Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nová strategie pro oblast dobrých životních podmínek zvířat: Evropská komise chce zlepšit jejich kvalitu

Brusel 19. ledna 2012 – Evropská komise dnes přijala novou čtyřletou strategii (2012–2015), jejímž cílem je další zlepšování v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v Evropské unii.

Předpis týkající se nosnic, který nedávno vstoupil v platnost, poukázal na skutečnost, že v řadě členských států přetrvávají problémy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Určité snahy o nápravu jsou patrné, ale v zájmu dosažení udržitelnějších výsledků je řadu otázek třeba řešit odlišným způsobem. Nová strategie umožní hospodářským subjektům, aby díky přiměřené pružnosti zajistily nezbytné normy v oblasti životních podmínek zvířat různými způsoby. Optimalizací soudržnosti politik a transparentnosti trhu prostřednictvím uceleného legislativního rámce pro dobré životní podmínky zvířat se minimalizuje skutečné či domnělé napětí mezi životními podmínkami zvířat a ekonomickými aspekty. Opatření na podporu dobrých životních podmínek zvířat musí být rentabilní. Navrhované vyhrazení prostředků na vzdělávání a odbornou přípravu by mělo být vysoce nákladově efektivní, a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska životních podmínek zvířat“, uvedl John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku.

Změny jsou nutností

Právní předpisy EU o dobrých životních podmínkách zvířat, které byly přijaty v reakci na mimořádné události a politickou poptávku v posledních třech desetiletích, jsou často detailně zaměřeny na konkrétní odvětví, ale jejich působnost je omezená. Nerovnoměrné uplatňování těchto předpisů v členských státech vytváří v tomto důležitém hospodářském odvětví nerovné podmínky. S ohledem na rozmanitost klimatických a terénních podmínek a systémů hospodaření, ve kterých tyto právní předpisy musí být používány, je nutné tuto oblast evropského práva změnit.

Nová strategie byla přijata v podobě sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Proč problémy přetrvávají

Za jeden z hlavních problémů, které nepříznivě ovlivňují dobré životní podmínky zvířat v EU, označuje sdělení Komise to, že členské státy v řadě oblastí právní předpisy EU nedostatečně vymáhají. Další překážkou, která brání úplnému a jednotnému provádění, je skutečnost, že trh k dodržování předpisů neposkytuje dostatečnou ekonomickou motivaci.

Sdělení rovněž upozorňuje na to, že řada zainteresovaných subjektů nemá o dobrých životních podmínkách zvířat dostatečné povědomí, a zároveň poukazuje na nedostatky v právních předpisech EU, které zajištění přiměřených životních podmínek u některých kategorií zvířat ztěžují.

Navrhovaná opatření

Strategie se uvedené otázky a obavy snaží řešit dvojím přístupem: prostřednictvím návrhu uceleného právního předpisu o dobrých životních podmínkách zvířatposilováním stávajících opatření. Navrhovaný předpis by měl posílit inovativní přístup zaměřující se na skutečné výsledky v oblasti životních podmínek zvířat a nikoli na mechanistické vstupy, a má podpořit vzdělávání a odbornou přípravu všech zúčastněných stran.

V rámci druhé části se navrhuje posílit a optimalizovat stávající opatření Komise: rozvíjet nástroje zajišťující lepší dodržování právních požadavků ze strany členských států, posilovat stávající mezinárodní spolupráci v otázkách dobrých životních podmínek zvířat, zajistit lepší informovanost spotřebitelů a provádět studie o nejvíce problematických aspektech životních podmínek zvířat.

Souvislosti

První strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat přijala Komise v roce 2006. Akční plán Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010 se zabýval různými aspekty této politiky EU, která řídí chov miliard zvířat pro hospodářské účely.

Nová strategie vychází z této původní strategie, zejména ze zkušeností, které byly získány během pěti let provádění prvního akčního plánu. S ohledem na význam, jaký zvířata mají v našem každodenním životě, je nutnost nové strategie více než zřejmá.

Zvířata jsou nejvíce využívána v odvětví zemědělství. Hospodářství celé EU čítá asi dvě miliardy ptáků (kuřat chovaných na maso, nosnic, krůt, kachen a hus) a tři sta milionů savců (krav, prasat, ovcí atd.). Počet zvířat v zájmovém chovu je v EU rovněž poměrně vysoký. Odhaduje, že v Unii je chováno asi sto milionů psů a koček. Roční hodnota živočišné výroby v EU dle odhadů činí přibližně 150 miliard EUR. Příspěvek Unie na podporu dobrých životních podmínek zvířat činí odhadem 70 milionů EUR ročně. Jedná se o platby zemědělcům z programů rozvoje venkova za účelem podpory dobrých životních podmínek zvířat nebo o pomoc věnovanou na jiné činnosti týkající se dobrých životních podmínek zvířat, jako je výzkum, hospodářské studie, komunikace, odborná příprava a vzdělávání atd.

Další informace:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar