Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Ένα νέο έγγραφο στρατηγικής για την καλή διαβίωση των ζώων: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιζητά την ποιοτική αναβάθμιση

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια νέα τετραετή στρατηγική (2012-2015) που αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η νομοθεσία για τις "όρνιθες ωοπαραγωγής" που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ έδειξε ότι σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Έχουν γίνει ορισμένες προσπάθειες, αλλά πολλά θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά για να υπάρξουν βιώσιμα αποτελέσματα. Η νέα στρατηγική θα προσφέρει την κατάλληλη ευελιξία και θα επιτρέψει στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στα αναγκαία πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων ακολουθώντας διαφορετικές οδούς. Η μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής και η διαφάνεια της αγοράς μέσα σ’ ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την καλή διαβίωση των ζώων θα ελαχιστοποιήσουν τις πραγματικές ή τις θεωρητικές συγκρούσεις μεταξύ της καλής διαβίωσης και των οικονομικών. Τα μέτρα για την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να είναι αποτελεσματικά από άποψη κόστους. Η προτεινόμενη διάθεση πόρων σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική από άποψη κόστους, οικονομίας και καλής διαβίωσης», ανέφερε ο αρμόδιος Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών κ. John Dalli.

Η αναγκαιότητα της αλλαγής

Η νομοθεσία της ΕΕ για καλή διαβίωση των ζώων που αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση των σχετικών αναγκών και των αντίστοιχων πολιτικών αιτημάτων τις τελευταίες 3 δεκαετίες, είναι συχνά αναλυτική και απευθύνεται ειδικά στον τομέα αυτόν, αλλά η κάλυψή της είναι σποραδική. Η άνιση εφαρμογή των κανόνων αυτών στα κράτη μέλη έχει ως αποτέλεσμα άνισους όρους ανταγωνισμού στον σημαντικό αυτόν οικονομικό τομέα. Επιπλέον, η ποικιλομορφία του κλίματος, της γης και των συστημάτων εκτροφής επιτείνει την αναγκαιότητα για αλλαγή στον τομέα αυτόν της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η νέα στρατηγική εγκρίθηκε με τη μορφή ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Γιατί τα προβλήματα επιμένουν

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ως μία από τις κυριότερες αιτίες που επηρεάζουν αρνητικά την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ, προσδιορίζεται η ελλιπής επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη. Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για την πλήρη και ισότιμη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής είναι το γεγονός ότι η αγορά δεν παρέχει αρκετά οικονομικά κίνητρα για συμμόρφωση.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, επίσης, ότι πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, ενώ τονίζονται και τα κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία της ΕΕ τα οποία δυσχεραίνουν την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών καλής διαβίωσης για ορισμένες κατηγορίες ζώων.

Προτεινόμενες δράσεις

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων και των ανησυχιών αυτών, η στρατηγική προσφέρει μια διττή προσέγγιση: μια πρόταση για ολοκληρωμένη νομοθεσία σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων και ενίσχυση των τρεχουσών ενεργειών. Η νομοθεσία που πρόκειται να προταθεί αναμένεται να προωθήσει μια καινοτόμο προσέγγιση η οποία θα επικεντρώνεται στα πραγματικά αποτελέσματα της καλής διαβίωσης των ζώων και όχι στη μηχανιστική εισαγωγή στοιχείων, και θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση και τα επαγγελματικά πρότυπα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Το δεύτερο στοιχείο της είναι ότι προτείνει ενίσχυση και βελτιστοποίηση των τρεχουσών ενεργειών της Επιτροπής: βελτίωση των εργαλείων για την τόνωση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις νομοθετικές διατάξεις· προώθηση της ήδη υπάρχουσας διεθνούς συνεργασίας σε θέματα καλής διαβίωσης των ζώων· παροχή καλύτερης ενημέρωσης στους καταναλωτές και εκπόνηση μελετών εκεί όπου φαίνεται ότι η καλή διαβίωση των ζώων αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα.

Ιστορικό

Η Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων για πρώτη φορά το 2006. Στο κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2006-2010 ομαδοποιήθηκαν διάφορες πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων που διέπουν την εκτροφή δισεκατομμυρίων ζώων για οικονομικούς σκοπούς.

Η νέα στρατηγική βασίζεται στην προηγούμενη και, κυρίως, στα διδάγματα που αντλήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς εφαρμογής αυτού του πρώτου σχεδίου δράσης. Η αναγκαιότητα μιας νέας στρατηγικής γίνεται αμέσως αντιληπτή αν αναλογιστούμε τη σημασία που έχουν τα ζώα στην καθημερινή μας ζωή.

Ο αγροτικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος, όσον αφορά τη χρήση ζώων. Σε αγροκτήματα σε όλη την ΕΕ υπάρχουν περίπου δύο δισεκατομμύρια πτηνά (κοτόπουλα για την παραγωγή κρέατος, όρνιθες ωοπαραγωγής, γαλοπούλες, πάπιες και χήνες) και τριακόσια εκατομμύρια θηλαστικά (αγελάδες, χοίροι, πρόβατα κ.λπ.) Ο πληθυσμός των ζώων συντροφιάς είναι επίσης αρκετά μεγάλος στην ΕΕ. Υπολογίζεται ότι στην Ένωση ο συνολικός αριθμός σκύλων και γάτων ανέρχεται στα εκατό εκατομμύρια περίπου. Η ετήσια αξία της κτηνοτροφίας στην ΕΕ υπολογίζεται σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Η συμβολή της Ένωσης για την υποστήριξη της καλής διαβίωσης των ζώων υπολογίζεται σε 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, είτε αυτά διοχετεύονται στους κτηνοτρόφους στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ως επιδοτήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων είτε διατίθενται για άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την καλή διαβίωση των ζώων, όπως είναι η έρευνα, οι οικονομικές μελέτες, η επικοινωνία, η κατάρτιση, η εκπαίδευση κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Αικατερίνη Αποστολά (+32 2 298 76 24)


Side Bar