Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL PL

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusiutuva energia: Suomen, Kreikan ja Puolan lainsäädäntö vielä ristiriidassa EU:n sääntöjen kanssa

Bryssel 22.3.2012 - Uusiutuvan energian osuuden lisääminen vähintään 20 prosenttiin EU:n energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä on tärkeä edellytys Euroopan kestävyyden ja kilpailukyvyn lisäämiselle. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että jäsenvaltiot sitoutuvat saattamaan EU:n lainsäädännön vaatimukset täytäntöön kaikilta osin.

Uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi (2009/28/EY) oli pantava täytäntöön jäsenvaltioissa viimeistään 5. joulukuuta 2010. EU-lainsäädännön saattaminen hyvissä ajoin osaksi kansallista lainsäädäntöä on komission ensisijaisia tavoitteita erityisesti siitä syystä, että tarpeettomat täytäntöönpanon viivästykset voivat vaarantaa uusiutuvaa energiaa koskevan EU:n tavoitteen saavuttamisen. Suomi, Kreikka ja Puola eivät kuitenkaan ole vielä ilmoittaneet komissiolle saattaneensa direktiivin kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Sen vuoksi komissio on tänään päättänyt lähettää näille jäsenvaltioille ns. perustellut lausunnot. Jos jäsenvaltiot eivät noudata lainmukaista velvoitettaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää toimittaa asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tausta

EU on sitoutunut nostamaan uusiutuvien energialähteiden osuuden 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta. Liikenteessä vastaava tavoite on 10 prosenttia. Uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä vahvistettu sääntelykehys on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Direktiivin mukaan kunkin jäsenvaltion on saavutettava yksittäiset tavoitteensa, jotka koskevat uusiutuvan energian kokonaisosuutta energiankulutuksesta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, jotka koskevat esimerkiksi uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön verkkoonpääsyn helpottamista sekä hallinto- ja suunnittelumenettelyjä. Direktiivissä edellytetään niin ikään, että jäsenvaltiot antavat säännöksiä alkuperätakuista, tiedottamisesta ja koulutuksesta. Lisäksi silloin, kun liikennettä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi käytetään biopolttoaineita, niiden on täytettävä tietyt kestävyyttä koskevat vaatimukset.

Lisätietoja

Uusiutuvia energialähteitä koskevaan direktiiviin voi tutustua täällä.

Uusiutuvaa energiaa käsittelevät komission verkkosivut:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

EU:n oikeuden rikkomista koskevat päivitetyt tilastot ovat seuraavassa internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm

Lisätietoja EU:n määräysten rikkomisesta johtuvasta menettelystä on asiakirjassa

MEMO/12/200

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar