Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija uskladila pogoje za evropska podjetja na mednarodnih trgih javnih naročil

Bruselj, 21. marec 2012 – Evropska komisija je predlagala izboljšanje poslovnih priložnosti za podjetja EU na trgih javnih naročil. Glavni cilj pobude je pomagati pri odpiranju svetovnih trgov javnih naročil in evropskim podjetjem zagotoviti pravičen dostop do teh trgov. S predlogom želi Komisija tudi zagotoviti, da so vsa podjetja (evropska in neevropska) deležena enake obravnave pri pridobivanju poslov na donosnem trgu javnih naročil Evropske unije.

Javna naročila vplivajo na precejšen delež svetovnih trgovskih tokov in znašajo približno 1 000 milijard EUR na leto. V EU javna naročila predstavljajo do 19 % BDP in so pomemben vzvod za spodbuditev ponovne rasti, zlasti med gospodarsko krizo. Trg EU za javna naročila je tradicionalno zelo odprt. Vendar takšne stopnje odprtosti ne najdemo vedno tudi pri naših trgovinskih partnericah. V svetovnem merilu je le četrtina svetovnega trga javnih naročil odprta za mednarodno konkurenco. Omejitve, ki jih uporabljajo naše trgovinske partnerice, vplivajo na sektorje, v katerih je EU zelo konkurenčna, kot so gradnja, javni promet, medicinska oprema, proizvodnja električne energije in farmacija.

Nova pobuda, ki jo je danes predlagala Komisija, bo povečala spodbude za trgovinske partnerice EU, da odprejo trge javnih naročil ponudnikom iz EU. Zagotovila bo, da bodo lahko podjetja EU na notranjem trgu konkurenčna tujim podjetjem. Ta pobuda bo povečala poslovne priložnosti za podjetja EU, tako v EU kot v mednarodnem okolju; povečala bo možnosti malih in srednjih podjetij za poslovanje v globaliziranem gospodarstvu; ter povečala zaposlovanje in spodbudila inovativnost v EU.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: EU ne sme biti več naivna in si mora prizadevati za pravičnost in vzajemnost v svetovni trgovini. Naša pobuda temelji na prepričanju Evrope, da odpiranje javnih naročil ustvarja koristi na svetovni in evropski ravni. Odprti smo za podjetja in smo se pripravljeni še bolj odpreti, ampak le, če lahko naša podjetja pod enakimi pogoji konkurirajo tujim konkurentom. Komisija bo ostala pozorna pri branjenju evropskih interesov ter evropskih podjetij in delovnih mest.“

Evropski komisar za trgovino Karel De Gucht je povedal: Trdno verjamem v zagotavljanje prostega toka trgovine, pri čemer morajo biti javna naročila temeljni del odprtih trgovskih trgov po vsem svetu. Dobra so za posel, dobra za potrošnike in ustvarjajo dobro vrednost za denar davkoplačevalcev. Ta predlog bo povečal prednost Evropske unije pri mednarodnih pogajanjih ter spodbudil naše partnerice k odpiranju njihovih trgov javnih naročil evropskim podjetjem. Prepričan sem, da bodo dobila pravično priložnost za pridobivanje javnih naročil v tujini in s tem za ustvarjanje novih delovnih mest.“

Obveznosti EU, sprejete v okviru Sporazuma o vladnih naročilih STO in dvostranskih trgovinskih sporazumov, se s to pobudo v celoti spoštujejo. Pobuda na pravno zavezujoč način pojasnjuje mednarodne obveznosti EU za evropske organe za javna naročila.

Ključni vidiki predloga uredbe so naslednji:

  • Potrditev pomembnih stopenj odprtosti trga EU za javna naročila.

  • Komisija lahko naročnikom iz EU odobri možnost, da pri naročilih, ki presegajo vrednost 5 milijonov EUR, izločijo ponudbe, ki vključujejo velik del tujega blaga in storitev, kadar ta naročila niso pokrita z obstoječimi mednarodnimi sporazumi.

  • V primeru ponavljajoče se in resne diskriminacije proti evropskim ponudnikom v državah, ki niso članice EU, bo imela Komisija na razpolago mehanizem, ki ji dovoljuje omejitev dostopa na trg EU, če država zunaj EU ne sodeluje v pogajanjih za obravnavo neravnovesij pri dostopu na trg. Vsi omejevalni ukrepi bodo ciljno usmerjeni, na primer izločitev ponudb iz držav, ki niso članice EU, ali določitev denarne kazni.

  • Končno, predlog izboljšuje preglednost pri neobičajno nizkih ponudbah v okviru boja proti nepravični konkurenci ponudnikov, ki niso iz EU, na evropskem trgu.

Ozadje

Komisija je v Sporočilu o Aktu za enotni trg iz leta 2011 in Sporočilu o trgovini, rasti in svetovnih zadevah iz leta 2010 poudarila pravično konkurenco in dostop do trgov javnih naročil kot dve izmed ključnih orodij za gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest, zlasti v okviru sedanje gospodarske krize.

V svojih sklepih z dne 23. oktobra 2011 je Evropski svet pozval Komisijo, naj pripravi predlog za instrument EU za odpiranje javnih naročil, pri čemer je poudaril, da bo Evropa še naprej spodbujala prosto, pravično in odprto trgovino, medtem ko bo istočasno zagovarjala svoj interes za vzajemnost in obojestransko korist v odnosih z največjimi svetovnimi gospodarstvi.

Decembra lani je Evropska komisija predstavila splošen program za posodobitev javnih naročil v EU (IP/11/1580). Današnja pobuda dopolnjuje to domače prizadevanje s sklopom pravil za zunanjo razsežnost politike javnih naročil.

EU je tradicionalno odprto gospodarstvo in zagovornica proste trgovine. To vključuje javna naročila. Povsod po svetu k temu vprašanju ne pristopajo enako kot EU. Večina najpomembnejših trgovskih partneric EU pri javnih naročilih uporablja omejevalne prakse, ki so diskriminatorne do ponudnikov iz EU. Sedanja gospodarska kriza je povečala uporabo takšnih praks.

Glej tudi MEMO/12/201

Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Kontakti :

Chantal Hughes +32 22964450

John Clancy +32 22953773

Carmel Dunne +32 22998894

Audrey Augier +32 22971607

Florian Schubert +32 22991362


Side Bar