Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljö: EU:s befolkning kräver tuffare tag för att lösa vattenproblemen

Bryssel den 22 mars 2012 – Nästan tre fjärdedelar av EU:s befolkning tycker att EU borde föreslå kompletterande åtgärder för att lösa Europas vattenproblem, enligt en Eurobarometerundersökning som offentliggjordes i dag. En stor majoritet (68 %) anser att vattenproblemen är allvarliga. Torka, översvämningar och kemiska föroreningar ses som betydande problem. 62 % av befolkningen anser också att de inte är tillräckligt välunderrättade, medan 67 % anser att det bästa sättet att bekämpa de vattenrelaterade problemen skulle vara att öka medvetenheten om sådana problem. Det fanns också stöd för strängare böter för förorenare, rättvisare prissättning eller ekonomiska incitament som skattelättnader eller bidrag. Mot denna bakgrund kräver 73 % av EU:s befolkning mer åtgärder på EU-nivå för att minska vattenproblemen.

– EU har länge arbetat på att förbättra vattenkvaliteten, med goda resultat. Kvaliteten på dricksvatten och badvatten har förbättrats avsevärt och allt fler städer har ordentliga reningsverk för sitt avloppsvatten. Fiskarter som lax har återvänt till flera europeiska floder där de varit utrotade. Det visar att vi kan nå resultat om vi samarbetar i Europa. Men torka och översvämningar blir allt vanligare, och föroreningar och klimatförändringen leder till ökat tryck på Europas vatten. Befolkningen är medveten om detta och uppmanar därför EU att reagera. Dessa resultat är av stor vikt för den kommande vattenstrategin Blueprint to Safeguard European Waters, sade EU-kommissionär Janez Potocnik.

Vattenrelaterade problem ses som allvarliga

Allmänheten är oroad över både tillgången till vatten och dess kvalitet, Torka är ett stort problem i Medelhavsländerna, 96 % av befolkningen i Portugal, 95 % av befolkningen i Spanien och 94 5 av befolkningen i Italien anser att detta är en mycket viktig fråga. En stor europeisk majoritet (79 %) ser översvämningar som ett alvarligt problem, inte minst i Rumänien (96 %), Bulgarien (94 %) och Polen (94 %). En majoritet anser antingen att vattenkvaliteten har förbättrats (23 %) eller förblivit oförändrad (25 %) under de senaste tio åren, medan 44 % anser att den har försämrats. 84 % av EU-befolkningen anger kemisk förorening som det största hotet mot våra vattentillgångar, medan 55 % anser att klimatförändringen är största hotet och 49 % anger förändringar i vattnens ekosystem.

61 % av de tillfrågade anser att de inte gör tillräckligt mycket för att skydda vattenresurserna, men anser också att det behövs mer insatser från industrin (65 %), jordbruket (51 %) och energiproducenterna (47 %).

Begäran om mer information

Om man frågar EU-befolkningen efter lösningar på vattenproblemen anger 67 % att mer information om miljöeffekterna av vattenanvändningen skulle göra mest nytta. De anser att man effektivast kan lösa de vattenrelaterade problemen genom att öka allmänhetens medvetenhet.

Även om många gör små enskilda insatser för att skydda och spara vattenresurserna, som att minska sin förbrukning eller använda mindre bekämpningsmedel i trädgården, tycker en majoritet på 61 % att de inte gör tillräckligt för att skydda våra vattentillgångar. Allmänheten vill göra mer för att skydda vattentillgångarna och efterlyser bättre information om hur detta kan uppnås.

Men allmänheten efterlyser också strängare böter för dem som förorenar, en rättvisare prispolitik och ekonomiska incitament som skattelättnader eller bidrag. En majoritet stöder vattenpriser grundade på förbrukad mängd och håller med om att priset bör öka om miljöeffekterna ökar.

Starkt stöd för insatser på EU-nivå

73 % av allmänheten i EU anser att EU bör föreslå extra åtgärder för att lösa Europas vattenproblem. Detta bekräftas i hela Europa, och majoriteten av alla medlemsländers befolkningar tycker att det här är frågor som bör tas upp på EU-nivå (från 55 % i Estland och 56 % i Storbritannien till 81 % i Slovakien och Tyskland). Allmänheten anser att sådana åtgärder främst bör inriktas på vattenföroreningar från industrin (69 %), jordbruket (39 %), överexploatering av vattentillgångarna (30 %), samt översvämningar och torka (24 %).

Den kommande vattenstrategin

Europeiska kommissionen kommer att ta upp alla dessa frågor i sin strategi (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) som ska läggas fram i november 2012. I strategin kommer man att peka på nuvarande klyftor och framtida prioriteringar och föreslå åtgärder som kan styra utvecklingen av EU:s vattenpolitik fram till 2020. Strategin ska utgå från en analys som integrerar ekonomiska och klimatrelaterade modeller för perioden fram till 2050.

Bakgrund

Denna undersökning genomfördes i alla europeiska unionens 27 medlemsländer mellan den 5 och den 7 mars 2012. Sammanlagt intervjuades 25 524 personer från olika samhälls- och befolkningsgrupper på sitt modersmål, på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Ytterligare upplysningar:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

MEMO/12/203

Kontaktpersoner :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar