Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio vie Suomen oikeuteen puhtaiden ajoneuvojen puutteellisesta edistämisestä

Bryssel 22. maaliskuuta 2012 – Euroopan komissio on päättänyt haastaa Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska Suomi ei ole pannut täysimääräisesti täytäntöön puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annettua direktiiviä. Tähän mennessä Suomi on saattanut kansallisen lainsäädäntönsä vain osittain direktiivin mukaiseksi, vaikka direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 4. joulukuuta 2010. Direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä Manner-Suomessa, mutta Ahvenanmaan maakunnan osalta tämä on edelleen tekemättä. Lissabonin sopimuksen mukaisesti komissio pyytää tuomioistuinta määräämään Suomelle päivittäisen 13 277,25 euron suuruisen uhkasakon siihen saakka, kun kaikki täydellisen täytäntöönpanon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on toteutettu.

EU:n säännöt

Direktiivillä 2009/33/EY pyritään edistämään ympäristöystävällisten ajoneuvojen laajamittaista markkinoille tuloa Euroopassa. Direktiivissä edellytetään, että hankintaviranomaiset ottavat hankintapäätöksissään huomioon ajoneuvojen käyttöön liittyvät elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset. Näihin ajoneuvon elinkaarenaikaisiin vaikutuksiin on sisällyttävä vähintään energiankulutus, hiilidioksidipäästöt sekä muiden säänneltyjen epäpuhtauksien (typen oksidit, metaanittomat hiilivedyt ja hiukkaset) päästöt. Jos näille vaikutuksille määrätään hankintapäätöstä varten rahallinen arvo, ajoneuvojen käyttöön liittyvien elinkaarenaikaisten kustannusten laskentaan on sovellettava direktiivissä määriteltyjä yhteisiä sääntöjä.

Jäsenvaltioilla oli 4. joulukuuta 2010 saakka aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja ilmoittaa kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä komissiolle.

Päätöksen perusteet

Suomi ei ole saattanut direktiiviä 2009/33/EY täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Komissio lähetti Suomelle perustellun lausunnon 25. marraskuuta 2011. Vastauksessaan Suomi ilmoitti, että Ahvenanmaan maakuntaa koskevat toimenpiteet on määrä hyväksyä kesäkuussa 2012.

Laiminlyönnin käytännön seuraukset

Vaikka direktiivin täysimääräinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä riippuu enää Ahvenanmaan maakuntaa koskevista toimenpiteistä, direktiivin puutteellinen täytäntöönpano haittaa puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen laajojen markkinoiden saavuttamista Suomessa ja naapurimaissa.

Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/200

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar