Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Skatter: EU-kommissionen uppmanar Sverige att stoppa diskrimineringen av utländska pensionsstiftelser

Bryssel den 22 mars 2012 – EU-kommissionen har officiellt begärt att Sverige ska ändra sina skattebestämmelser om pensionsstiftelser Den berörda svenska lagstiftningen diskriminerar utländska pensionsstiftelser jämfört med inhemska pensionsstiftelser när det gäller beskattningen av dividender som delats ut i Sverige.

Utdelningar som betalas till utländska pensionsstiftelser av svenska företag omfattas av källskatt utan några avdragsmöjligheter. Utdelningar som betalas till inhemska pensionsstiftelser i Sverige omfattas inte av källskatt. De berörda stiftelserna omfattas av en särskild skatt som grundas på en fiktiv beräkning av deras avkastning med möjlighet till kostnadsavdrag. Detta system resulterar i att skattesatsen för utdelningar till inhemska pensionsstiftelser ofta blir lägre än den för utländska pensionsstiftelser. Kommissionen anser därför att utländska pensionsstiftelser diskrimineras och att detta strider mot EU-bestämmelserna om fri rörlighet för kapital. Dessutom kan det avskräcka utländska pensionsstiftelser från att investera i Sverige.

Begäran har formen av ett kompletterande motiverat yttrande, vilket är det andra stadiet i EU:s överträdelseförfarande. Om inte bestämmelserna ändras för att följa EU-lagstiftningen inom två månader får kommissionen skicka ärendet vidare till Europeiska unionens domstol.

Bakgrund

Enligt svensk lagstiftning omfattas utländska pensionsstiftelser av inhemsk källskatt på utdelningar. Källskattesatsen uppgår till 30 %, vilken kan minskas till 15 % enligt de svenska dubbelbeskattningsavtalen.

De inhemska pensionsstiftelserna undantas från både källbeskattningen av utdelningar och bolagsskatten. De omfattas av en beskattning på 15 % av sin avkastning. Beskattningsunderlaget för denna skatt grundas inte på de faktiska vinsterna utan på en fiktiv beräkning med möjlighet till kostnadsavdrag.

Detta system resulterar i att den effektiva skattesatsen för utdelningar till inhemska pensionsstiftelser ofta blir lägre än den skattesats på 15 % som tillämpas för utländska pensionsstiftelser.

Det första motiverade yttrandet skickades den 28 oktober 2010 (se IP/10/1406).

För pressmeddelanden som publicerats om överträdelseförfaranden på skatte- och tullområdet se

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

För mer information om EU:s överträdelseförfaranden, se MEMO/12/200

För den senaste allmänna informationen om de överträdelseförfaranden som inletts mot medlemsstater, se

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sv.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar