Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen säkrar lika villkor för europeiska företag vid internationell upphandling

Bryssel den 21 mars 2012 – EU-kommissionen vill förbättra affärsmöjligheterna för EU-företag på marknader för upphandling hemma och utomlands. Initiativet syftar först och främst till att bidra till att öppna de globala marknaderna för offentlig upphandling och ge de europeiska företagen rättvis tillgång till dessa. Förslaget ska också ge alla företag (både europeiska och andra) samma möjligheter att konkurrera om kontrakt på EU:s lukrativa marknad för offentliga upphandling.

Offentliga upphandlingar, som berör en ansenlig del av de globala handelsflödena, uppgår till 1 000 miljarder euro per år. I EU står detta område för upp till 19 % av BNP och är en viktig faktor för att få i gång tillväxten, särskilt under en ekonomisk kris. EU-marknaden för offentlig upphandling har traditionellt varit mycket öppen, något som inte alltid är fallet hos våra handelspartner. Globalt sett är endast en fjärdedel av upphandlingsmarknaden öppen för internationell konkurrens. De restriktioner som tillämpas av våra handelspartner påverkar sektorer där EU är väldigt konkurrenskraftigt, t.ex. byggsektorn, kollektivtrafik, medicinsk utrustning, kraftproduktion och läkemedel.

Det nya initiativ som kommissionen föreslår i dag kommer att stärka incitamenten för EU:s handelspartner att öppna sina marknader för offentlig upphandling för anbudsgivare från EU. Därmed kommer EU-företag att kunna konkurrera på den inre marknaden på samma villkor som utländska företag. Initiativet bör öka EU-företagens möjligheter att göra affärer, både inom EU och internationellt. Det kommer dessutom att ge de små och medelstora företagen betydligt bättre möjligheter att bedriva verksamhet inom den globala ekonomin. Det kommer även att öka sysselsättningen och främja innovation inom EU.

- EU måste släppa sin naivitet och börja verka för rättvisa och ömsesidighet inom världshandeln, säger Michel Barnier som är kommissionär för den inre marknaden och tjänster. Vårt initiativ bygger på vår fasta tro att öppnandet av marknaderna för offentlig upphandling ger fördelar på både global och europeisk nivå. Vi har en öppen upphandlingspolicy och är beredda att öppna oss ännu mer, men bara om företagen får tävla på samma villkor som sina konkurrenter. EU-kommissionen kommer aktivt att försvara europeiska intressen, företag och arbetstillfällen.

- Jag är helt övertygad om att vi måste säkra fria handelsflöden, och den offentliga upphandlingen är en viktig del av öppna globala handelsmarknader, säger handelskommissionär Karel De Gucht. Det är bra för företagen och konsumenterna och ger skattebetalarna valuta för pengarna. Förslaget kommer att ge EU större tyngd i internationella förhandlingar och förhandlingar med våra handelspartner om att öppna deras upphandlingsmarknader för europeiska företag. Jag är övertygad om att de då har rimliga möjligheter att vinna offentliga upphandlingar i andra länder vilket ger fler arbetstillfällen.

Det här initiativet beaktar helt de åtaganden som EU har gjort i WTO-avtalet om offentlig upphandling och bilaterala handelsavtal. Det klargör EU:s internationella åtaganden för de europeiska avtalsslutande myndigheterna på ett rättsligt bindande sätt.

De viktigaste punkterna i förslaget till förordning är följande:

  • Den betydande öppenheten på EU:s marknad för offentlig upphandling slås fast.

  • När det gäller kontrakt på över 10 miljoner euro kan EU-kommissionen godkänna att de upphandlande myndigheterna utesluter anbud som omfattar en betydande andel utländska varor och tjänster om dessa kontrakt inte täcks av befintliga internationella avtal.

  • Vid upprepad och allvarlig diskriminering av europeiska företag i länder utanför EU får EU-kommissionen begränsa tillträdet till EU-marknaden om det berörda landet inte vill förhandla om det obalanserade marknadstillträdet. Alla typer av begränsande åtgärder kommer att föranleda åtgärder, t.ex. genom att anbud med ursprung i ett land utanför EU utesluts eller påförs prisstraff.

  • Slutligen ökas insynen när det gäller onormalt låga anbud, för att bekämpa illojal konkurrens från företag utanför EU på den europeiska marknaden.

Bakgrund

I EU-kommissionens meddelanden från 2011 om inremarknadsakten och från 2010 om handel, tillväxt och världspolitik behandlas sund konkurrens och tillgången till marknaderna för offentlig upphandling, som beskrivs som ett centralt verktyg för ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning, i synnerhet i samband med den rådande ekonomiska krisen.

I sina slutsatser av den 23 oktober 2011 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att lägga fram ett förslag till ett EU-instrument för att öppna den offentliga upphandlingen. Rådet påpekade att Europa kommer att fortsätta att främja fri, rättvis och öppen handel, men samtidigt hävda sina intressen i en anda av ömsesidighet och ömsesidiga fördelar i förhållande till världens största ekonomier.

I december förra året lade kommissionen fram ett övergripande program för att modernisera den offentliga upphandlingen i EU (IP/11/1580). Dagens initiativ kompletterar denna interna EU-insats med en uppsättning regler för den externa upphandlingspolitiken.

EU har traditionellt sett varit en öppen ekonomi och förespråkat fri handel. Detta gäller även offentlig upphandling. EU:s syn delas inte av alla. De flesta av EU:s viktigaste handelspartner bedriver en begränsande offentlig upphandlingspraxis som diskriminerar EU-företag. Den rådande ekonomiska krisen har ökat användningen av sådana metoder.

Se även MEMO/12/201

Ytterligare information

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Florian Schubert (+32 2 299 13 62)


Side Bar