Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide: Eiropas iedzīvotāji aicina veikt stingrākus ES pasākumus ūdens apsaimniekošanas jomā

Brisele, 2012. gada 22. marts. Gandrīz trīs ceturtdaļas Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāierosina papildu pasākumi, lai risinātu ūdens problēmas Eiropā – tādi ir šodien publicētās Eirobarometra aptaujas rezultāti. Pārliecinošs vairākums, proti, 68 %, domā, ka ar ūdeni saistītās problēmas ir nopietnas. Kā būtiskākās minētas sausums, plūdi un ķīmiskais piesārņojums. Turklāt 62 % iedzīvotāju pauž viedokli, ka viņi nav pietiekami informēti, bet 67 % aptaujāto uzskata, ka visefektīvākais veids, kā samazināt ar ūdeni saistītās problēmas, ir palielināt informētību. Atbalstīti arī bargāki sodi piesārņotājiem, godīgas cenu noteikšanas politika un finansiāli stimuli (nodokļu atvieglojumi vai subsīdijas). Šajā sakarā 73 % Eiropas iedzīvotāju aicina ES līmenī veikt vairāk tādu pasākumu, kuru mērķis ir samazināt ūdens problēmas.

Eiropas Komisijas loceklis Janess Potočniks saka: “Eiropas Savienība ir strādājusi daudzus gadus, lai uzlabotu ūdens kvalitāti, un to apliecina rezultāti – dzeramā ūdens un peldūdeņu kvalitāte ir krietni uzlabojusies, turklāt daudz vairāk ir tādu pilsētu un ciematu, kur tiek pienācīgi attīrīti notekūdeņi. Daudzās Eiropas upēs ir atgriezušās agrāk izzudušu sugu zivis, piemēram, lasis. Tas nozīmē, ka panākumi ir patiesi iespējami, ja visā Eiropā tiek veikti kopīgi pūliņi. Tomēr sausums un plūdi kļūst par biežāku parādību, un Eiropas ūdens resursus aizvien vairāk apdraud tādas problēmas kā piesārņojums un klimata pārmaiņas. Iedzīvotāji to saprot un tādēļ lūdz Eiropas Savienību reaģēt. Šie aptaujas rezultāti ir nozīmīgs ieguldījums Eiropas ūdens resursu aizsardzības plāna sagatavošanā.”

Ar ūdeni saistītās problēmas tiek uzskatītas par nopietnām

Iedzīvotājus uztrauc gan ūdens kvantitāte, gan kvalitāte. Uzskatot, ka tā ir nopietna problēma, lielākās bažas par sausumu pauduši iedzīvotāji no Vidusjūras reģiona valstīm – Portugāles (96 %), Spānijas (95 %) un Itālijas (94 %). Plūdus kā nopietnu problēmu minējusi lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju (79 %); plūdi lielā mērā uztrauc vairumu iedzīvotāju Rumānijā (96 %), Bulgārijā (94 %) un Polijā (94 %). Pārsvarā iedzīvotāji uzskata, ka pēdējo desmit gadu laikā ūdens kvalitāte ir uzlabojusies (23 %) vai palikusi iepriekšējā līmenī (25 %), tomēr 44 % respondentu domā, ka tā ir pasliktinājusies. Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju norādījuši, ka būtiskāko apdraudējumu ūdens resursu jomā rada ķīmiskais piesārņojums (84 %), kam seko klimata pārmaiņas (55 %) un izmaiņas ūdens ekosistēmās (49 %).

Savukārt 61 % respondentu atzinuši, ka viņu paveiktais nav bijis pietiekams, lai aizsargātu ūdens resursus, vienlaikus norādot, ka lielāki pūliņu būtu jāveic rūpniekiem (65 %), lauksaimniekiem (51 %) un enerģijas ražotājiem (47 %).

Jāsniedz plašāka informācija

Atbildot uz jautājumu par ūdens problēmu risinājumiem, 67 % Eiropas iedzīvotāju pauda viedokli, ka vislietderīgāk būtu sniegt plašāku informāciju par ūdens resursu izmantošanas ietekmi uz vidi. Viņi uzskata, ka ar ūdeni saistīto problēmu risināšanā visefektīvākie būtu informētības palielināšanas pasākumi.

Kaut gan iedzīvotāji cenšas saglabāt un aizsargāt ūdens resursus, tostarp samazinot ūdens patēriņu vai savos dārzos izmantojot mazāk pesticīdu, lielākā daļa, proti, 61 %, uzskata, ka viņu pūliņi ir nepietiekami, lai aizsargātu ūdens resursus. Iedzīvotāji vēlas darīt vairāk ūdens resursu aizsardzībā un saņemt plašāku informāciju par šādām iespējām.

Lai atrisinātu ūdens problēmas, Eiropas iedzīvotāji arī pieprasa ieviest bargākus sodus piesārņotājiem, godīgas cenu noteikšanas politiku vai finansiālus stimulus (nodokļu atvieglojumus vai subsīdijas). Vairums iedzīvotāju atbalsta ūdens tarifus, kas aprēķināti pēc patērētā ūdens tilpuma, un piekrīt, ka jāpaaugstina cenas, ja palielinātos ietekme uz vidi.

Pārliecinošs atbalsts ES mēroga pasākumiem

Vairums, proti, 73 % Eiropas iedzīvotāju, uzskata, ka Eiropas Savienībai jāierosina papildu pasākumi ūdens problēmu risināšanai Eiropā. Šāda tendence vērojama visā kontinentā, jo visās dalībvalstīs lielākā daļa iedzīvotāju – no 55 % Igaunijā un 56 % Apvienotajā Karalistē līdz 81 % Slovākijā un Vācijā – uzskata, ka šis jautājums jārisina ES līmenī. Eiropas iedzīvotāji domā, ka šādos pasākumos galvenā uzmanība jāpievērš ūdens piesārņojumam, ko rada rūpniecība (69 %), lauksaimniecība (39 %), ūdens resursu pārmērīga izmantošana (30 %), plūdi un sausums (24 %).

Ūdens resursu politikas plāns

Visus minētos jautājumus Eiropas Komisija izvērtēs Eiropas ūdens resursu aizsardzības plānā, ko paredzēts izstrādāt līdz 2012. gada novembrim. Plānā tiks noteikti gan pašreizējie trūkumi, gan turpmākās prioritātes, kā arī ierosināti ūdens politikas pasākumi līdz 2020. gadam. Sagatavojot šo plānu, tiks ņemta vērā gan ekonomikas, gan klimata jomas iespējamās attīstības analīze par laikposmu līdz 2050. gadam.

Vispārīga informācija

Šī aptauja tika veikta visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs no 2012. gada 5. līdz 7. martam. Eiropas Komisijas organizētajā aptaujā piedalījās aptuveni 25 524 respondenti no dažādām sociālajām un demogrāfiskajām grupām, atbildes sniedzot savā dzimtajā valodā.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

MEMO/12/203

Kontaktpersonas:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar