Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Transport lotniczy: Komisja wzywa Polskę i Grecję do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących opłat lotniskowych

Bruksela, 22 marca 2012 r. – Komisja Europejska wezwała dziś Polskę i Grecję do ukończenia działań niezbędnych do wdrożenia unijnych przepisów zapewniających przejrzystość i niedyskryminujący charakter opłat lotniskowych. Przestrzeganie tych przepisów jest niezbędne, aby pasażerowie w UE nie musieli płacić za podróże lotnicze więcej, niż to jest konieczne. Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy przedmiotowe państwa członkowskie nie poinformują Komisji o pozostałych środkach podjętych, aby zapewnić całkowite przestrzeganie prawa, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przepisy UE

Zgodnie z przyjętą w marcu 2009 r. dyrektywą w sprawie opłat lotniskowych państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia przepisów zapewniających, że wysokość opłat lotniskowych nakładanych na linie lotnicze na najważniejszych portach lotniczych w UE jest obliczana zgodnie z zasadami przejrzystości, konsultacji i niedyskryminacji, określonymi w polityce przyjętej przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Opłaty te są pobierane od linii lotniczych za korzystanie z pasów startowych i obejmują także opłaty pasażerskie na pokrycie kosztów udostępnienia terminali lotniczych. Opłaty lotniskowe stanowią znaczną część kosztów ponoszonych przez linie lotnicze i ostatecznie przerzucane są na pasażerów, gdyż są doliczane do ceny biletu. Zgodnie z dyrektywą porty lotnicze muszą konsultować się z liniami lotniczymi w kwestii opłat i udostępniać informacje dotyczące kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, których opłaty te dotyczą. Ponadto państwa członkowskie mają obowiązek wyznaczenia niezależnego organu uprawnionego do rozstrzygania sporów dotyczących opłat z udziałem portów i linii lotniczych.

Uzasadnienie podjętych działań

Polska i Grecja jak dotąd wdrożyły dyrektywę tylko częściowo, mimo że miały obowiązek dokonać tego w pełni do dnia 15 marca 2011 r. Na przykład Polska wciąż nie wprowadziła obowiązku konsultacji w sprawie opłat między portami lotniczymi a ich użytkownikami ani też obowiązku zapewnienia przejrzystości informacji na temat kosztów ponoszonych przez porty lotnicze, mających wpływ na wysokość opłat lotniskowych. Grecja wyznaczyła krajowy organ nadzorujący, ale wciąż nie transponowała jeszcze większości elementów operacyjnych dyrektywy, niezbędnych do tego, by przyniosła ona realne skutki.

Dotychczas 22 państwa członkowskie zgłosiły pełną transpozycję dyrektywy, a Komisja kieruje ponaglenia do trzech kolejnych państw członkowskich, które nie transponowały dotąd żadnej części dyrektywy (zob. IP/11/1410 z 24/11/2011). Komisja nadal prowadzi ocenę przepisów krajowych, które zostały zgłoszone, aby zyskać pewność, że spełniają one standardy określone w dyrektywie.

Praktyczne skutki niewdrożenia przepisów

Nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy mogłoby oznaczać, że pasażerowie płacą za podróże lotnicze więcej, niż powinni, zarówno wewnątrz UE, jak i na dalekich trasach rozpoczynających się w portach lotniczych w UE.

Kolejne etapy

Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Polska i Grecja nie poinformują Komisji w ciągu dwóch miesięcy o środkach podjętych, aby zapewnić całkowite przestrzeganie unijnego prawa, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat procedury uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: MEMO/12/200

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar