Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Etykietowanie energetyczne: Komisja wzywa Republikę Czeską i Polskę do przyjęcia prawodawstwa przyjaznego konsumentom

Bruksela, dnia 22 marca 2012 r. – Dyrektywa o etykietowaniu energetycznym jest kluczowym narzędziem promowania efektywności energetycznej oraz podnoszenia świadomości konsumentów. Celem etykiet efektywności energetycznej jest dostarczenie konsumentom informacji porównawczych o zużyciu energii przez nabywane przez nich produkty i sprawienie tym samym, że będą oni podejmowali bardziej opłacalne i zapewniające oszczędność energii decyzje. Ponadto system ten zachęca producentów do opracowywania produktów charakteryzujących się wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej. Natomiast wspólne, unijne progi efektywności energetycznej (B, A, A+ itp.) zapewniają państwom członkowskim jasne ramy, jeśli chodzi o wymogi dotyczące zakupów. Ramy te są również przydatne dla innych zainteresowanych stron, takich jak przedsiębiorstwa prywatne, w ich działalności reklamowej.

Prawodawstwo UE ma na celu zapewnienie tych możliwości we wszystkich krajach. Pomimo wezwań do usunięcia uchybienia przesłanych dnia 18 lipca 2011 r., Republika Czeska i Polska nie poinformowały jeszcze Komisji o dokonaniu pełnej transpozycji dyrektywy do ich krajowego ustawodawstwa.

W tej sytuacji Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do tych państw członkowskich uzasadnionych opinii. Jeśli nie wywiążą się one ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Kontekst

Postępowania w sprawie naruszenia przepisów prawa odnoszą się do dyrektywy w sprawie etykietowania energetycznego 2010/30/UE, która obejmuje wszystkie produkty związane z energią, ich reklamowanie i wykorzystanie w dziedzinie zamówień publicznych.

UE zobowiązała się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do poziomu z 1990 r. i zmniejszenia o 20% własnego zużycia energii poprzez podniesienie efektywności energetycznej do roku 2020. Etykietowanie energetyczne ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tych celów.

Oszacowano, że środki wdrożone do tej pory w ramach poprzedniej dyrektywy w sprawie etykietowania energetycznego 92/75/EWG (dotyczącej lodówek i zamrażarek, pralek, suszarek bębnowych, zmywarek do naczyń, oświetlenia gospodarstw domowych, urządzeń klimatyzacyjnych i kuchenek) obecnie pozwalają zaoszczędzić około 40/50 terawatogodzin rocznie, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez Portugalię.

Dodatkowe informacje

Z dyrektywą w sprawie etykietowania energetycznego można zapoznać się tutaj.

Strona internetowa Komisji dotycząca etykietowania energetycznego:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm

Niektóre zwięzłe informacje na temat etapów postępowania w sprawie naruszenia przepisów są dostępne tutaj.

Aktualne dane dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów ogólnie można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Dodatkowe informacje na temat unijnych postępowań w sprawie naruszenia przepisów: MEMO/12/200

Kontakt :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar