Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE FI

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Vägtransporter: Kommissionen anmäler Finland till domstolen avseende främjandet av rena fordon

Bryssel den 22 mars 2012 – Europeiska kommissionen har beslutat att anmäla Finland till Europeiska unionens domstol för att landet inte fullt ut genomfört ett direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Hittills har Finland endast delvis anpassat sin nationella lagstiftning till direktivet trots att landet var skyldigt att göra det senast den 4 december 2010. Direktivet har införlivats för finska fastlandet men åtgärder avseende landskapet Åland saknas fortfarande. I enlighet med Lissabonfördraget kommer kommissionen att be domstolen att ålägga Finland dagsböter på 13 277,25 euro fram till antagandet av alla nödvändiga nationella bestämmelser för ett fullständigt införlivande.

EU-bestämmelserna

Direktiv 2009/33/EG syftar till att främja en bred marknadsintroduktion av miljövänliga fordon i Europa. I direktivet krävs det att den energi- och miljöpåverkan som är knuten till driften under fordonens hela livscykel beaktas i inköpsbesluten. I denna påverkan ska åtminstone ingå energianvändning, koldioxidutsläpp och utsläpp av de reglerade föroreningarna kväveoxider, icke-metankolväten och partiklar. Om dessa typer av påverkan omvandlas till ett monetärt värde och tas med vid inköpsbeslutet, ska gemensamma regler följas i enlighet med definitionen i direktivet vid beräkning av de kostnader över hela livscykeln som är knutna till driften av fordonen.

Medlemsstaterna skulle senast den 4 december 2010 ha införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning och meddelat kommissionen sina inhemska genomförandeåtgärder.

Anledningen till dagens åtgärd

Finland har fortfarande inte införlivat direktiv 2009/33/EG fullt ut.

Kommissionen skickade ett motiverat yttrande till Finland den 25 november 2011. I sitt svar angav Finland att de förestående åtgärderna för landskapet Åland förväntas bli antagna i juni 2012.

Följderna av att direktivet inte genomförs

Trots att endast åtgärder avseende landskapet Åland fortfarande saknas för ett fullständigt införlivande, skulle underlåtenhet att genomföra direktivet fullt ut vara skadligt för uppnåendet av en bred marknad för rena och energieffektiva fordon i Finland och dess grannländer.

Ytterligare information om överträdelseförfaranden: MEMO/12/200

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar