Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Нов стратегически документ за хуманното отношение към животните: Европейската комисия се стреми към по-високо качество

Брюксел, 19 януари 2012 г. ― Днес Европейската комисия прие нова четиригодишна стратегия (2012 ― 2015 г.), която има за цел по-нататъшното подобряване на хуманното отношение към животните в Европейския съюз.

„Неотдавнашното влизане в сила на законодателството за кокошките носачки показа, че в някои държави-членки продължават да съществуват проблеми във връзка с хуманното отношение към животните. Полагат се усилия, но към много въпроси трябва да се подходи по различен начин, за да се получат по-устойчиви резултати. Новата стратегия ще даде възможност за съответната гъвкавост, посредством която производителите да постигнат необходимите стандарти за хуманно отношение, като използват различни подходи. Постигането на висока степен на последователност на политиката и на прозрачност на пазара чрез цялостна законодателна рамка за хуманно отношение към животните ще намали противопоставянето — реално съществуващо или въображаемо — между хуманното отношение към животните и икономическите съображения. Мерките за хуманно отношение към животните трябва да бъдат икономически ефективни. Очаква се предлаганото заделяне на средства за образование и обучение да бъде високо рентабилно както от икономическа гледна точка, така и по отношение на хуманното отношение към животните“, заяви Джон Дали, комисар на ЕС по въпросите на здравеопазването и потребителите.

Необходимост от промяна

Законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните, създадено през последните три десетилетия в отговор на настъпили събития и политически искания, е често подробно и специфично за отделния сектор, но с разпокъсан обхват. Различното прилагане на тези правила в държавите-членки допринася за разликата в условията за осъществяване на дейност, която съществува в този важен икономически сектор. Като се вземат предвид разнообразните климатични условия, особености на земите и на земеделските системи, в които трябва да бъде прилагана тази област на европейското право, промяната става наложителна.

Новата стратегия беше приета под формата на съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

Защо все още съществуват проблеми

Съобщението на Комисията определя липсата на прилагане на законодателството на ЕС от държавите-членки в редица области като един от основните проблеми, които се отразяват неблагоприятно на хуманното отношение към животните в ЕС. Друго препятствие пред пълното и еднакво прилагане е фактът, че пазарът не осигурява достатъчно икономически стимули за спазването на законодателството.

При все че посочва пропуски в законодателството на ЕС, които правят по-трудно осигуряването на адекватни условия на хуманно отношение към животните за определени категории животни, Комисията също така отбелязва, че много от заинтересованите страни нямат достатъчно знания за хуманното отношение към животните.

Предложени действия

В отговор на тези въпроси и съществуващата загриженост стратегията предвижда двустранен подход: предложение за всеобхватен законодателен акт в областта на хуманното отношение към животните и засилване на настоящите действия. Очаква се законодателният акт, който предстои да бъде предложен, да насърчава новаторски подход, насочен към действителните резултати от хуманното отношение към животните наместо към механичното влагане на ресурси в тази област, и да набляга на образованието и професионалните стандарти на всички заинтересовани страни.

Вторият елемент предлага засилване и оптимизация на сега провежданите действия на Комисията: усъвършенстване на инструментите за постигане на по-стриктно съответствие на държавите-членки с правните изисквания; укрепване на вече съществуващото международно сътрудничество по въпроси на хуманното отношение към животните; предоставяне на потребителите на по-добра информация и извършване на проучвания по отношение на хуманното отношение към животните там, където проблемите изглеждат най-многобройни.

Контекст

Комисията прие за първи път стратегия за хуманното отношение към животните през 2006 г. В Плана за действие на Общността за защита и хуманно отношение към животните за 2006 — 2010 г. бяха събрани на едно място различните аспекти на политиката на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, следвана при отглеждането на милиарди животни с икономическа цел.

Новата стратегия се опира на старата и по-специално на уроците от петгодишния период на прилагане на първия план за действие. Необходимостта от нова стратегия става очевидна дори и при бегъл поглед върху значението на животните във всекидневието ни.

Селскостопанският сектор е най-големият що се отнася до използването на животни. В земеделските стопанства в ЕС има около два милиарда птици (пилета за производство на месо, кокошки носачки, пуйки, патици и гъски) и триста милиона бозайници (крави, свине, овце и др.). Популацията от домашни любимци в ЕС също е доста голяма. Смята се, че в Съюза има около сто милиона кучета и котки. Годишната стойност на животновъдството в ЕС възлиза на приблизително 150 милиарда евро. Приносът на Съюза за подпомагане на хуманното отношение към животните се изчислява на 70 милиона евро годишно. Помощта е насочена към земеделските производители като плащания за хуманно отношение към животните по програми за развитие на селските райони или към други дейности, свързани с хуманното отношение към животните, като например изследвания, икономически проучвания, комуникация, обучение и образование и пр.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar