Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie wil eerlijke concurrentie op de internationale aanbestedingsmarkten

Brussel, 21 maart 2012 – De Europese Commissie is met een voorstel gekomen om de commerciële kansen voor EU-bedrijven op aanbestedingsmarkten te verbeteren. Daarbij is het met name de bedoeling dat de markten voor overheidsopdrachten wereldwijd meer worden opengesteld en dat Europese bedrijven een faire toegang krijgen tot deze markten. Bovendien moeten Europese bedrijven op gelijke voet kunnen concurreren met niet-Europese bedrijven op de lucratieve Europese markt voor overheidsopdrachten.

Overheidsopdrachten maken een aanzienlijk deel uit van de mondiale handelsstromen en bedragen 1 000 miljard euro per jaar. Binnen de EU zijn overheidsopdrachten goed voor 19% van het bbp. Ze kunnen met name tijdens een economische crisis de groei flink aanzwengelen. De aanbestedingsmarkt van de EU is van oudsher zeer open. De markten van onze handelspartners zijn daarentegen niet altijd even open. Wereldwijd is namelijk slechts een kwart van de mondiale aanbestedingsmarkt voor internationale concurrentie opengesteld. De beperkingen die door onze handelspartners worden gehanteerd, treffen sectoren waarin de EU uiterst concurrerend is, zoals de bouw, het openbaar vervoer, medische hulpmiddelen, de elektriciteitsopwekking en geneesmiddelen.

In het voorstel van de Commissie van vandaag wordt het voor de handelspartners van de EU aantrekkelijker om hun aanbestedingsmarkten open te stellen voor Europese inschrijvers. Het zorgt ervoor dat Europese bedrijven in de interne markt op gelijke voet kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven. Er ontstaan meer commerciële kansen voor EU-bedrijven, zowel in de EU als daarbuiten. Ook zal het midden- en kleinbedrijf meer mogelijkheden krijgen om internationaal te opereren. Voorts neemt de werkgelegenheid in de EU toe en krijgt de innovatie een impuls.

Michel Barnier, Europees commissaris voor Interne markt en diensten heeft in dit verband het volgende verklaard: "De EU mag niet langer naïef zijn en moet streven naar een wereldhandel die berust op eerlijkheid en wederkerigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat zowel Europa als de rest van de wereld baat hebben bij open markten voor overheidsopdrachten. Onze markten zijn al behoorlijk open voor concurrentie van buitenaf en we zijn bereid onze markten nog verder open te stellen, maar alleen als bedrijven op gelijke voet kunnen concurreren. De Commissie blijft waakzaam als het gaat om de bescherming van Europese belangen, bedrijven en banen."

Karel De Gucht, Europees commissaris voor de handel voegt daaraan toe: "Ik ben een groot voorstander van vrije handelsstromen. Overheidsopdrachten moeten daarbij wereldwijd een belangrijke rol spelen. Het is goed voor het bedrijfsleven, de consument en de belastingbetaler krijgt "waar voor zijn geld. Met dit voorstel komt de Europese Unie sterker te staan in de internationale onderhandelingen met onze partners over het openstellen van hun aanbestedingsmarkten voor Europese bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat Europese bedrijven zo een eerlijke kans krijgen bij het binnenhalen van overheidscontracten buiten de EU. Dit zal de werkgelegenheid in de EU ten goede komen."

Het nieuwe initiatief druist niet in tegen de afspraken die de EU op dit gebied heeft gemaakt in het kader van de Wereldhandelsorganisatie en in bilateraal verband, en schept duidelijkheid over de internationale verplichtingen die gelden voor de aanbestedingen van de nationale overheden in de EU en die juridisch bindend worden.

Voornaamste aspecten van de voorgestelde verordening:

  • de EU-markt voor overheidsopdrachten blijft in grote mate open;

  • de Commissie kan ermee instemmen dat de aanbestedende overheden in de EU bij contracten boven de vijf miljoen euro inschrijvingen uitsluiten die voor een fors deel bestaan uit goederen en diensten uit derde landen, tenzij deze contracten onder bestaande internationale afspraken vallen;

  • indien Europese leveranciers in derde landen herhaaldelijk ernstig gediscrimineerd worden, kan de Commissie de toegang van dit derde land tot de EU-markt beperken als het weigert te onderhandelen over evenwichtige markttoegangsvoorwaarden; beperkende maatregelen krijgen een gericht karakter. Zo kan een inschrijving uit een derde land worden uitgesloten en kan een boete worden opgelegd;

  • het voorstel vergroot de transparantie over abnormaal lage offertes om oneerlijke concurrentie van leveranciers uit derde landen op de Europese markt tegen te gaan.

Achtergrond

De Commissie is in 2010 gekomen met een mededeling over de handel, groei en internationale aangelegenheden en in 2011 met een mededeling over de "Single Market Act". In beide stukken is erop gewezen dat een eerlijke concurrentie op en toegang tot de openbare aanbestedingsmarkten van groot belang zijn voor de economische groei en werkgelegenheid, juist in crisistijden.

De Europese Raad heeft de Commissie op 23 oktober 2011 gevraagd een voorstel te doen voor een EU-instrument over de openstelling van overheidsopdrachten. Ook is erop gewezen dat Europa zich moet blijven inzetten voor een vrije, eerlijke en open handel maar wel moet opkomen voor zijn belangen "in een geest van wederkerigheid en wederzijds voordeel met betrekking tot de grootste economieën van de wereld".

In december 2011 heeft de Europese Commissie een programma gepresenteerd voor de modernisering van overheidsaanbestedingen in de EU (IP/11/1580). Met het initiatief van vandaag krijgt het Europees aanbestedingbeleid er een externe component bij.

De EU heeft van oudsher een open economie en is een voorstander van vrije handel. Daar vallen openbare aanbestedingen ook onder. De aanpak van de EU wordt echter niet altijd door andere landen gevolgd. Bijna alle belangrijke handelspartners van de EU hanteren bij overheidsopdrachten beperkingen die discriminerend uitpakken voor EU-leveranciers. Door de huidige economische crisis komen dergelijke praktijken steeds vaker voor.

Zie ook MEMO/12/201

Nadere informatie

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.html

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Florian Schubert (+32 2 299 13 62)


Side Bar