Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Miljø: Europæere opfordrer til at styrke EU's indsats på vandområdet

Bruxelles, den 22. marts 2012 – næsten tre fjerdedele af EU-borgerne mener, at EU bør foreslå yderligere foranstaltninger for at tage højde for vandrelaterede problemer i Europa ifølge en Eurobarometer-undersøgelse, der offentliggøres i dag. Et stort flertal – 68 % – anser de vandrelaterede problemer for at være alvorlige. Tørke, oversvømmelser og forurening med kemikalier betragtes som væsentlige udfordringer. 62 % af borgerne giver udtryk for, at de ikke er tilstrækkeligt informeret, medens 67 % finder, at de vandrelaterede problemer begrænses mest effektivt med oplysningskampagner om vandrelaterede problemer. Større bøder til forurenere, en mere retfærdig prispolitik eller finansielle incitamenter (skattelettelser eller tilskud) fik også opbakning. På den baggrund opfordrer 73 % af europæerne til, at der indføres flere foranstaltninger på EU-niveau for at mindske vandrelaterede problemer.

EU-kommissær Janez Potočnik udtalte: "Den Europæiske Union har i årevis arbejdet for at forbedre vandkvaliteten, og vi har opnået resultater – kvaliteten af drikkevand og badevand er langt bedre, end den var, og mange flere byer store som små renser nu deres spildevand. Arter som f.eks. laks er kommet tilbage i en række europæiske floder, hvor de ikke længere var at finde. Dette viser, at der kan skabes reelle resultater, ved at vi samarbejder i hele Europa. Men tørke og oversvømmelser forekommer stadig hyppigere, og Europas farvande er under et stigende pres fra udfordringer såsom forurening og klimaændringer. Borgerne er opmærksomme på dette, og de beder EU reagere. Disse resultater er et vigtigt input til den kommende plan for at beskytte europæiske farvande (Blueprint to Safeguard European Waters). "

Vandrelaterede problemer betragtes som alvorlige

Borgerne er bekymrede over såvel kvantiteten som kvaliteten af vandressourcerne. Tørke giver anledning til større bekymring i middelhavslandene, idet borgere i Portugal (96 %), Spanien (95 %) og Italien (94 %) angiver den som et alvorligt problem. Oversvømmelser anses af et stort flertal af europæerne (79 %) for at være et alvorligt problem, og spørgsmålet har stor betydning for et overvældende flertal af borgerne i Rumænien (96 %), Bulgarien (94 %) og Polen (94 %). Et flertal mener, at vandkvaliteten er enten forbedret (23 %) eller uændret (25 %) i de seneste ti år, medens 44 % mener, at den er forværret. Forurening med kemikalier nævnes som den største trussel mod vandressourcer af et flertal af europæerne (84 %), hvorefter de nævnte klimaændringer (55 %) og ændringer i vandøkosystemer (49 %).

61 % af de adspurgte mente, at de ikke gør nok for at beskytte vandressourcerne, men mener også, at der er behov for en større indsats i industrien (65 %), landbruget (51 %) og blandt energiproducenter (47 %).

Anmodning om flere oplysninger

Adspurgt om, hvordan de vandrelaterede problemer skal løses, svarer 67 % af europæerne, at det ville være meget nyttigt at tilvejebringe flere oplysninger om miljøkonsekvenserne af vandforbruget. De ser opmærksomhedsskabende foranstaltninger som det mest effektive middel til at nedbringe omfanget af vandrelaterede problemer.

Selv om borgerne træffer små, individuelle foranstaltninger for at spare og beskytte vandressourcerne, herunder begrænse forbruget eller ved at bruge færre pesticider i deres haver, føler et flertal på 61 %, at de ikke gør nok for at beskytte vandressourcerne. Borgerne ønsker at gøre mere for at beskytte vandressourcerne, og de vil gerne oplyses om, hvad de kan gøre.

Men for at løse vandrelaterede problemer anmoder europæerne også om, at der indføres større bøder til forurenere, en mere retfærdig prispolitik eller finansielle incitamenter (skattelettelser eller tilskud). Flertallet støtter prissætning efter vandforbrug og tilslutter sig, at priserne bør stige efterhånden, som miljøkonsekvenserne vokser.

Udtalt støtte til tiltag på EU-niveau

73 % af europæerne er af den opfattelse, at EU bør foreslå yderligere foranstalt­ninger, hvormed der tages fat på vandrelaterede problemer i Europa. Denne tendens bekræftes over hele Europa, da hovedparten af borgerne i alle medlems­staterne finder, at dette spørgsmål bør tages op på EU-niveau – fra 55 % i Estland og 56 % i Det Forenede Kongerige til 81 % i Slovakiet og Tyskland. Europæerne giver udtryk for, at hovedvægten i disse foranstaltninger bør lægges på vandforurening fra industrien (69 %), landbruget (39 %), overforbrug af vand (30 %), oversvømmelser og tørke (24 %).

En plan for vandpolitikken

Alle disse spørgsmål vil blive taget op af Europa-Kommissionen i "Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources", der er planlagt til november 2012. I planen vil der blive udpeget aktuelle mangler og fremtidige prioriteter og foreslået foranstaltninger, der skal styre den vandpolitiske udvikling frem til 2020. Den vil bygge på en analyse, som integrerer økonomiske modeller og klimamodeller frem til 2050.

Baggrund

Denne undersøgelse blev gennemført i alle EU's 27 medlemsstater mellem den 5. og 7. marts 2012. 25 524 adspurgte fra forskellige sociale og demografiske grupper blev interviewet på deres modersmål på vegne af Europa-Kommissionen.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

MEMO/12/203

Kontaktpersoner :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar