Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: Euroopan kansalaiset vaativat EU:lta voimakkaampia toimia vesipolitiikassa

Bryssel 22. maaliskuuta 2012 – Lähes kolme neljäsosaa eurooppalaisista on tänään julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että EU:n olisi ehdotettava lisätoimia, joilla puututaan vesialan ongelmiin Euroopassa. Suuri enemmistö eurooppalaisista – 68 prosenttia – uskoo, että vesihuoltoon liittyvät ongelmat ovat vakavia. Kuivuutta, tulvia ja kemiallista pilaantumista pidetään merkittävinä haasteina. 62 prosenttia kansalaisista on myös sitä mieltä, että he eivät saa riittävästi tietoa, kun taas 67 prosentin mielestä tehokkain tapa vähentää veteen liittyviä ongelmia olisi tietoisuuden lisääminen niistä. Hyvinä asioina pidettiin raskaampia sakkoja pilaantumisen aiheuttajille, oikeudenmukaista hinnoittelua tai taloudellisia kannustimia (verohelpotukset tai avustukset). Tätä taustaa vasten 73 prosenttia eurooppalaisista vaatii EU:n tasolla lisätoimenpiteitä, joilla voitaisiin vähentää vesialan ongelmia.

EU-komissaari Janez Potočnik totesi: "Euroopan unioni on jo vuosia työskennellyt vedenlaadun parantamiseksi, ja tuloksia on saatu – juomaveden laatu ja uimaveden laatu ovat paljon parempia kuin ennen, ja useammilla kaupungeilla on asianmukaiset jätevedenkäsittelylaitokset. Muutamia kalalajeja, kuten lohta, esiintyy taas useissa sellaisissa Euroopan joissa, joissa niitä ei enää ollut. Tämä osoittaa, että tekemällä yhteistyötä kaikkialla Euroopassa voidaan saada todellisia tuloksia. Mutta kuivuus ja tulvat ovat yleistymässä, ja Euroopan vesistöihin kohdistuu yhä enemmän paineita esimerkiksi ympäristösaasteista ja ilmastonmuutoksesta. Kansalaiset tajuavat tämän ja vaativat EU:ta ryhtymään toimiin. Näitä tuloksia hyödynnetään kehitteillä olevassa Euroopan vesiensuojelustrategiassa."

Vesialan ongelmia pidetään vakavina.

Kansalaiset ovat huolissaan sekä veden määrästä että sen laadusta. Kuivuus aiheuttaa enemmän aihetta huoleen Välimeren maissa. Portugalissa 96 prosenttia, Espanjassa 95 prosenttia ja Italiassa 94 prosenttia pitävät kuivuutta vakavana ongelmana. Suuri enemmistö eurooppalaisista (79 prosenttia) pitää tulvia vakavana ongelmana. Romaniassa 96 prosenttia, Bulgariassa 94 prosenttia ja Puolassa 94 prosenttia on huolissaan tulvista. Suurin osa vastaajista arvioi, että vedenlaatu on joko parantunut (23 prosenttia) tai pysynyt samana (25 prosenttia) viimeisten kymmenen vuoden aikana, kun taas 44 prosenttia katsoo, että se on huonontunut. Suurin osa eurooppalaisista (84 prosenttia) mainitsee kemiallisen pilaantumisen suurimmaksi vaaraksi vesivaroille, ilmastonmuutosta pitää vaarallisimpana 55 prosenttia ja muutoksia veden ekosysteemeissä 49 prosenttia.

61 prosenttia haastatelluista katsoi, että he eivät tee itse tarpeeksi vesivarojen suojelemiseksi, mutta 65 prosentin mielestä teollisuuden, 51 prosentin mielestä maatalouden ja 47 prosentin mielestä energiantuottajien on tehtävä enemmän.

Lisää tietoa

Kun haastateltavilta tiedusteltiin, mitä vesiasiassa pitäisi tehdä, 67 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että olisi erittäin hyödyllistä saada enemmän tietoa veden käytön ympäristövaikutuksista. Heidän mielestään tehokkain keino vähentää veteen liittyviä ongelmia on tietoisuuden herättäminen.

Vaikka kansalaiset tekisivät pieniä yksittäisiä asioita veden säästämiseksi ja vesien suojelemiseksi, kuten rajoittaisivat veden käyttöä tai käyttäisivät vähemmän kasvinsuojeluaineita puutarhoissaan, 61 prosenttia ilmoitti, että he eivät omasta mielestään ponnistele tarpeeksi vesivarojen suojelemiseksi. Kansalaiset haluavat suojella vesivaroja paremmin, ja sitä varten he haluavat saada enemmän tietoa.

Eurooppalaiset haluavat myös, että saastuttajille määrättäisiin raskaampia sakkoja, että veden hinnoittelu olisi oikeudenmukaisempaa tai että tarjolla olisi taloudellisia kannustimia (verohelpotuksia tai avustuksia). Enemmistö tukee veden hinnoittelua käytön perusteella, ja on sitä mieltä, että hintojen on noustava, kun ympäristövaikutukset kasvavat.

Voimakas tuki EU:n tason toimille

73 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että EU:n olisi ehdotettava lisätoimia, joilla puututaan vesialan ongelmiin Euroopassa. Tämä suuntaus on todettavissa koko Euroopassa, sillä suurin osa kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisista on sitä mieltä, että tätä kysymystä olisi käsiteltävä EU:n tasolla. Mielipidekirjo vaihtelee niin, että tätä mieltä on 55 prosenttia Viron ja 56 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaista ja jopa 81 prosenttia Slovakian ja Saksan kansalaisista. Eurooppalaiset ovat sitä mieltä, että tällaiset toimenpiteet olisi kohdistettava erityisesti teollisuuden aiheuttamaan veden pilaantumiseen (69 prosenttia), maatalouteen (39 prosenttia), veden liikakäyttöön (30 prosenttia) sekä tulviin ja kuivuuteen (24 prosenttia).

Vesiensuojelustrategia

Euroopan komissio tarkastelee kaikkia näitä kysymyksiä Euroopan vesiensuojelustrategiassa, joka on määrä julkistaa marraskuussa 2012. Strategiassa yksilöidään nykyiset puutteet ja tulevaisuuden painopisteet ja ehdotetaan toimenpiteitä vesipolitiikan kehittämisen ohjaamiseksi vuoteen 2020 saakka. Strategia perustuu analyysiin, jossa mallinnetaan sekä talous- että ilmastotekijät vuoteen 2050 ulottuvalla ajanjaksolla.

Tausta

Kyselytutkimus tehtiin Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa 5. maaliskuuta ja 7. maaliskuuta 2012 välisenä aikana. Euroopan komission puolesta haastateltiin äidinkielellään noin 25524 henkilöä eri yhteiskunta- ja väestöryhmistä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

MEMO/12/203

Yhteyshenkilöt:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar