Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija vienodina Europos įmonių veiklos sąlygas tarptautinėse viešųjų pirkimų rinkose

Briuselis, 2012 m. kovo 21 d. — Europos Komisija siūlo gerinti ES įmonių verslo galimybes viešųjų pirkimų rinkose. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – padėti atverti viešųjų pirkimų rinkas visame pasaulyje ir užtikrinti, kad Europos įmonės galėtų į jas patekti sąžiningomis sąlygomis. Be to, pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad pelningoje ES viešųjų pirkimų rinkoje visos įmonės (ir Europos, ir ne Europos) konkuruotų vienodomis sąlygomis.

Viešieji pirkimai veikia didelę pasaulio prekybos srautų dalį, o jų vertė siekia 1 000 mlrd. eurų per metus. Europos Sąjungoje viešieji pirkimai sudaro iki 19 proc. BVP ir yra esminis veiksnys augimui atkurti, ypač per ekonomikos krizę. Tradiciškai ES viešųjų pirkimų rinka yra labai atvira. Tačiau ES prekybos partnerių rinkos ne visuomet tiek pat atviros. Tik ketvirtadalyje pasaulio viešųjų pirkimų rinkų galima laisva tarptautinė konkurencija. ES prekybos partneriai taiko apribojimus sektoriuose, kuriuose ES labai konkurencinga, kaip antai statybos, viešojo transporto, medicinos prietaisų, energetikos ir farmacijos.

Šiandien Komisijos siūloma nauja iniciatyva ES prekybos partneriai bus labiau skatinami atverti savo viešųjų pirkimų rinkas ES įmonėms. Taip pat bus užtikrinta, kad pastarosios galėtų vienodai konkuruoti su užsienio įmonėmis vidaus rinkoje. Įgyvendinus šią iniciatyvą, tiek ES, tiek tarptautiniu mastu pagerės ES įmonių verslo galimybės, išaugs mažųjų ir vidutinių įmonių veikimo pasaulinėje ekonomikoje potencialas ir bus skatinamas užimtumas ir inovacijų diegimas ES.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „ES turėtų atsisakyti naivumo ir siekti įtvirtinti sąžiningumo bei abipusiškumo principus pasaulio prekyboje. Mūsų iniciatyva pagrįsta Europos nuostata, kad viešųjų pirkimų sektoriaus atvėrimas naudingas pasauliniu ir Europos mastu. Mes atviri verslui ir esame pasirengę eiti dar toliau, bet tik jei įmonės su savo konkurentais galės konkuruoti vienodomis sąlygomis. Komisija ir ateityje budriai saugos Europos interesus, Europos įmones ir darbo vietas.“

Už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Karelas De Guchtas sakė: „Esu tvirtai įsitikinęs, kad reikia užtikrinti laisvą prekybą, o viešieji pirkimai visame pasaulyje turi būti esminė atvirų prekybos rinkų dalis. Tai naudinga verslui ir vartotojams, be to, mokesčių mokėtojų pinigai panaudojami veiksmingiausiai. Įgyvendinus šį pasiūlymą padidės Europos Sąjungos svoris tarptautinėse derybose ir įtaka jos partneriams, kad jų viešųjų pirkimų rinkos būtų atveriamos Europos įmonėms. Tuomet, neabejotinai, jos galės sąžiningai laimėti viešųjų pirkimų konkursus už ES ribų ir taip kurti darbo vietas.“

Rengiant šią iniciatyvą visokeriopai atsižvelgta į ES įsipareigojimus, prisiimtus pagal PPO Sutartį dėl viešųjų pirkimų ir dvišalius prekybos susitarimus. Europos perkančiosioms organizacijoms taikomi ES tarptautiniai įsipareigojimai čia išaiškinami teisiškai privaloma forma.

Pagrindiniai reglamento pasiūlymo aspektai:

  • Patvirtinami svarbūs ES viešųjų pirkimų rinkos atvėrimo lygiai.

  • Jei sutarčių vertė viršija 5 mln. eurų, Komisija gali leisti ES perkančiosioms organizacijoms neatsižvelgti į pasiūlymus, apimančius reikšmingą užsienio prekių ir paslaugų dalį, jei toms sutartims netaikomi galiojantys tarptautiniai susitarimai.

  • Kai ne ES šalyse Europos tiekėjai nuolat rimtai diskriminuojami, Komisija galės pasinaudoti tam tikru mechanizmu, kad apribotų galimybes patekti į ES rinką, jei ta ne ES šalis atsisako dalyvauti derybose su patekimu į rinką susijusiam disbalansui panaikinti. Visos ribojamosios priemonės bus tikslinės, pvz., ne ES šalies įmonių teikiamų pasiūlymų pašalinimas iš konkurso arba kainos koregavimas.

  • Be to, pasiūlyme didinamas skaidrumas, susijęs su neįprastai mažos kainos pasiūlymais, kad būtų kovojama su nesąžininga ne ES kilmės tiekėjų konkurencija Europos rinkoje.

Pagrindiniai faktai

Ir 2011 m. Komisijos Bendrosios rinkos akte, ir 2010 m. komunikate „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena“ kaip viena iš pagrindinių ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo priemonė akcentuota sąžininga konkurencija ir galimybė patekti į viešųjų pirkimų rinkas, ypač pastarosios ekonomikos krizės aplinkybėmis.

2011 m. spalio 23 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją parengti ES teisės akto pasiūlymą dėl viešųjų pirkimų rinkos atvėrimo ir pabrėžė, kad Europa toliau skatins laisvą, sąžiningą ir atvirą prekybą ir kartu gins savo interesus, didžiausios ekonomikos šalių pasaulyje atžvilgiu vadovaudamasi abipusiškumo ir abipusės naudos principais.

Praėjusių metų gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė bendrą ES viešųjų pirkimų atnaujinimo programą (IP/11/1580). Šiandieninė iniciatyva šias vidaus pastangas papildo taisyklėmis dėl išorės viešųjų pirkimų politikos.

Tradiciškai atviros ekonomikos ES visada buvo laisvosios prekybos, įskaitant viešuosius pirkimus, šalininkė. Pasaulyje ES požiūriui ne visada pritariama. Daugelis pagrindinių ES prekybos partnerių taiko ribojamąsias viešųjų pirkimų procedūras, kurios diskriminuoja ES tiekėjus. Dėl dabartinės ekonomikos krizės tokios procedūros taikomos dar dažniau.

Taip pat žr. MEMO/12/201

Papildoma informacija

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/public-procurement/

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Florian Schubert (+32 2 299 13 62)


Side Bar