Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija pieņem jaunu stratēģijas dokumentu, lai uzlabotu dzīvnieku labturības kvalitāti

Briselē, 2012. gada 19. janvārī. Eiropas Komisija šodien pieņēma jaunu četru gadu stratēģiju (2012.–2015. gadam), kuras mērķis ir vēl vairāk uzlabot dzīvnieku labturību Eiropas Savienībā.

“Nesen pieņemtie tiesību akti par dējējvistām parādīja, ka vairākās dalībvalstīs aizvien pastāv problēmas saistībā ar dzīvnieku labturību. Tiek veikti daži pasākumi, bet, lai gūtu ilgtspējīgu rezultātu, daudzi jautājumi jārisina citādi. Jaunajā stratēģijā operatoriem ir atbilstīgi dota lielāka brīvība, atļaujot sasniegt labturības standartus dažādos veidos. Pieņemot visaptverošu dzīvnieku labturības tiesību aktu kopumu, ar kuru tiek veicināta politikas saskaņotība un tirgus pārredzamība, līdz minimumam tiks samazināts faktiskais vai nojaušamais saspīlējums starp labturību un ekonomiku. Dzīvnieku labturības pasākumiem jābūt izmaksu ziņā efektīviem. Sagaidāms, ka ierosinājums atvēlēt līdzekļus izglītošanai un apmācībai būs ļoti efektīvs gan ekonomiskā, gan labturības ziņā,” sacīja ES veselības un patērētāju politikas komisārs, Džons Dalli.

Laiks pārmaiņām

ES dzīvnieku labturības tiesību akti, kas pēdējo trīsdesmit gadus tiek uzlaboti, reaģējot uz zināmiem apstākļiem un politisko pieprasījumu, bieži satur detalizētu informāciju un attiecas uz konkrētiem sektoriem, bet darbības jomu ziņā ir sporādiski. Tā kā šie noteikumi dalībvalstīs tiek piemēroti nevienmērīgi, šajā svarīgajā ekonomikas sektorā rodas nevienlīdzīgi nosacījumi. Ņemot vērā daudzveidību saistībā ar klimatiskiem apstākļiem, reljefa īpatnībām un lauksaimniecības sistēmām, kurās šie tiesību akti jāpiemēro, šajā Eiropas tiesību jomā ir jāveic izmaiņas.

Jaunā stratēģija ir pieņemta kā Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Kāpēc joprojām pastāv problēmas?

Komisijas paziņojumā kā viena no galvenajām problēmām, kas nelabvēlīgi ietekmē dzīvnieku labturību ES, ir minēta ES tiesību aktu neizpilde dalībvalstīs vairākās jomās. Vēl viens pilnīgas un vienmērīgas īstenošanas kavēklis ir tas, ka tirgus nenodrošina pietiekamu ekonomisko stimulu atbilstības ievērošanai.

Paziņojumā arī teikts, ka daudzām iesaistītajām personām trūkst pietiekamu zināšanu par dzīvnieku labturību, kā arī norādīts uz trūkumiem ES tiesību aktos, kuru dēļ dažām dzīvnieku kategorijām ir grūtāk nodrošināt atbilstīgus labturības apstākļus.

Ierosinātās darbības

Šo problēmu risināšanai stratēģijā ir piedāvāta divējāda pieeja: pirmkārt, ierosināts pieņemt visaptverošus dzīvnieku labturības tiesību aktus un stiprināt līdzšinējās darbības. Sagaidāms, ka ierosināmie tiesību akti veicinās inovatīvu pieeju, koncentrējoties uz faktiskajiem labturības rezultātiem, nevis uz mehanizētu ielaidi, un piesaistīs visu iesaistīto personu uzmanību, kas būtu jāvelta izglītošanai un profesionālajiem standartiem.

Otrkārt, tiek ierosināts stiprināt un optimizēt līdzšinējās Komisijas darbības: uzlabot rīkus, ar kuriem veicināt to, ka dalībvalstis ievēro juridiskās prasības, palielināt līdzšinējo starptautisko sadarbību dzīvnieku labturības jomā, sniegt patērētājiem labāku informāciju un veikt pētījumus tajās jomās, kurās saistībā ar dzīvnieku labturību radušās visvairāk problēmu.

Pamatinformācija

Pirmo Dzīvnieku labturības stratēģiju Komisija pieņēma 2006. gadā. Kopienas rīcības plānā dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006.–2010. gadā tika apkopoti dažādi ES dzīvnieku labturības politikas aspekti, kas reglamentē miljardiem dzīvnieku turēšanu saimnieciskām vajadzībām.

Jaunā stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz iepriekšējo dokumentu, īpaši ņemot vērā pieredzi, kas gūta pirmā rīcības plāna piecu gadu īstenošanas laikposmā. Nepieciešamība izstrādāt jaunu stratēģiju kļūst acīmredzama, ja palūkojamies, kāda ir dzīvnieku nozīme mūsu ikdienā.

Lauksaimniecības nozare ir vislielākā nozare dzīvnieku izmantošanas ziņā. Visā ES lauku saimniecībās ir aptuveni 2 miljardi putnu (vistas gaļas ražošanai, dējēvistas, tītari, pīles un zosis) un 300 miljoni zīdītāju (govis, cūkas, aitas u. c.). Arī mājdzīvnieku skaits ES ir pietiekami liels. Aplēsts, ka ES ir aptuveni 100 miljoni suņu un kaķu. Tāpat aprēķināts, ka lopkopības vērtība ES ir aptuveni EUR 150 miljardi gadā. Tiek lēsts, ka Savienības ieguldījumi dzīvnieku labturības atbalstam ir aptuveni EUR 70 miljoni gadā, kurus lauksaimnieki saņem kā dzīvnieku labturības maksājumus saskaņā ar lauku attīstības programmām vai kuri ir paredzēti citām ar dzīvnieku labturību saistītām darbībām, piemēram, izpētei, ekonomiskiem pētījumiem, saziņai, apmācībām un izglītībai utt.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar