Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI EL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Energia odnawialna: fińskie, greckie i polskie ustawodawstwo nadal niezgodne z przepisami UE

Bruksela, dnia 22 marca 2012 r. – zwiększenie do przynajmniej 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 2020 r. to istotny warunek niezbędny do pobudzania trwałego rozwoju i konkurencyjności w Europie. Osiągnięcie tego celu uzależnione jest od zobowiązania się przez państwa członkowskie do pełnego wdrożenia wymogów prawa UE.

Termin wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy (2009/28/WE) w sprawie energii ze źródeł odnawialnych upłynął dnia 5 grudnia 2010 r. Transpozycja przepisów UE w wyznaczonym terminie jest dla Komisji kwestią priorytetową, szczególnie ze względu na to, że niepotrzebne opóźnienia przy ich wdrażaniu mogą zagrozić osiągnięciu celu UE w zakresie energii odnawialnej. Finlandia, Grecja i Polska nie poinformowały jeszcze jednak Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

W tej sytuacji Komisja podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do wymienionych państw członkowskich. Jeśli nie wywiążą się one ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Kontekst

UE zobowiązała się do osiągnięcia 20% udziału energii odnawialnej w ostatecznym zużyciu energii oraz 10% udziału energii odnawialnej w transporcie. Ramy regulacyjne, jakie stwarza dyrektywa o energii odnawialnej, są jednym z podstawowych czynników warunkujących osiągnięcie tych celów.

Zgodnie z dyrektywą każde z państw członkowskich musi zrealizować swoje cele krajowe w zakresie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Państwa członkowskie muszą przyjąć przepisy ułatwiające na przykład dostęp do sieci dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także określić procedury administracyjne i procedury planowania, aby osiągnąć te cele. Dyrektywa nakłada też wymóg wprowadzenia przepisów dotyczących gwarancji pochodzenia, zapewnienia informacji i szkoleń. Ponadto, jeżeli docelowy odsetek w transporcie planuje się osiągnąć przy zastosowaniu biopaliw, muszą one spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe informacje

Dyrektywa o energii ze źródeł odnawialnych dostępna jest tutaj.

Strona Komisji poświęcona energii odnawialnej:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Aktualne dane na temat naruszeń przepisów UE można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Dalsze informacje na temat procedur UE dotyczących postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajdują się w dokumencie

MEMO/12/200

Kontakt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar