Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nový strategický dokument o dobrých životných podmienkach zvierat: snaha Európskej komisie o zvýšenie ich kvality

Brusel 19. januára 2012 – Európska komisia dnes prijala novú stratégiu na obdobie štyroch rokov (2012 – 2015), ktorej cieľom je ďalej zlepšovať životné podmienky zvierat v Európskej únii.

„Právnymi predpismi o nosniciach, ktoré nedávno nadobudli účinnosť, sa ukázalo, že vo viacerých členských štátoch pretrvávajú problémy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Hoci sa vyvíja určité úsilie na ich riešenie, mnohé otázky si vyžadujú iný prístup, aby dosiahnuté výsledky mali udržateľnejší charakter. Nová stratégia umožní primeranú flexibilitu, na základe ktorej budú môcť prevádzkovatelia rôznymi cestami dosiahnuť potrebné normy v oblasti dobrých životných podmienok. Optimalizáciou politickej súdržnosti a trhovej transparentnosti v celkovom legislatívnom rámci týkajúcom sa dobrých životných podmienok zvierat sa skutočné alebo zdanlivé napätie medzi dobrými životnými podmienkami a hospodárskymi aspektmi zníži na minimum. Opatrenia v oblasti dobrých životných podmienok musia byť nákladovo efektívne. Očakáva sa, že navrhované vyčlenenie zdrojov na vzdelávanie a odbornú prípravu bude vysoko nákladovo efektívne, a to tak z hľadiska hospodárstva, ako aj z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat“, uviedol John Dalli, komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku.

Potreba zmeny

Právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré boli vyvinuté ako odpoveď na nepredvídané situácie a politický dopyt za posledné tri desaťročia, sú často podrobné a špecifické pre dané sektory, no ich uplatňovanie je sporadické. Nerovnomerné uplatňovanie týchto predpisov v členských štátoch vedie v tomto dôležitom hospodárskom sektore k vzniku rozdielnych podmienok. Vzhľadom na rôznorodosť klimatických, terénnych a poľnohospodárskych systémov, v ktorých sa musia uplatňovať, si táto oblasť európskeho práva vyžaduje zmenu.

Nová stratégia bola prijatá v podobe oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Prečo problémy pretrvávajú

V oznámení Komisie sa nedostatočné presadzovanie právnych predpisov EÚ v členských štátoch vo viacerých oblastiach označilo za jeden z hlavných problémov, ktoré majú nepriaznivý vplyv na dobré životné podmienky zvierat v EÚ. Ďalšou brzdou v ich plnom a jednotnom uplatňovaní je skutočnosť, že trh neposkytuje dostatočné hospodárske stimuly na ich dodržiavanie.

V oznámení sa takisto uvádza, že mnohé zainteresované strany nedisponujú dostatočnými znalosťami o dobrých životných podmienkach zvierat, a zároveň sa poukazuje na medzery v právnych predpisoch EÚ, ktoré v prípade určitých kategórií zvierat sťažujú zabezpečenie primeraných životných podmienok.

Navrhované opatrenia

Na riešenie uvedených problémov a obáv sa v stratégii stanovuje dvojzložkový prístup: návrh súhrnného právneho predpisu o dobrých životných podmienkach zvierat a presadzovanie súčasných opatrení. Očakáva sa, že právne predpisy, ktoré majú byť navrhnuté, podporia namiesto mechanických vstupov inovačný prístup zameraný na aktuálne výstupy v oblasti dobrých životných podmienok a budú viac zamerané na vzdelávanie a odbornú úroveň všetkých zainteresovaných strán.

V druhej časti sa navrhuje presadzovanie a optimalizácia súčasných opatrení Komisie: zdokonalenie nástrojov na lepšie dodržiavanie právnych požiadaviek zo strany členských štátov; posilnenie existujúcej medzinárodnej spolupráce v otázkach dobrých životných podmienok zvierat; zabezpečenie lepšej informovanosti spotrebiteľov a realizácia štúdií v oblastiach, v ktorých uplatňovanie dobrých životných podmienok zvierat pravdepodobne naráža na najväčšie množstvo problémov.

Súvislosti

Komisia prijala stratégiu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat prvý raz v roku 2006. V akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 sa zoskupili rôzne aspekty politiky EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktorými sa riadi chov tisícok miliónov hospodárskych zvierat.

Nová stratégia vychádza z predchádzajúcej stratégie, a najmä zo skúseností nadobudnutých počas päťročného uplatňovania prvého akčného plánu. Vzhľadom na význam zvierat v našom každodennom živote je potreba novej stratégie úplne evidentná.

Sektor, v ktorom sa zvieratá využívajú v najväčšej miere, je poľnohospodárstvo. Počet vtákov (kurčatá na produkciu mäsa, nosnice, morky, kačice a husi) vo všetkých chovoch v EÚ predstavuje približne dve miliardy a počet cicavcov (kravy, ošípané, ovce atď.) tristo miliónov. Populácia spoločenských zvierat v EÚ je tiež pomerne veľká. Podľa odhadov žije v Únii okolo sto miliónov psov a mačiek. Ročná hodnota chovu hospodárskych zvierat v EÚ sa odhaduje na cca 150 miliárd EUR. Príspevok Únie na podporu dobrých životných podmienok zvierat sa odhaduje na 70 miliónov EUR ročne, ktoré sú buď určené poľnohospodárom ako platby na podporu dobrých životných podmienok zvierat v rámci programov pre rozvoj vidieka, alebo na iné činnosti súvisiace s dobrými životnými podmienkami zvierat, ako je výskum, hospodárske štúdie, komunikácia, odborná príprava, vzdelávanie atď.

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Kontaktné osoby :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar