Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Een nieuwe strategie voor dierenwelzijn: Europese Commissie streeft naar meer kwaliteit

Brussel, 19 januari 2012 – Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuwe strategie voor de komende vier jaar (2012-2015) goedgekeurd om het welzijn van dieren in de Europese Unie verder te verbeteren.

"Uit de recente inwerkingtreding van de wetgeving inzake legkippen blijkt dat er in diverse lidstaten nog steeds problemen zijn met dierenwelzijn. Er wordt wel het een en ander gedaan, maar veel problemen moeten anders worden aangepakt om blijvende veranderingen te bewerkstelligen. De nieuwe strategie geeft voldoende flexibiliteit om exploitanten van bedrijven de ruimte te geven om de vereiste welzijnsnormen langs verschillende wegen te bereiken. Als een alomvattend wetgevingskader voor dierenwelzijn voor optimale samenhang van het beleid en transparantie van de markt zorgt, zal het reële of vermeende spanningsveld tussen welzijn en economie kleiner worden. Dierenwelzijnsmaatregelen moeten kosteneffectief zijn. Het voorstel om middelen uit te trekken voor onderwijs en opleiding zal naar verwachting zeer kosteneffectief zijn, zowel voor de economie als voor het dierenwelzijn", aldus EU-commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid John Dalli.

Verandering is noodzakelijk

De EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, die zo'n dertig jaar geleden is ontwikkeld in reactie op noodsituaties en om politieke redenen, is vaak gedetailleerd en sectorspecifiek maar heeft slechts een sporadische dekking. Ongelijke toepassing van deze voorschriften in de lidstaten zorgt voor een ongelijk speelveld in deze belangrijke economische sector. Tegen de achtergrond van de verschillen in klimaat, terrein en landbouwsystemen waarin het moet worden toegepast, moet dit terrein van de Europese wetgeving veranderen.

De nieuwe strategie is goedgekeurd in de vorm van een mededeling aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Waarom er nog steeds problemen zijn

In de mededeling van de Commissie wordt gewezen op het gebrek aan handhaving van de EU-wetgeving door de lidstaten op een aantal gebieden als een van de belangrijkste problemen met dierenwelzijn in de EU. Een ander obstakel voor een volledige en gelijke toepassing is het feit dat de markt niet genoeg economische prikkels biedt voor naleving.

In de mededeling wordt ook gesignaleerd dat veel van de betrokken partijen onvoldoende kennis over dierenwelzijn hebben en dat de EU-wetgeving lacunes vertoont, waardoor het voor sommige categorieën dieren moeilijker is toereikende welzijnsvoorwaarden te waarborgen.

Voorgestelde maatregelen

Om deze kwesties en problemen aan te pakken, voorziet de strategie in een tweeledige aanpak: een voorstel voor een alomvattend wetsbesluit inzake dierenwelzijn en versterking van de bestaande acties. Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk gericht zijn op een innovatieve aanpak die gericht is op de daadwerkelijke welzijnsresultaten en niet op de mechanistische inputs, en er zal meer aandacht zijn voor de opleiding en beroepsnormen van alle betrokken partijen.

Het tweede element is een voorstel om de bestaande acties van de Commissie te versterken en te optimaliseren: verbetering van de hulpmiddelen zodat de lidstaten de wettelijke voorschriften beter naleven; versterking van de al bestaande internationale samenwerking op het gebied van dierenwelzijnskwesties; betere voorlichting van consumenten en uitvoering van studies op gebieden waar de meeste problemen met dierenwelzijn lijken te bestaan.

Achtergrond

De eerste strategie voor dierenwelzijn van de Commissie dateert uit 2006. Het communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren 2006‑2010 groepeerde de verschillende aspecten van het EU-beleid inzake dierenwelzijn dat van toepassing is op miljarden dieren die voor economische doeleinden worden gehouden.

De nieuwe strategie bouwt voort op de vorige en met name op de lessen die zijn geleerd in de vijf jaar durende uitvoeringsperiode van het eerste actieplan. Met één blik op het belang van dieren in ons dagelijks leven wordt overduidelijk dat een nieuwe strategie noodzakelijk is.

De landbouwsector is de sector die de meeste dieren gebruikt. In totaal verblijven in veehouderijen in de EU ongeveer twee miljard vogels (kippen voor de vleesproductie, legkippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en 300 miljoen zoogdieren (koeien, varkens, schapen enz.). Ook wordt in de EU een groot aantal gezelschapsdieren gehouden. Naar schatting zijn er rond 100 miljoen honden en katten in de EU. De jaarlijkse waarde van de veehouderij in de EU wordt geschat op ongeveer 150 miljard EUR. De EU besteedt naar schatting jaarlijks 70 miljoen EUR aan de ondersteuning van het dierenwelzijn; deze steun gaat naar boeren als dierenwelzijnsbetalingen in het kader van programma's voor plattelandsontwikkeling, en naar andere activiteiten op het gebied van dierenwelzijn, zoals onderzoek, economische studies, communicatie, opleiding en onderwijs enz.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Contact:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar