Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: Evropané požadují důraznější opatření EU ohledně vody

V Bruselu dne 22. března 2012 – Podle průzkumu Eurobarometr, který byl dnes zveřejněn, si téměř tři čtvrtiny Evropanů myslí, že by EU měla navrhnout další opatření k vyřešení problémů s vodou v Evropě. Výrazná většina, tj. 68 %, se domnívá, že problémy související s vodou jsou závažné. Za hlavní problémy jsou považovány sucha, záplavy a chemické znečištění. 62 % občanů má také dojem, že nejsou dostatečně dobře informováni, přičemž 67 % má za to, že nejefektivnějšími prostředky pro omezení problémů souvisejících s vodou by byla odpovídající osvětová činnost. Podpoře se těší rovněž vyšší pokuty pro znečišťovatele, poctivější politika tvorby cen nebo finanční pobídky (daňové úlevy nebo subvence). V této souvislosti vyzývá 73 % Evropanů k většímu přijímání odpovídajících opatření na úrovni EU s cílem omezit problémy s vodou.

Evropský komisař Janez Potočnik k tomu uvedl: „Evropská unie celá léta pracuje na zlepšení kvality vody a máme výsledky, které to prokazují: kvalita pitné vody i vody ke koupání je daleko lepší než dříve a daleko více měst má odpovídající čištění odpadních vod. Živočišné druhy jako losos se znovu objevily v řadě evropských řek, odkud dříve zmizely. To ukazuje, že spolupráce v celoevropském rozměru může přinášet reálné výsledky. Sucha i záplavy se však stávají častějšími a evropské vody jsou vystaveny problémům, jako je znečištění a změna klimatu. Občané si to uvědomují a požadují po EU, aby reagovala. Tyto výsledky jsou významným vkladem k budoucímu programu na ochranu evropských vod (Podrobného plánu pro evropské vodohospodářství).“

Problémy související s vodou jsou považovány za závažné

Občanům činí starosti množství i kvalita vody. Sucha představují významnější problém v zemích Středomoří: občané v  Portugalsku (96 %), ve Španělsku (95 %) a v Itálii (94 %) je uvádějí jako závažný problém. Záplavy považuje za závažný problém velká většina Evropanů (79 %) a tento problém je významným zdrojem znepokojení pro naprostou většinu lidí v Rumunsku (96 %), Bulharsku (94 %) a Polsku (94 %). Většina se domnívá, že během posledních deseti let se kvalita vody buďto zlepšila (23 %), nebo zůstala stejná (25 %), ale 44 % se domnívají, že se zhoršila. Chemické znečištění uvádí jako největší hrozbu pro vodní zdroje většina Evropanů (84 %), další místa zaujímají změna klimatu (55 %) a změny ve vodních ekosystémech (49 %).

61 % respondentů se domnívá, že nedělá dost pro ochranu vodních zdrojů, ale zároveň má za to, že větší úsilí o ochranu vodních zdrojů musí vynaložit průmysl (65 %), zemědělství (51 %) a producenti energie (47 %).

Žádost o další informace

Na dotaz ohledně řešení problémů s vodu se 67 % Evropanů domnívá, že nejprospěšnější by bylo poskytovat více informací o ekologických důsledcích spotřeby vody. Za nejefektivnější prostředek omezení problémů souvisejících s vodou považují osvětu.

Ačkoli občané činí drobná individuální opatření k šetření vodou a k ochraně vody včetně omezení užívaných množství nebo používání méně pesticidů ve svých zahradách, většina (61 % občanů) má dojem, že k ochraně našich vodních zdrojů nečiní dost. Občané si přejí dělat více pro ochranu vodních zdrojů a být za tímto účelem lépe informováni.

K řešení problémů s vodou však Evropané rovněž požadují zavedení vyšších pokut pro znečišťovatele, poctivější politiku tvorby cen nebo finanční pobídky (daňové úlevy nebo subvence). Většina podporuje stanovení cen vody na základě objemové spotřeby a shoduje se, že ceny by se měly zvyšovat s narůstajícím dopadem na životní prostředí.

Výrazná podpora pro opatření na úrovni EU

73 % Evropanů se domnívá, že EU by měla navrhnout další opatření k řešení problémů s vodou v Evropě. Tento trend je potvrzen po celém kontinentu, neboť většina občanů ve všech členských státech se domnívá, že toto téma by se mělo řešit na úrovni EU – tato většina se pohybuje od 55 % v Estonsku přes 56 % ve Spojeném království až po 81 % na Slovensku a v Německu. Evropané se domnívají, že hlavním těžištěm těchto opatření by mělo být znečištění vod ze strany průmyslu (69 %), ze strany zemědělství (39 %), nadměrné používání vody (30 %), záplavy a sucha (24 %).

Podrobný plán pro vodohospodářství

Těmito otázkami se bude zabývat Evropská komise v dokumentu „Podrobný plán pro evropské vodohospodářství“, plánovaném na listopad 2012. Podrobný plán identifikuje stávající nedostatky a budoucí priority a navrhne opatření k řízení vývoje vodohospodářství do roku 2020. Bude založen na rozboru, jehož součástí bude hospodářské a klimatické modelování pro období až do roku 2050.

Souvislosti

Průzkum probíhal od 5. do 7. března 2012 ve všech 27 členských státech Evropské unie. Jménem Evropské komise bylo přímo a v jejich mateřském jazyce dotazováno 25 524 respondentů z různých společenských a demografických skupin.

Další informace:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

MEMO/12/203

Kontaktní osoby:

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar