Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Európania požadujú účinnejšie opatrenia EÚ týkajúce sa vody

Brusel 22. marca 2012 – Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorého výsledky boli uverejnené dnes, si takmer tri štvrtiny Európanov myslia, že by EÚ mala navrhnúť dodatočné opatrenia na riešenie problémov súvisiacich s vodou v Európe. Veľká väčšina (68 %) si myslí, že problémy súvisiace s vodou sú závažné. Suchá, záplavy a chemické znečistenie sa považujú za veľké výzvy. 62 % občanov sa takisto domnieva, že nie sú dostatočne informovaní, zatiaľ čo 67 % občanov si myslí, že najúčinnejším prostriedkom na zmiernenie problémov súvisiacich s vodou by bolo zlepšiť informovanosť o nich. Podporu získali aj vyššie pokuty pre znečisťovateľov, spravodlivejšia cenová politika alebo finančné stimuly (daňové zvýhodnenia alebo dotácie). Z tohto hľadiska 73 % Európanov požaduje viac opatrení na úrovni EÚ zameraných na zmiernenie problémov súvisiacich s vodou.

Európsky komisár Janez Potočnik uviedol: „Európska únia sa už celé roky usiluje o zvýšenie kvality vody a naše výsledky v tejto oblasti to dokazujú – kvalita pitnej vody a vody určenej na kúpanie je oveľa vyššia než v minulosti a omnoho viac miest zaviedlo náležité systémy čistenia odpadových vôd. Vo viacerých európskych riekach sa znovu po určitom čase vyskytujú druhy ako losos. To je dôkazom toho, že spolupráca na celoeurópskej úrovni môže prinášať skutočné výsledky. Suchá a záplavy sa však vyskytujú čoraz častejšie a európske vody sú pod narastajúcim tlakom vyplývajúcim z výziev, akou je napríklad znečistenie a zmena klímy. Občania si to uvedomujú a žiadajú EÚ, aby reagovala. Tieto výsledky sú dôležitým prínosom k pripravovanému plánu na ochranu európskych vôd.“

Problémy súvisiace s vodou sa považujú za závažné

Občania sú znepokojení množstvom, ako aj kvalitou vody. Suchá vyvolávajú výraznejšie obavy v krajinách oblasti Stredozemného mora, pričom 96 % občanov Portugalska, 95 % občanov Španielska a 94 % občanov Talianska ich vníma ako závažný problém. Záplavy považuje za závažný problém veľká väčšina (79 %) Európanov a prevažná väčšina obyvateľov Rumunska (96 %), Bulharska (94 %) a Poľska (94 %) ich považuje za otázku vyvolávajúcu veľké znepokojenie. Väčšina respondentov si myslí, že kvalita vody sa za posledných desať rokov buď zvýšila (23 %), alebo zostala na rovnakej úrovni (25 %), zatiaľ čo 44 % respondentov je presvedčených, že sa zhoršila. Ako najväčšiu hrozbu pre vodné zdroje väčšina Európanov (84 %) uvádza chemické znečistenie, po ktorom nasleduje zmena klímy (55 %) a zmeny vodných ekosystémov (49 %).

61 % respondentov malo pocit, že k ochrane vodných zdrojov neprispievajú dostatočne. Zároveň sa však domnievajú, že svoje úsilie by mali zvýšiť aj priemysel (65 %), poľnohospodárstvo (51 %) a výrobcovia energie (47 %).

Potreba poskytnúť ďalšie informácie

V odpovediach na otázku, ako riešiť výzvy súvisiace s vodou, sa 67 % Európanov domnieva, že najužitočnejším by bolo, poskytnúť viac informácií o následkoch využívania vody na životné prostredie. Títo respondenti považujú zlepšovanie informovanosti za najúčinnejší prostriedok zmierňovania problémov súvisiacich s vodou.

Aj napriek tomu, že občania podnikajú drobné individuálne kroky na úsporu a ochranu vody vrátane znižovania množstva spotrebovanej vody alebo používania menšieho množstva pesticídov v záhradách, väčšina (61 %) z nich má pocit, že k ochrane vodných zdrojov neprispievajú dostatočne. Občania chcú viac prispieť k ochrane vodných zdrojov a želajú si byť na tento účel lepšie informovaní.

Európania však na riešenie problémov súvisiacich s vodou požadujú aj zavedenie vyšších pokút pre znečisťovateľov, spravodlivejšej cenovej politiky alebo finančných stimulov (daňové zvýhodnenia alebo dotácie). Väčšina respondentov podporuje tvorbu cien za vodu vychádzajúcu z merania objemu jej spotreby a súhlasí s tým, že ceny by sa mali zvyšovať paralelne s nárastom vplyvu na životné prostredie.

Silná podpora opatrení na úrovni EÚ

73 % Európanov sa domnieva, že EÚ by mala navrhnúť dodatočné opatrenia na riešenie problémov súvisiacich s vodou v Európe. Tento trend sa potvrdil v celej Európe, pretože väčšina občanov vo všetkých členských štátoch si myslí, že tento problém by sa mal riešiť na úrovni EÚ, za čo sa vyslovilo 55 % respondentov v Estónsku a 56 % respondentov v Spojenom kráľovstve a až 81 % respondentov na Slovensku a v Nemecku. Európania sa domnievajú, že tieto opatrenia by sa mali zameriavať hlavne na znečistenie vody priemyslom (69 %) a poľnohospodárstvom (39 %), nadmernú spotrebu vody (30 %), záplavy a obdobia sucha (24 %).

Plán pre vodné hospodárstvo

Európska komisia zohľadní všetky uvedené otázky v „Pláne na ochranu európskych vodných zdrojov“, ktorý zamýšľa predložiť v novembri 2012. V pláne budú určené súčasné nedostatky a budúce priority a budú sa v ňom navrhovať opatrenia na riadenie vývoja v oblasti vodného hospodárstva do roku 2020. Plán bude vychádzať z analýzy, ktorá bude zahŕňať hospodárske, ako aj klimatické modelovanie vývoja až do roku 2050.

Kontext

Tento prieskum sa uskutočnil 5. až 7. marca 2012 vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie. V mene Európskej komisie bolo opýtaných približne 25 524 respondentov z rôznych spoločenských a demografických skupín v ich materskom jazyku.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

MEMO/12/203

Kontaktné osoby:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar