodisi prek neposrednih plačil kmetom za dobro počutje živali iz programov za razvoj podeželja bodisi prek financiranja drugih dejavnosti v zvezi z dobrim počutjem živali, kot so raziskave, ekonomske študije, obveščanje, izobraževanje, usposabljanje itd.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar