Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio pyrkii parantamaan eläinten hyvinvointia uudella laatustrategialla

Bryssel 19. tammikuuta 2012 – Euroopan komissio on tänään hyväksynyt uuden nelivuotisen strategian (2012–2015), jolla pyritään tehostamaan eläinten hyvinvoinnin parantamista Euroopan unionissa.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaari John Dallin mukaan munivia kanoja koskevan lainsäädännön voimaatulo jonkin aikaa sitten osoitti, että monissa jäsenvaltioissa on edelleen ongelmia eläinten hyvinvoinnissa. ”Edistymistä tapahtuu, mutta moniin ongelmiin on puututtava toisella tavalla, jotta päästäisiin kestävämpiin tuloksiin. Uusi strategia antaa tarvittavaa joustavuutta, jotta toimijat voivat saavuttaa vaaditun hyvinvoinnin tason erilaisin menetelmin. Poliittisen johdonmukaisuuden, markkinoiden avoimuuden ja eläinten hyvinvointia koskevan kattavan lainsäädäntökehyksen avulla voidaan minimoida todelliset tai kuvitellut ristiriidat eläinten hyvinvoinnin ja taloudellisten näkökohtien välillä. Eläinten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden on oltava kustannustehokkaita. Ehdotetun resurssien osoittamisen koulutukseen odotetaan olevan erittäin kustannustehokasta sekä taloudellisesti että hyvinvoinnin kannalta.”

Muutoksen tarve

Eläinten hyvinvointia koskeva EU-lainsäädäntö on kehitetty vastineena olosuhteisiin ja poliittiseen kysyntään 30 vuoden aikana. Se on monilta osin tarkkaa ja sektorikohtaista, mutta sen kattavuus on hajanainen. Koska sääntöjä sovelletaan jäsenvaltioissa epätasaisesti, toimintaedellytykset tällä tärkeällä talouden sektorilla eivät ole yhtäläiset. Kun tarkastellaan lainsäädännön soveltamisen olosuhteita, joissa sekä ilmasto, maaperä että kasvatusmenetelmät ovat erilaisia, voidaan vain todeta, että eläinten hyvinvointia koskevaa EU-lainsäädäntöä on muutettava.

Uusi strategia hyväksyttiin komission tiedonantona Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Miksi ongelmat vain jatkuvat?

Komission tiedonannossa todetaan, että yksi tärkeimmistä eläinten hyvinvointia EU:ssa heikentävistä syistä on se, että jäsenvaltiot ovat jättäneet EU-lainsäädännön panematta täytäntöön useilla aloilla. Täysimääräistä ja tasapainoista sääntöjen toimeenpanoa jarruttaa myös se, että markkinat eivät tarjoa riittävästi taloudellisia kannustimia niiden noudattamiseen.

Lisäksi tiedonnossa todetaan, että useilla alan toimijoilla ei ole riittävää tietämystä asiasta, ja osoitetaan EU-lainsäädännössä olevat puutteet, joiden takia tiettyjen eläinluokkien riittävä hyvinvointi on vaikea taata.

Ehdotetut toimet

Strategiassa esitetään kaksiosaista lähestymistapaa ongelmien ratkaisemiseksi: ehdotus eläinten hyvinvointia koskevaksi kattavaksi lainsäädännöksi ja nykytoimien vahvistaminen. Lainsäädäntöehdotuksella pyritään edistämään innovatiivista lähestymistapaa, jossa keskitytään mekaanisten toimien sijasta konkreettiseen tuloksiin eläinten hyvinvoinnin parantamisessa ja jossa huomio keskitetään koulutukseen ja alan toimijoiden ammattitaitovaatimuksiin.

Komission nykyisten toimien vahvistaminen ja optimointi käsittää puolestaan seuraavaa: kehitetään välineitä, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat oikeudellisia vaatimuksia, lisätään kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa, annetaan kuluttajille enemmän tietoa ja suoritetaan tutkimuksia siitä, minkä suhteen eläinten hyvinvoinnissa on eniten ongelmia.

Taustaa

Komissio esitti eläinten hyvinvointia koskevan strategian ensimmäistä kertaa vuonna 2006. Eläinten hyvinvointia edistävän EU-politiikan eri puolet koottiin eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevaan yhteisön toimintasuunnitelmaan (2006–2010), jolla säännellään miljardien taloudellisessa tarkoituksessa kasvatettujen eläinten pitämistä.

Uusi strategia rakentuu vanhalle strategialle ja varsinkin ensimmäisen toimintasuunnitelman viisivuotisen täytäntöönpanokauden aikana saaduille kokemuksille. Uuden strategian tarve on ilmiselvä, kun katsotaan miten tärkeitä eläimet jokapäiväisessä elämässämme ovat.

Maataloussektori on suurin eläimiä käyttävä sektori. EU:n maatiloilla on noin 2 miljardia lintua (kanoja lihantuotantoa varten, munivia kanoja, kalkkunoita, ankkoja ja hanhia) ja 300 miljoonaa nisäkästä (lehmiä, sikoja, lampaita jne.). Myös lemmikkejä on EU:ssa melkoisen paljon. Unionissa arvioidaan asustavan noin 100 miljoonaa koiraa ja kissaa. Karjankasvatuksen vuosittainen arvo EU:ssa on noin 150 miljardia euroa. Unioni tukee eläinten hyvinvointia noin 70 miljoonalla eurolla vuodessa. Tuki on osoitettu joko suoraan kasvattajille maaseudun kehitysohjelmista maksettavina eläinten hyvinvointimaksuina tai kohdistettu muuhun eläinten hyvinvointiin liittyvään toimintaan kuten tutkimukseen, taloustutkimuksiin, viestintään ja koulutukseen.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar